B&W Nieuws vanuit het gemeentehuis

Gepubliceerd: 22-05-2020 16:05

B&W Nieuws vanuit het gemeentehuis

ZAANSTAD - Dat het roerige tijden zijn is voor een ieder helder. Vanwege het coronavirus, dat logischerwijs veel aandacht vraagt, is gekozen voor een iets andere aanpak van communiceren. De focus van het bestuur ligt op de corona-crisis die ook in Zaanstad ingrijpende gevolgen heeft voor inwoners, ondernemers en instellingen. Daarnaast nemen burgemeester en wethouders wel ‘gewoon’ besluiten met impact op de samenleving.

Om die reden nu een korte samenvatting van de meest belangrijke besluiten onder de noemer ‘Nieuws uit B&W’. Het gaat over de voortgang woningproductie mei 2020, straatnaamgeving Noordeinde in Wormerveer, bestuurlijke reactie Zaanstad op ontwerp Omgevingsverordening NH2020, de motie braakliggende terreinen, een motie beter maaibeleid, alternatieve invulling motie meetpunten luchtkwaliteit Zaanstad-Noord én de stand van zaken Olam.
Portefeuille Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling
Voortgang woningproductie, mei 2020
Zaanstad presenteert de halfjaarlijkse voortgangsrapportage voor de betaalbare nieuwbouw. Het totale aantal woningen in de plannen is met 1.500 gegroeid naar zo’n 13.000 woningen. Het aandeel sociale huurwoningen is gestegen naar zo’n 3.300. De verwachting voor midden huur en betaalbare koop is stabiel gebleven.

Een deel van de woningen waarvan de bouw in 2020 zou worden gestart is doorgeschoven naar 2021. Dit komt o.a. door de stikstofcrisis. Inmiddels is het landelijke stikstofregistratiesysteem weer open. Zaanstad heeft een aantal projecten aangemeld, waaronder Bannehoven en Oostzijderpark. De komende periode zal duidelijk worden of en welke projecten doorgang gaan vinden.

Uit een inventariserende ronde van gesprekken met ontwikkelaars komt naar voren dat de gevolgen van de coronacrisis nog niet geleid heeft tot grote vertragingen. Dat is te verklaren doordat een deel van de projecten al voor de coronacrisis verkocht waren. De werkprocessen en het faciliteren van de ruimtelijke procedures gaan ook met thuiswerken bij de gemeente onverminderd door.

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Nieuwe straatnamen Wormerveer
Het voetpad naar het appartementsgebouw aan het Noordeinde in Wormerveer krijgt de naam De Halm. De straat tussen de Evertsenstraat en Noordeinde wordt vernoemd naar Abel Tasman.

Bestuurlijke reactie Zaanstad op ontwerp Omgevingsverordening NH2020
De ontwerp Omgevingsverordening NH2020 ligt ter inzage. Net als bij de Omgevingsvisie NH2050 dienen de samenwerkende partners in de regio Zaanstreek Waterland een gezamenlijke zienswijze in als reactie op de ontwerp Omgevingsverordening NH2020. Zaanstad kiest ervoor om aanvullend op deze gezamenlijke zienswijze ook een Zaanse reactie te geven, met een aantal specifiek voor Zaanstad relevante opmerkingen over de Omgevingsverordening.
De toegevoegde regel 6.4 uit verordening houdt in dat er geen kleinschalige woningbouwontwikkelingen mogelijk zijn in landelijk gebied binnen de Metropoolregio Amsterdam. Deze regel raakt rechtstreeks de ontwikkelingsmogelijkheden van onze landelijke linten Westzaan en Assendelft. Deze zijn in de provinciale omgevingsverordening aangewezen als landelijk gebied en daaruit volgt dat genoemde regel van toepassing is.
De gemeente acht het onwenselijk dat de mogelijkheden om lokale keuzes te maken ten aanzien van allerlei stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingen zo wordt ingeperkt. Verder betreft de Zaanse zienswijze onze behoefte aan duidelijkheid in regelgeving ten aanzien van recreatieve voorzieningen en hobbymatige paardenbakken. Ook spreken we onze zorg uit ten aanzien van de werkwijze voor faunabeheer bij overlast door bijvoorbeeld ganzen.
Tot slot ondersteunt Zaanstad in haar zienswijze de inzet van de provincie op het punt van klimaatadaptatie en spreken we de wens uit onze constructieve samenwerking ook in de toekomst voort te zetten.

Portefeuille Milieu
Invulling motie meetpunten luchtkwaliteit Zaanstad-Noord
In januari 2020 heeft de raad een motie aangenomen om twee meetstations luchtkwaliteit te plaatsen in Krommenie en Assendelft en de provincie te verzoeken deze te bekostigen uit het leefbaarheidsfonds. Het leefbaarheidsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in Krommenie rondom de N203 te verbeteren. Kosten voor de meetstations bedragen € 108.000 per jaar. De provincie heeft aangegeven dat het plaatsen van meetstations niet voldoet aan de criteria van het leefbaarheidsfonds. Daarop is gekeken naar een alternatieve invulling van de motie. Voor Krommenie heeft de gemeente zich aangemeld als potentiële deelnemer aan de pilot Participatie van het Schone Lucht Akkoord. Hierbij wordt een meetstation geplaatst en meten bewoners in de omgeving zelf de luchtkwaliteit met sensoren. Deelname is nog niet zeker omdat het Rijk nog bezig is de pilot vorm te geven en ook de kosten nog niet duidelijk zijn. In Assendelft kunnen extra palmesbuisjes worden geplaatst aan de Communicatieweg. Deze meten stikstofdioxide en geven een goede indicatie van de luchtkwaliteit.

Stand van zaken Olam
Bewoners rondom Olam ondervinden al langere tijd geuroverlast via de lucht en via het riool. Om deze klachten te verhelpen, zijn door de gemeente en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) verschillende acties ondernomen. De gemeente heeft rioolonderzoeken uitgevoerd waaruit o.a. bleek dat kolken en putten kapot waren. Deze zijn inmiddels gerepareerd. Verder bleken regenpijpen van woningen niet luchtdicht op het riool te zijn aangesloten. Dit moet verholpen worden door de huiseigenaren. De bedrijfsafvalwaterstromen van Olam zijn gecontroleerd. Eén stroom wordt inmiddels niet meer via het riool afgevoerd. Omdat Olam voor het lozen op het riool niet over de vereiste omgevingsvergunning beschikte, heeft de ODNZKG aan Olam een last onder dwangsom opgelegd. De revisievergunning van Olam is in voorbereiding en wordt naar verwachting voor de zomer gepubliceerd. Hierin is o.a. een maatregel opgenomen om de geurhinder via de lucht te verminderen.

Portefeuille Openbare Ruimte
Braakliggende terreinen in Zaanstad
De fracties GroenLinks en CDA dienden eind 2019 een motie in om een plan van aanpak te maken voor de braakliggende terreinen in Zaanstad. Doel van de motie is om de leefbaarheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. In Zaanstad ligt 65 hectare aan grond braak te liggen. Van deze hoeveelheid terreinen is, na onderzoek gebleken, 6 terreinen van in totaal 4 hectare geschikt om in te zaaien en al dan niet tijdelijk bij te dragen aan de biodiversiteit. Vooralsnog kan niet worden overgegaan tot het inzaaien van terreinen. In de begroting 2020-2023 zijn geen financiele middelen beschikbaar. De financiële consequenties worden betrokken bij de voorjaarsnota 2020-2024. Het college van Zaanstad informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

Nieuw maaibeleid om biodiversiteit te vergroten
Gemeente Zaanstad werkt aan een nieuw maaibeleid om de biodiversiteit te vergroten. Dit komt voort uit het coalitieprogramma 2020-2022 onder het motto “Trek de natuur de stad in”. Het streven is om in 2020 het plan op te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen. Gemeente Zaanstad neemt verschillende initiatieven om de biodiversiteit in de stad te vergroten zoals de aanleg van natuurvriendelijke bermen en oevers, Tiny Forests en bloemenlinten in de grasbermen. Twee gebieden die bijgehouden worden via schapenbegrazing en bewoners stimuleren en enthousiasmeren om tuinen te vergroenen. Het college van Zaanstad informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over het nieuwe maaibeleid.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl