B&W Nieuws vanuit het gemeentehuis

Gepubliceerd: 03-04-2020 9:04

B&W Nieuws vanuit het gemeentehuis

ZAANSTAD - Dat het roerige tijden zijn is voor een ieder helder. Vanwege het coronavirus, dat logischerwijs veel aandacht vraagt, is gekozen voor een iets andere aanpak van communiceren. De focus van het bestuur ligt op de corona-crisis die ook in Zaanstad ingrijpende gevolgen heeft voor inwoners, ondernemers en instellingen. Daarnaast nemen burgemeester en wethouders wel ‘gewoon’ besluiten met impact op de samenleving.

Om die reden nu een korte samenvatting van de meest belangrijke besluiten onder de noemer ‘Nieuws uit B&W’.

Beleidsarme voorjaarsnota
De uitbraak van het coronavirus heeft veel ingrijpende maatregelen tot gevolg. Ook het maken van een goede financiële meerjarenbegroting is op dit moment nauwelijks mogelijk. Dat geldt ook voor een goede afweging van waar de komende tijd de beleidsmatige prioriteit moet liggen. ‘Gewoon doorgaan’ zou onrecht doen aan de uitzonderlijke situatie waarin Zaanstad en de rest van Nederland nu verkeert.

Het college heeft daarom besloten om in het voorjaar van 2020 een beleidsarme Voorjaarsnota 2020-2024 te presenteren. Enerzijds omdat de focus van de gemeentelijke organisatie en het bestuur op dit moment primair bij gevolgen van het coronavirus ligt en anderzijds omdat de gevolgen van het virus op de meerjarenbegroting, zowel financieel als beleidsmatig, op dit moment niet te overzien zijn. 

Dit betekent dat het college bij de komende Voorjaarsnota 2020-2024 nog geen nieuwe beleidsmatige of financiële keuzes voorlegt aan de gemeenteraad. Het financieel kader zal opgebouwd zijn uit alleen autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen. 

De discussie over aanpassingen in het huidig beleid en nieuwe beleidskeuzes worden betrokken bij de begrotingsbehandeling 2021-2024. Hierbij zullen ook de gevolgen van de coronacrisis - voor zover bekend - betrokken worden.

Breder trekken aanpak Pact Poelenburg Peldersveld
Op 14 november 2019 is de motie ‘Breder trekken maatregelen Pact Poelenburg Peldersveld’ aangenomen. Hierin wordt het college onder andere gevraagd om te onderzoeken welke wijken nog meer in aanmerking kunnen komen voor de maatregelen uit Pact Poelenburg – Peldersveld en vervolgens het Pact Poelenburg - Peldersveld breder te trekken over Zaanstad.
Het college deel nu de uitkomsten van een eerste inventarisatie met de gemeenteraad. De eerste conclusie is dat er in Zaanstad nog meerdere wijken en buurten te bestempelen zijn als ‘kwetsbaar’. Of de maatregelen uit het pact te implementeren zijn in de andere wijken en buurten, vraagt verdere analyse. Veel maatregelen zijn context gebonden: dat wil zeggen dat ze lukken omdat er in betreffende wijk bij veel inwoners en partners energie en urgentie is om zaken anders aan te pakken. Ook zien we dat in sommige wijken en buurten de reguliere aanpak veel meer impact heeft, in andere juist weer niet. Zomaar kopiëren en plakken van maatregelen is daarom niet effectief.
De komende periode wordt, onder andere in overleg met het ministerie, nadere analyse uitgevoerd. Hierover wordt later opnieuw teruggekoppeld aan de gemeenteraad.

17 startersappartementen Hermesstraat
Het college gaat akkoord met de ruimtelijke procedure die nodig is voor het realiseren van 17 startersappartementen op de locatie Hermesstraat, naast nummer 1 in Krommenie. Het pand komt op de hoek van de Hermesstraat en de Mercuriusstraat te liggen en heeft drie verdiepingen. Het college is bereid mee te werken, omdat dit project een positieve bijdrage levert aan het vergroten van de kwaliteit van het totale gebied. Het project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het Mercuriusterrein van traditioneel bedrijventerrein naar een menging van werken, wonen en dienstverlenende functies. De woningen vormen bovendien een welkome aanvulling op de reeds aanwezige woningen en bedrijven op het bedrijventerrein en voorzien in de behoefte aan woonruimte voor starters.

Bestemmingsplan Zaanse Helden naar de gemeenteraad
Het college heeft het bestemmingsplan Zaanse Helden ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Maximaal 620 nieuwe woningen, verdeeld over maximaal negen torens, een commerciële ruimte van 1.650 m² met de mogelijkheid voor een kinderdagverblijf, een inpandige parkeergarage, een natuur-inclusieve daktuin en een rechtstreekse brugverbinding met molen Held de Jozua worden dan mogelijk gemaakt.
Tijdens de termijn van ter inzage legging zijn 33 zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning en hebben enkele (overheids)instanties geadviseerd. De zienswijzen op het bestemmingsplan geven geen aanleiding tot heroverweging hiervan. Vanwege de restricties door corona, wordt nog onderzocht hoe inwoners tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad, kunnen inspreken.

Bestuursopdracht Gebiedsvisie Mercuriusstraat
Het bedrijventerrein Mercuriusstraat en het omliggende gebied is verouderd, net als het huidige bestemmingsplan. Voordat een nieuw bestemmingsplan opgesteld kan worden, geeft het college nu opdracht om een toekomstvisie voor het gebied te ontwikkelen. Transformatie van het bedrijventerrein sluit aan bij de transformatie van bedrijventerrein Noordervaartdijk en Chromos in MAAK Noord. Zoals geldt voor alle ontwikkelingen van MAAK, zijn ook hierbij de vastgestelde strategische opgaven (economische diversificatie, verstedelijking, duurzaamheid, gezondheid, kansengelijkheid en veiligheid) leidend. Om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen vergund moeten worden, is in 2018 en opnieuw in 2019 een voorbereidingsbesluit genomen.


Foto PixaBay

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl