B&W Nieuws vanuit het gemeentehuis

Gepubliceerd: 14-05-2020 19:05

B&W Nieuws vanuit het gemeentehuis

ZAANSTAD - Dat het roerige tijden zijn is voor een ieder helder. Vanwege het coronavirus, dat logischerwijs veel aandacht vraagt, is gekozen voor een iets andere aanpak van communiceren. De focus van het bestuur ligt op de corona-crisis die ook in Zaanstad ingrijpende gevolgen heeft voor inwoners, ondernemers en instellingen. Daarnaast nemen burgemeester en wethouders wel ‘gewoon’ besluiten met impact op de samenleving.

Om die reden nu een korte samenvatting van de meest belangrijke besluiten onder de noemer ‘Nieuws uit B&W’. Deze week o.a. de voortgang scenariostudie Oliehandel van Megen, voorbereidingsbesluit Oostzijde 300 Zaandam en halfjaarlijkse actualisatie Integraal Huisvestingsplan IHP 20.1

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Voortgang scenariostudie Oliehandel van Megen

Het college informeert de raad over de twee mogelijke scenario’s voor de toekomst van Oliehandel van Megen. Achtergrond hiervan was dat bewoners hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat de oevers langs de Havenstraat openbaar blijven, zodat het water benaderbaar en beleefbaar is. Daarnaast ervaren bewoners hinder van het transport met vrachtwagens op de Havenstraat. In de afgelopen periode is samen met de ondernemer gezocht naar een goede oplossing.

De twee scenario’s zijn: 1) Verplaatsing van de binnenvaartactiviteiten naar de Gerrit Bolkade in de Wim Thomassenhaven, waarbij de recreatievaartactiviteiten op de huidige Havenstraat blijven. 2) Uitbreiding van de activiteiten door het aanmeren van een groter bunkerschip op de huidige locatie aan de Havenstraat.

Na inventarisatie van draagvlak zal het college een besluit nemen en wanneer aan de orde een voorstel voor bestemmingswijziging maken voor de raad.


Voorbereidingsbesluit Oostzijde 300 Zaandam

Het college heeft een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied Oostzijde 300 in Zaandam: het terrein van Touwen en Co. Dat betekent dat totdat er een nieuw bestemmingsplan is voor het gebied, er niet gebouwd mag worden. Het gebied is onderdeel van het MAAK Midden-gebied en is van groot belang voor transformatie en herontwikkeling van het gebied bij het station Kogerveld.

De woningvoorraad wordt verdubbeld, voorzieningen toegevoegd en vervangen, het openbaar vervoer verbeterd en er vindt grootschalige transformatie van bedrijventerreinen plaats. Oostzijde 300 is onderdeel van het project ‘Hofwijk-Noord’, dat een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van Kogerveldwijk. De gemeente en de eigenaar van Kan Houtverduurzaming B.V. hebben in 2015 een anterieure koop-/exploitatieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de locatie Oostzijde 278 als woningbouwlocatie.


Kan Houtverduurzaming B.V. onderzoekt met Touwen en Co. of het mogelijk is om de locatie van Touwen en Co. te betrekken bij de ontwikkeling als woningbouwlocatie. Het onderzoek is in een afrondende fase. Partijen tekenen de koopovereenkomst naar verwachting binnen enkele weken, waarna Touwen en Co. verplaatst zal worden naar een nieuwe vestiging. De verplaatsing van Touwen en Co is mede in het licht van de nu geldende geurcirkel en de sanering van de grond en het grondwater van de gronden aan Oostzijde 300 cruciaal voor de realisatie van de woningopgave als onderdeel van Hofwijk-Noord.

Portefeuille Onderwijs
Halfjaarlijkse actualisatie Integraal Huisvestingsplan IHP 20.1

Samen met de Zaanse onderwijsinstellingen werkt Zaanstad aan goede en duurzame huisvesting op de juiste plek in de stad. Daarvoor is het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) 2010-2016 opgesteld. Het college informeert de gemeenteraad twee keer per jaar over de voortgang van dit IHP met een actualisatie. Het gaat dan vooral om nieuwbouwprojecten. Net als andere projecten moeten de lopende projecten tussentijds worden geïndexeerd.

Vanwege de huidige marktsituatie en de omvang van de projecten hebben deze bijstellingen echter grote financiële consequenties: in totaal bijna 10 miljoen euro. De financiële consequenties van de actualisatie komen voort uit de diverse bijstellingen door prijsstijgingen in de markt en door (ophanden) regelgeving. Daarnaast worden hiervoor bestemde reserveringen aangesproken om tijdig in te spelen op wijzigingen in leerlingenaantallen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl