Financien 2018

Gepubliceerd: 30-06-2019 22:06

Stichting Radio Televisie Internet Zaanstreek (RTVI Zaanstreek)
II. Jaarrekening / Exploitatierekening 2018 Bedragen x € 1

                                                                                             2018        2017
BATEN
Gemeentelijke bekostiging

Primaire bekostiging (o.g.v. art. 2.170b van de Mediawet 2008) 103.011    95.315

Additionele bekostiging                                                             64.011


Reclamebaten                                                                                          4.216

Overige baten

Som der baten                                                                       167.022    99.531

LASTEN

Lonen en salarissen                                                                    26.014  29.644

Sociale lasten                                                                             12.254

Afschrijvingslasten op materiële vaste activa                                   4.851  4.728

Directe productielasten (programmalasten)                                   58.585 54.371

Huisvestingslasten                                                                      36.827 22.981

Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)

Algemene lasten                                                                         26.014 19.941

Som der bedrijfslasten                                                             164.545 131.665

Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen                2.477 32.134-

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening na belastingen                       2.477 32.134-

Buitengewone lasten                                                                                   934

Buitengewoon resultaat                                                                               934-

RESULTAAT NA BELASTINGEN                                                         2.477 33.068-Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl