Jaarverslag 2018

Gepubliceerd: 30-06-2019 22:06

Koog aan de Zaan, juni 2019

Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Zaanstad,

Hierbij ontvangt u het overzicht van de activiteiten van RTVI Zaanstreek van het verslagjaar 2018.

Het samenstelling van het bestuur van de Stichting RTVI Zaanstreek bestond in 2018 uit:

Dhr. P.J. Linnekamp, voorzitter

Dhr. E. Dobber, secretaris

Mevr. I. Wersch, penningmeester

Mevr. L. Verra, lid

Het bestuur is in het verslagjaar 10 x bijeen geweest.

Het Programma Bepalend Orgaan bestond uit:

Mevr. M. Clarisse, (namens ouderen) voorzitter

Dhr. P. Zandstra, (namens de kerken) secretaris

Dhr. B. Schumacher, (namens onderwijs)

Dhr. P. Oudenga (namens cultuur)

Vacature (namens jongeren)

Het PBO is 4 x bijeen geweest, ter beoordeling en goedkeuring van het te voeren beleid en de daaruit voorvloeiende programmering.

Het aantal vrijwilligers dat werkzaam bij de afdeling radio is ongeveer 50. Bij de televisie is er een groei te zien en zijn er nu 16 mensen actief. De sociale media wordt door vele binnen de omroep bediend, echter is een persoon verantwoordelijk.

Ook zijn weer een aantal nieuwe medewerkers ingestroomd en hebben een vijftal stagiaires hum studie bij ons kunnen vervolmaken. Ook hebben wij weer afscheid moeten nemen van een enkele medewerker.

Een samenwerkingsverband met de regionale omroep Noord Holland werp zijn vruchten af door middel het verkrijgen van content.

Met een externe producent is een contract afgesloten die vooral 112 nieuws levert.

De samenwerking in regio verband is verder uitgebouwd, Met radio 9, de lokale omroep van Oostzaan, worden radio programma’s uitgewisseld.

Het ontbeert de omroep aan de mogelijkheid om live televisie te maken. Alleen tegen hoge kosten zou dit mogelijk.

Voor verdere professionalisering zijn met een aantal onderwijsinstelling stage afspraken gemaakt. Om de jongeren van de Zaanstreek enthousiast te maken voor de lokale, culturele samenleving is het jaarlijkse bezoek van leerlingen aan de studio gecontinueerd. Hier worden korte actuele programma’s gemaakt die ook worden uitgezonden.

De ZZBO, de zieken en bejaarden omroep heeft na haar volledige intrek genomen in de studio van RTV Zaanstreek en dit geresulteerd ook in technische ondersteuning van het bestuur. Vooral op het gebied wat televisie betreft wordt dat als welkome uitbreiding ervaren.

De door de gemeente fel begeerde CultuurCluster (waar alle gesubsidieerde instellingen onderdak zouden moeten krijgen) is in de eind fase door de gemeenteraad tegengehouden. Dit impliceert dat RTV Zaanstreek op zoek moet naar een nieuwe huisvesting, omdat het huidige pand plaats moet maken voor woningbouw.

De door de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroep) vastgestelde beleid om in Nederland het aantal lokale omroepen terug te brengen van ca. 260 naar ca. 70 is heeft geresulteerd in een voorstel te komen tot streekomroepen. In dat kader heeft RTVI Zaanstreek initiatief genomen om samenwerking te zoeken met de lokale omroepen van Oostzaan en Landsmeer.

Frequent wij op locatie aanwezig met het verslaan van gebeurtenissen en evenementen, zoals:

IJsselmeerronde
Diverse lokale festiviteiten
Dam tot Dam loop
Sinterklaasintocht
Verkiezingen
Diverse sportwedstrijden en -evenementen


De groei van het aantal luisteraars heeft zich in het verslagjaar voortgezet.

Het bestuur blijft er van overtuigd dat zij met haar werkzaamheden een functie heeft in de samenleving van de Zaanstreek. Deze overtuiging komt tot uitdrukking in het beleidsplan. De beleidsplan laat tevens zien dat, wil de omroep taak goed uitvoeren, het huidige budget niet meer toereikend is. Daarnaast behoeft de apparatuur het nodige onderhoud en vervanging. Om hierin te voorzien zoekt RTV Zaanstreek naar o.a. invulling d.m.v. acquisitie-inkomsten en sponsoring van haar product.

Daarnaast ziet het Bestuur vooral ook de groeiende wens en  wil bij de vrijwilligers om bij te dragen aan de continuïteit in een veranderende omgeving door middel van een onbevangen en onafhankelijke wijze van het aanbieden van een zo’n breed mogelijke programmering. Als het gaat om de maatschappelijke functie van een lokale omroep mogen we derhalve concluderen dat Stichting RTVI Zaanstreek in dit opzicht zeer succesvol is.

 

Mocht dit schrijven een nadere toelichting vragen, dan vernemen wij dat graag.

Namens het bestuur, Jelle Linnekamp, voorzitter

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl