Aanvraag voor bijdrage uit Volkshuisvestingsfonds

Gepubliceerd: 22-05-2021 9:05

Aanvraag voor bijdrage uit Volkshuisvestingsfonds

ZAANSTAD - Om meer aandacht te krijgen voor kwetsbare wijken met het oog op versterking van veiligheid, leefbaarheid en woningkwaliteit wil de gemeente Zaanstad een beroep doen op het Volkshuisvestingsfonds als het gaat om Zaandam Oost. De gemeente zal pogen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een bijdrage uit de fondspot van € 56 miljoen los te weken.

De genoemde regeling kwam tot stand na een intensieve lobby van 15 gemeenten (waaronder Zaanstad) om meer aandacht te krijgen voor deze kwetsbare wijken. Zaanstad heeft de middelen aangevraagd voor Zaandam Oost, te weten de vijf wijken Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk. Dit eenmalige fonds heeft als doel om de veiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in kwetsbare wijken te verbeteren.

De aanvraag kwam tot stand in nauwe samenwerking met drie woningcorporaties (Parteon, ZVH en Rochdale) en wordt ondersteund door het Huurdersoverleg Zaanstreek en samenwerkende organisaties in het Pact Poelenburg Peldersveld. Binnen enkele maanden maakt het ministerie bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Wethouder Songül Mutluer is er van overtuigd dat Zaanstad bij een mogelijke toekenning van deze aanvraag  een sterke slag kan maken in Zaandam Oost. "Het mooie is dat we hiermee een flinke investering kunnen doen in het fysieke domein, zoals in de bestaande woningen, in de openbare ruimte en in ontmoetingsplekken.
Dit zal direct voelbaar zijn voor de bewoners. Ons streven is een prettigere en veiligere leefomgeving.
Tegelijkertijd, door de bestaande woningen ook te verduurzamen, worden de energielasten voor de
bewoners lager. Ons plan staat als een huis, we hopen hartgrondig dat onze aanvraag wordt toegekend.”


Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad 
De laatste jaren is de focus van het overheidsbeleid steeds meer komen te liggen op versnelling van de nieuwbouw van woningen. Logisch, gezien de tekorten op de woningmarkt, met name aan betaalbare woningen. In het afgelopen jaar werden drie Zaanse aanvragen voor stimulering van nieuwbouw in het kader van de Woningbouwimpuls gehonoreerd. Daardoor kan de stad in de komende jaren versneld duizenden woningen extra bouwen. Die nieuwbouw voldoet aan hoge eisen qua duurzaamheid. Ondertussen is ook in de bestaande woningvoorraad een kwaliteitsslag noodzakelijk. Toewijzing van een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds kan het mogelijk maken om in de komende tien jaar 2350 woningen in Zaandam Oost versneld te verduurzamen: 850 particuliere woningen (Deelplan 1) en 1500 corporatiewoningen (Deelplan 2). Een van de doelen is om de energielasten van huurders en eigenaren te verlagen en ‘energiearmoede’ tegen te gaan.

Veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken gericht versterken
Wanneer de middelen uit het Volkshuisvestingsfonds worden toegekend kan Zaanstad niet alleen woningen verbeteren in Zaandam Oost, er worden daarbij ook gerichte maatregelen getroffen om de leefbaarheid en de veiligheid in het gebied te versterken. Meer groen in de versteende wijken, 850 bomen erbij (één voor elke particuliere woning die wordt opgeknapt), meer ontmoetingsplekken, een betere klimaatadaptatie. Maar ook ingrepen om de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied te verbeteren, zoals bijvoorbeeld in ’t Veldpark. Maar denk ook aan overlast die wordt veroorzaakt door woonfraude en overbewoning van (met name particuliere) woningen in de wijken van Zaandam Oost.

In al deze maatregelen investeert Zaanstad zelf voor € 19 miljoen, de corporaties gezamenlijk voor
€ 5 miljoen, de gevraagde bijdrage van het Rijk betreft € 56 miljoen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl