Nieuws uit B&W: IN HET KORT

Gepubliceerd: 26-03-2020 16:03

Nieuws uit B&W: IN HET KORT

ZAANSTAD - Dat nagenoeg alles vanuit het gemeentehuis en raadszaal in verbinding staat met het coronavirus zal de lezer duidelijk zijn. Vandaar ook nu een verzameling korte berichten.

De focus van het stadsbestuur ligt uiteraard op de gezondheidscrisis die ook in Zaanstad ingrijpende gevolgen heeft voor inwoners, ondernemers en instellingen. Dit in nauwe samenwerking met het Rijk en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast nemen burgemeester en wethouders tijdens de wekelijkse collegevergadering wel ‘gewoon’ besluiten met impact op de samenleving. Om die reden communiceert de raad middels ‘Nieuws uit B&W’ met een aantal korte samenvattingen van de meest belangrijke besluiten. Op 18 maart is de voltallige raad uitgebreid per mail door de burgemeester geïnformeerd over de wijze van informatievoorziening.

De onderwerpen van vandaag:

# Tien jongerenwoningen voor tien jaar bij woonzorgcentrum Pennemes.

U-NID-S is een unieke samenwerking tussen Parteon, Pennemes, Straathoekwerk, Leviaan en de gemeente Zaanstad. Deze jongerenwoningen dragen bij aan de wens om in Zaanstad tijdelijke woningen te realiseren, in de strijd tegen de woningnood.

De tien studio’s zijn bestemd voor jongeren tussen de 18-27 jaar, waarvan er vijf bestemd zijn voor jongeren met een lichte zorgvraag en de andere vijf zijn zelfstandige huurwoningen met het label “jongeren” waarvoor Zaanse jongvolwassenen via Woningnet in aanmerking komen.

Ook de locatie - een relatief klein, braakliggend terrein tussen Het Pennemes, H. Gerhard- en Jan Walichszstraat - maakt dit project uniek. Het doel is ook om een verbinding te leggen tussen jong en oud, bijvoorbeeld doordat de jongeren de oudere bewoners van Het Pennemes ondersteunen in het kader van opleiding of vrijwilligerswerk. In de tijd van corona is de uitwisseling tussen de beide groepen niet fysiek, maar alleen op afstand mogelijk.

De woningen zullen hier tien jaar blijven staan, waarna er oog is voor het vervolg van de huisvesting van de jongvolwassen bewoners. De woningen zijn opgeleverd op 2 maart 2020, de eerste bewoners zijn inmiddels ingetrokken. De geplande feestelijke opening van het project op 25 maart is vanwege het coronavirus tot nader order uitgesteld.# Actieplan omgevingslawaai

Zaanstad wil haar inwoners een gezonde en leefbare woonomgeving bieden. Het verminderen van de geluidbelasting is daar onderdeel van. De gemeente Zaanstad is wettelijk verplicht om eens in de vijf jaar een Actieplan omgevingslawaai vast te stellen.Hierin zijn maatregelen opgenomen om de geluidhinder terug te dringen. Het Actieplan heeft vooral betrekking op gemeentelijke wegen en (in mindere mate) op industrieterreinen omdat de gemeente daar direct invloed op heeft. De maatregelen waar op wordt ingezet zijn het toepassen van stil wegdek en het stimuleren en faciliteren van stillere voertuigen. De gemeente heeft geen directe invloed op wegverkeerslawaai afkomstig van provinciale en rijkswegen, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai.

Inzet van de gemeente richt zich vooral op lobby en overleg met deze partijen om zo invloed uit te oefenen en om de geluidoverlast te beperken. Ten aanzien van luchtvaartlawaai dringt Zaanstad bijvoorbeeld via de Bestuurlijke Regie Schiphol aan op het verminderen van het aantal nachtvluchten en het vervangen van het vliegtuig door de trein op kortere afstanden. Voor het vaststellen van geluidniveaus worden geluidskaarten opgesteld. Zaanstad heeft in 2018 de meest recente geluidskaarten vastgesteld. De geluidskaarten zijn voor iedereen in te zien in de Zaanatlas.# Onderzoek naar maatregelen leefbaarheid Krommenie

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad van Zaanstad via een Raadsinformatiebrief over het onderzoek naar de korte termijn maatregelen om de leefbaarheid voor omwonenden van de N203 in Krommenie te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Provincie Noord-Holland en valt binnen het project Verbinding A8-A9.

De Provincie heeft 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het onderzoek en het uitvoeren van de maatregelen.

Er is een extern adviesbureau aangesteld om het onderzoek uit te voeren. De resultaten worden naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De maatregelen richten zich op de aspecten geluidshinder, luchtkwaliteit, sluipverkeer, barrière-werking en verkeersveiligheid. Participatie is een belangrijk element in de onderzoeksopzet.


Wanneer en hoe dit wordt opgepakt, gezien de huidige situatie rondom corona, wordt bekend gemaakt via de website www.verbindingA8-A9.nl en de website van gemeente Zaanstad.


# Vertraging reparatie bestemmingsplan Nauerna: ‘Veiligheid staat voorop’

Het bestemmingsplan Omgeving Nauerna (vastgesteld 20 juli 2017), moet na de uitspraak van de Raad van State (15 augustus 2018) worden aangepast op het punt van de borging van de veiligheid van recreatie. Uiterlijk 23 april 2020 moet dat reparatieplan zijn vastgesteld en gepubliceerd.

Wethouders Songül Mutluer en Wessel Breunesse: "We hebben de gemeenteraad geïnformeerd dat we deze planning, zoals het er nu uitziet, niet halen. We willen en moeten meer tijd nemen om het besluit over de veiligheid van recreëren zorgvuldig voor te bereiden. Dat willen we namelijk in goed overleg doen met de meest betrokken partners bij Overeenkomst Nauerna en dat vraagt meer tijd dan verwacht.”

Het college streeft ernaar om de besluitvorming aan de raad over het reparatieplan in mei 2020 af te ronden. Ook de appellanten die beroep hebben ingesteld vanwege het niet tijdig beslissen op het reparatieplan, zijn inmiddels geïnformeerd over de planning.

Wethouders Mutluer en Breunesse: "De uitspraak van de Raad van State dwingt ons vooraf te beoordelen hoe veilig recreëren op Park Nauerna gewaarborgd kan worden zodat het reparatieplan kan worden vastgesteld én het park weer kan worden open gesteld voor publiek. We spreken binnenkort met de betrokken partners: de provincie Noord-Holland, Afvalzorg en de Belangengroep Nauerna. Ons streven is dat hier een door alle partijen gedragen keuze kan worden gemaakt. Mocht het bestuurlijk overleg niet leiden tot overeenstemming, dan heeft de gemeente de taak knopen door te hakken en het bestemmingsplan zo snel mogelijk te repareren. Daarbij staat de veiligheid van bewoners en recreanten altijd voorop.”

 

 

 

BRON GEMEENTE ZAANSTAD

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl