B&W Nieuws vanuit het gemeentehuis

Gepubliceerd: 08-05-2020 8:05

B&W Nieuws vanuit het gemeentehuis

ZAANSTAD - Dat het roerige tijden zijn is voor een ieder helder. Vanwege het coronavirus, dat logischerwijs veel aandacht vraagt, is gekozen voor een iets andere aanpak van communiceren. De focus van het bestuur ligt op de corona-crisis die ook in Zaanstad ingrijpende gevolgen heeft voor inwoners, ondernemers en instellingen. Daarnaast nemen burgemeester en wethouders wel ‘gewoon’ besluiten met impact op de samenleving.

Om die reden nu een korte samenvatting van de meest belangrijke besluiten onder de noemer ‘Nieuws uit B&W’.

Portefeuille Financiën
De jaarstukken 2019 zijn door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het jaar 2019. Daarmee wordt het begrotingsjaar 2019 formeel afgesloten. Het financiële resultaat over 2019 bedraagt € 1,1 mln. voordelig. Dit is € 0,1 miljoen hoger dan bij de Narap is vermeld. De gemeenteraad beslist wat er met dit positieve resultaat gebeurt. Het college heeft hiertoe een voorstel gedaan.
Nieuw bij de jaarstukken is de rekening in één oogopslag. Dit is een aparte bijlage, met zowel financiële als beleidsmatige kernpunten. Deze is mede opgesteld naar aanleiding van de motie transparante begroting die bij het proces van de begroting door de gemeenteraad is aangenomen.

Portefeuille Economische Zaken
Een nieuwe locatie techniek campus voor de Zaancampus. Dit is een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid (Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad) en onderwijs. Om samen het tekort aan technici te verminderen en de continuïteit van de regionale food-, proces- en maakindustrie te waarborgen is een aantal afspraken gemaakt. Eén ervan is de realisatie van een fysieke techniek campus waarin meerdere opleidingen gebruik maken van elkaars faciliteiten. Op maandag 4 mei 2020 is het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad akkoord gegaan met de haalbaarheidsstudie voor een nieuwe locatie voor de techniek campus aan de Aris van Broekweg te Zaandam, als onderdeel van de derde actielijn.

Het college heeft besloten om een incidentele subsidie te verlenen van € 400.000 en een niet-marktconforme lening te verstrekken van €1,9 miljoen. De niet-marktconformiteit van deze lening komt neer op een totaal van €28.000 over 20 jaar. Daarnaast heeft het college besloten tot de verkoop van de grond van Aris van Broekweg 1, 3 en 3a (voormalige locatie dansschool Juvat) voor een marktconforme grondprijs. De gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze te geven op de overheidsbijdrage.

Portefeuille Openbare Ruimte
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad van Zaanstad elk kwartaal via een raadsinformatiebrief over de voortgang veiligheid brugbediening. Er zijn vele stappen gezet in het verbeteren van de veiligheid van bruggen. De afgelopen maanden is het totaalbeeld van de op afstand bediende bruggen verbeterd door extra camerabeelden bij de bruggen waar ook fietsers en voetgangers gebruik van maken. Bij alle op afstand bedienbare bruggen zijn gele vlakken met zwarte kruizen aangebracht op het deel van de brug tussen de slagbomen als extra attentie.

De proef met de attentieknoppen op de Pr. Bernhardbrug is begin april van start gegaan. Op de Dr. J.M. den Uylbrug was al eerder een attentieknop geplaatst. Uit monitoring moet blijken of de attentieknop een toegevoegde waarde heeft. Tegelijkertijd met de proef van de attentieknoppen, is een proef met objectdetectie gestart. Via objectdetectie worden weggebruikers in een bepaalde zone via het camerasysteem herkend en extra zichtbaar gemaakt.

Begin april is Zaanstad begonnen met het optimaliseren van de camerabeelden en het brugbedienproces. Ook is er inmiddels een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland, Pro Rail, Rijkswaterstaat en Fietsersbond Zaanstreek. Binnenkort vindt de eerste digitale bijeenkomst plaats. Meer informatie over de voortgang van het project veiligheid brugbediening is hier te vinden: www.verbeterplanbrugbediening.zaanstad.nl

Portefeuille Ruimtelijke Ordening


Twee appartementen op Oostzijde

Het college wil meewerken aan het bouwen van twee appartementen op de Oostzijde 224. Op deze plek stond eerder café De nieuwe brug, dat in 2018 door brand verwoest werd.

Scenario's Hemmes
Het college legt scenario’s over de invulling van de Hemmes voor aan de gemeenteraad. In de verschillende scenario’s worden de mogelijkheden voor tiny houses en een molen uitgewerkt. Het realiseren van permanente woningbouw op schiereiland de Hemmes is complex door onder meer de uitstoot van geur en geluid in de omgeving, bodemverontreiniging en het feit dat een groot gedeelte van de Hemmes in particulier eigendom is. Het college vraagt de raad om een zienswijze: welk scenario moet verder worden uitgewerkt.

Hemkade
Al jaren is er een conflict gaande tussen de bewoners van Hemkade 51 en de bewoners van Hemkade 48a waarbij de gemeente op diverse bestuursrechtelijke gronden in betrokken. Tot op heden is het niet gelukt om tot een oplossing te komen. Het college legde in januari dit jaar tien geïnventariseerde mogelijkheden voor aan de gemeenteraad die tot een oplossing kunnen leiden. De raad vroeg daarop om aanvullende informatie en bracht aanvullende scenario’s naar voren.

Het college werkte dit verder uit en informeert de raad nu over de aanvulling op de eerdere inventarisatie van de mogelijkheden voor het dossier Hemkade. Het college neemt in deze raadsinformatiebrief vooraf geen standpunt in over de mogelijkheden. Het uiteindelijke doel van dit proces is het de-escaleren van de ontstane situatie tussen alle belangen, de belanghebbenden en de gemeente.

Portefeuille Toegankelijkheid
In het actieplan Toegankelijkheid is een aantal aanbevelingen opgenomen om de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking in Zaanstad te verbeteren. In de zomer van 2019 is gestart met de uitvoering ervan. 

Een van de opgaven is training en bewustwording van medewerkers van de gemeente. Op vele afdelingen, van Handhaving tot Vergunningen, zijn presentaties gehouden en gesprekken gevoerd om aandacht te vragen voor (verbeteren van) toegankelijkheid. Met subsidie van de Vervoerregio Amsterdam zijn vele bushaltes verhoogd. 90% is nu toegankelijk gemaakt. 

De verlichting rondom het stadhuis is vervangen door LED, waardoor de zichtbaarheid voor mensen met een visuele beperking is toegenomen. De speelplekken in Zaanstad zijn zo ingericht dat ze geschikt zijn voor kinderen met en zonder fysieke beperking. 

De gemeente werkt samen met de werkgroep Toegankelijkheid en betrekt mensen die behoren tot de doelgroep om beter aan te sluiten hun leefwereld. Dit zijn enkele voorbeelden van de vele resultaten om Zaanstad toegankelijker te maken. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over de stand van zaken.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl