‘Nieuws uit B&W’

Gepubliceerd: 19-06-2020 15:06

‘Nieuws uit B&W’

ZAANSTAD - Traditioneel publiceert RTV Zaanstreek het Zaanstedelijke persbericht ‘Nieuws uit B&W’. Hierin zijn een aantal besluiten terug te vinden met een korte samenvatting van het college van B&W keurig op een rij. Deze week met - Notitie reikwijdte en detailniveau Zaanse omgevingsvisie, - De identiteit van Zaanstad – linten, dijken en paden, - Tussenfase voor project Guisweg, - Partijen kunnen aanvraag doen voor nieuwe zendmachtiging lokale omroep Zaanstreek en - Zienswijze voor deelname aan ‘wietpilot’

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Notitie reikwijdte en detailniveau Zaanse omgevingsvisie
Zaanstad werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie beschrijft hoe de fysieke leefomgeving van Zaanstad zich gaat ontwikkelen op de lange termijn: 2040. Met de omgevingsvisie loopt de gemeente voor op de invoering van de Omgevingswet. Naast het inhoudelijke proces doorloopt de omgevingsvisie ook een bestuurlijk besluitvormingsproces. Onderdeel van deze wettelijke besluitvorming is de milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit zal resulteren in een PlanMER. Het PlanMER wordt tegelijk met het ontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegd. Het geeft besluitvormers en geïnteresseerden inzicht in de (positieve en negatieve) effecten van de omgevingsvisie. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. Het schetst een beeld van het proces en de inhoud van het PlanMER onderzoek.

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
De identiteit van Zaanstad – linten, dijken en paden
De Zaanse linten, dijken en paden zijn door de gemeenteraad benoemd tot kernkwaliteit van de gemeente. Je zou kunnen zeggen dat dit onze ‘historische binnenstad’ is; de linten, dijken en paden zijn bepalend voor de Zaanse identiteit. Daarom stelt de gemeente een visie vast. Het wordt namelijk steeds drukker in de beperkte fysieke ruimte die we hebben: er zijn veel individuele wensen om de woonomgeving vorm te geven en de gemeente werkt aan grote maatschappelijke opgaven die ruimte vragen. Met de visie worden inspiratie, informatie en richtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden gegeven. De eerste twee gebiedsuitwerkingen van de visie zijn nu vastgesteld: voor Westzaan en voor de Stadse Zaan. Westzaan heeft een landelijk karakter en de Stadse Zaan een stedelijk karakter. Bij beiden komt een aantal grote, ruimtelijke opgaven van de stad voor.
Voortaan kunnen in deze twee gebieden de ruimtelijke kwaliteiten van erfgoed, stedenbouw, landschap en ontwerp van de openbare ruimte & infrastructuur beter in samenhang worden geborgd. Daarmee bereiden we ons voor op de komende Omgevingswet. De onderliggende methodiek stelt ons in staat ook bij andere linten, dijken en paden de ‘ruimtelijke waarden’ te borgen bij nieuwe initiatieven.
Meer informatie over Zaanse linten, dijken en paden.

Portefeuille Bereikbaarheid en Mobiliteit
Tussenfase voor project Guisweg
De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De kruising van de weg met het spoor is onoverzichtelijk en onveilig. In 2018 is gestart met verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied. Half 2019 is de planstudie gestart waarbij kansrijke oplossingen uitgebreider onderzocht worden. De enige kansrijke oplossing is het spoor en de Provincialeweg op maaiveld en een ongelijkvloerse kruising voor auto’s en langzaam verkeer. Er blijkt geen ander alternatief te zijn dat binnen het budget van 130 miljoen past. De vervoerregio Amsterdam heeft, als trekker van de planstudie, een tussenfase ingelast. De komende tijd wordt gebruikt om tot basisalternatieven te komen die binnen het budget vallen. Er wordt via een systematische ontwerpmethode gekeken hoe Zaanstad samen met de stakeholders de waarde van het project kan verbeteren en de kosten kan drukken. Daarnaast wordt geprobeerd om het verschil aan inzichten over de verdere invulling en de kwaliteit van een aantal onderdelen te overbruggen. Na de zomer wordt besloten welke alternatieven naar de volgende fase van de planstudie gaan. In de volgende fase wordt gekomen tot een definitief voorkeursalternatief. De planstudie duurt tot najaar 2021.

Portefeuille Cultuur
Partijen kunnen aanvraag doen voor nieuwe zendmachtiging lokale omroep Zaanstreek
De zendmachtiging voor de lokale omroep in de Zaanstreek aan RTVI Zaanstreek (Zaanstad en Wormerland) loopt volgend jaar mei af. Voor 8 november 2020 kunnen geïnteresseerde partijen een aanvraag indienen voor de nieuwe zendmachtiging bij het Commissariaat voor de Media. Daarna zal het Commissariaat voor de media advies vragen aan de gemeenteraad van Zaanstad en Wormerland. RTVI Zaanstreek en De Orkaan hebben het college geïnformeerd dat zij vanaf mei 2021 willen samengaan als de nieuwe lokale omroep. Zij zijn van plan om gezamenlijk bij het Commissariaat van de Media een aanvraag in te dienen voor de nieuwe zendmachtiging. Het college heeft, conform de Mediawet, de verplichting om het samengaan van instellingen te bevorderen, als meer dan één lokale instelling aan de eisen voldoet. Daarom heeft zij besloten om dit proces te ondersteunen door een eerste verkenning te laten uitvoeren door een externe partij. Deze verkenning moet helder maken of de fusie realistisch is en hoeveel het kost om de fusie na de verkenning verder uit te werken. Het college vindt het samengaan van beide partijen bijdragen aan de verdieping van de lokale omroep omdat partijen elkaar goed aanvullen en verder versterken. Mochten andere partijen zich melden voor de nieuwe zendmachtiging, dan zal de gemeente conform de Mediawet alle geïnteresseerde partijen vragen om een samenwerking te zoeken. Mocht samenwerking geen optie zijn, dan zal de gemeenteraad een voorkeursadvies uitbrengen.

Portefeuille Openbare orde en veiligheid
Zienswijze voor deelname aan ‘wietpilot’
Zaanstad is genomineerd om mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen, ook wel de wietpilot genoemd. Hierbij kunnen coffeeshops gebruik maken van legaal gekweekte wiet.
Eerder heeft Zaanstad duidelijk gemaakt dat alleen onder een aantal voorwaarden deelname door kon gaan. Inmiddels is er duidelijkheid over deze gestelde voorwaarden. Zo wordt er, indien nodig, juridische ondersteuning vanuit het Rijk geboden en heeft het Rijk toezeggingen gedaan voor financiering van de pilot. Tot slot staan de Zaanse coffeeshopexploitanten constructief tegenover verdere deelname aan de wietpilot. Na publicatie van de wet- en regelgeving kan gestart worden met de voorbereidingen.
Het college vraagt de raad om een zienswijze over verdere deelname aan het experiment.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl