‘Hoogspanning’ rondom verplaatsing/nieuwbouw OBS Kogerveld

10-10-2021 10:54

‘Hoogspanning’ rondom verplaatsing/nieuwbouw OBS Kogerveld

ZAANDAM – Rondom de plaats (voorkeurslocatie) waar de mogelijke nieuwbouw van de Openbare Basisschool Kogerveld moet verrijzen lijkt het verzet toe te nemen. Een flink spandoek siert de vijf etages hoge flat aan de Veldbloemenweg. We belden bij een willekeurig adres aan en vernamen de stand van zaken.

Een raamaffiche bij een benedenwoning leert dat de boodschap duidelijk is: geen bouw van de school op die plek ten koste van het groen. Een vriendelijke oudere vrouw doet open. De mevrouw, die anoniem wil blijven, is niet op haar mondje gevallen en heeft een paar duidelijke standpunten.

Ze is faliekant tegen de bouw van de school. Al eerder heeft ze zich op een inspraakavond tegen dit plan gekeerd, maar ze denkt niet dat dit enige zin heeft gehad. Een brief van de gemeente laat zien dat er medio oktober meer duidelijkheid zal komen over de voortgang en de lopende onderzoeken. Het gaat hier om alternatieve zoeklocaties, milieuaspecten zoals geluid, bodemgesteldheid en ecologie. Maar ook sociale aspecten en infrastructurele aspecten worden meegenomen.

Mevrouw vindt het geen goed idee dat er niet alleen zo’n 30-tal bomen moet verdwijnen maar ook een speelplek voor kinderen. Voor de direct omwonenden is het dan ook geen pretje. De flat direct naast de mogelijk bouwlocatie heeft balkons die direct uitkijk geven op de school, waar straks natuurlijk ook veel geluid vandaan komt van spelende en joelende kinderen. Maar één aspect stoort haar het meest. Ze nodigt me binnen uit.

Elektromagnetische straling
Mevrouw is hoog gevoelig voor elektromagnetische straling. Naast de flat waar ze woont lopen hoogspanningsleidingen en die staan erom bekend dat deze straling produceren. De laatste jaren zijn dan ook diverse woningen in Zaanstad middels een uitkoopregeling onder de hoogspanning ‘vandaan gehaald’. Deze lagen er dan wel direct onder en de woning van mevrouw niet. Eigenhandig heeft ze rigoureuze maatregelen getroffen om zich te vrijwaren van de straling. Haar woning is een soort ‘kooi van Faraday’ geworden. Voor de ramen hangt vitrage voorzien van koperdraad en de muren zijn geverfd met een speciaal soort verf. Ze heeft bewust geen televisie of mobiel. ‘Die geven ook straling af, daar kan ik niet tegen.’

Ze maakt zich dan ook zorgen over de mogelijke consequenties van de locatie aan de Veldbloemenweg. Alhoewel de school nu is gesitueerd direct onder de hoogspanning, zal hij straks op enige afstand ervan liggen. Navraag bij de gemeente leert, dat er een afstand wordt aangehouden van minimaal 75 meter, conform landelijke richtlijnen. Op de vraag of er ook metingen zijn verricht naar de stralingsniveaus op deze afstand zegt de gemeente dat dit niet is gedaan.

Voorzorgbeleid en gezondheid
Een advies uit 2005 van het toenmalig VROM zegt dat er geen statistisch aantoonbaar verband is tussen elektromagnetische velden van o.a. hoogspanningsmasten en gezondheidsklachten. Toch wordt er een z.g. voorzorg beleid gehanteerd:

“… adviseer ik u om bij de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen [tot 15 jaar] langdurig [minimaal circa 14-18 uur per dag gedurende minimaal een jaar] verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0.4 microtesla (de magneetveldzone)”.

Een advies van de Gezondheidsraad uit 2018 zegt:

“Uit de analyses van de commissie komen aanwijzingen voor een relatie tussen blootstelling aan magnetische velden rondom bovengrondse elektriciteitslijnen en het optreden van leukemie en wellicht ook hersentumoren bij kinderen. Als de resultaten worden samengevat in een door het Amerikaanse Environmental Protection Agency opgesteld classificatiesysteem voor oorzakelijkheid concludeert de commissie dat er voor leukemie en voor hersentumoren ‘aanwijzingen voor een oorzakelijk verband’ zijn met de blootstelling aan magnetische velden. Wel zijn de aanwijzingen bij hersentumoren zwakker dan bij leukemie. De bewijskracht voor beide typen tumoren is, mede doordat hiervoor in proefdieronderzoek geen ondersteuning is gevonden, niet voldoende om te spreken van een ‘waarschijnlijk’ of ‘bewezen’ oorzakelijk verband.”

Kort gezegd: er is geen oorzakelijk verband aangetoond, maar uitgesloten wordt het ook niet.

Een voorzichtige conclusie is dat het goed is dat de huidige school weggaat onder de hoogspanning vandaan, net als is gebeurd met diverse gebouwen (met een voormalige woonbestemming). Of de voorkeurslocatie aan de Veldbloemenweg de definitieve keus zal worden, daarover zal binnenkort meer duidelijkheid gegeven worden vanuit de gemeente.

Op de vraag of het uit gezondheidskundig perspectief verstandig is dat de school daar mogelijk wordt gebouwd vanwege huidige stralingsniveaus, kan gezien de huidige stand van de wetenschap, geen duidelijk antwoord worden gegeven. Een fysieke meting zou in ieder geval de hoogte van de niveaus in beeld kunnen brengen, waarna dit kan meewegen in de definitieve keus.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl