Onvoldoende onderbouwing betekent redding voor Ornina

Gepubliceerd: 28-12-2020 16:12

Onvoldoende onderbouwing betekent redding voor Ornina

ZAANDAM - Als je als ondernemer - in dit geval de uitbater van restaurant Ornina - bericht krijgt dat het intrekken van je horeca-exploitatievergunning en de DHW-vergunning, gelet op de daaraan voor de uitbater verbonden gevolgen, niet redelijk is geweest in verhouding tot de geconstateerde overtredingen is de kans groot dat je een gat in de lucht springt.

Het was burgemeester Jan Hamming die de raad op 3 november j.l. informeerde dat hij om een onafhankelijk onderzoek had gevraagd met de vraag of aanpassing nodig is op de argumentatie voor het door hem genomen intrekkingsbesluit van de vergunningen van de uitbater van restaurant Ornina. Daarbij deed Hamming de toezegging dat de raad zo mogelijk vóór het einde van dit jaar zou worden geïnformeerd over de uitkomsten en wat dat eventueel zou betekenen voor dat besluit.


Conclusies
Recent is dat onderzoek afgerond en ook is ongeveer tegelijkertijd een formeel advies ontvangen van de externe hoor- en adviescommissie inzake het hierover door de uitbater ingediende bezwaar. Beide adviezen zijn in verschillende bewoordingen eensluidend. Het besluit tot de herstelsanctie van intrekking van de vergunningen voor Ornina, is met name gebaseerd op de bevoegdheid van de burgemeester en op een consistente toepassing van de beginselplicht tot handhaving c.q. het gelijkheidsbeginsel zoals dat leidend is in het bestuurlijk vastgestelde Sanctiebeleid (de sanctiematrix).

Proportionaliteit en subsidiariteit
Hamming daarover: 'Die toets die als eerste hoort plaats te hebben is in die zin correct uitgevoerd. Voordat beleid definitief wordt toegepast en gebruik gemaakt wordt van een bevoegdheid hoort een belangenafweging plaats te hebben naar de proportionaliteit en subsidiariteit in het specifieke geval. De conclusies vanuit het onderzoek en vanuit de toetsing in bezwaar zijn dat het besluit tot intrekking van de vergunningen Ornina en de documentatie die daaraan ten grondslag ligt, onvoldoende onderbouwt waarom de sanctie tot intrekking van de vergunningen met name qua daaraan klevende gevolgen evenredig is met de zwaarte van de overtreding(en) (proportionaliteit) noch waarom een lichtere sanctie niet passend is (subsidiariteit)' zo valt te lezen in de raadsinformatiebrief van 28 december.

Heroverweging
Als bestuursorgaan heeft de burgemeester de belangen van de uitbater van restaurant Ornina opnieuw afgewogen. Daarbij is hij tot de conclusie gekomen dat het intrekken van de horeca-exploitatievergunning en de DHW-vergunning, gelet op de daaraan voor de uitbater verbonden gevolgen, niet redelijk is in verhouding tot de geconstateerde overtredingen.
Hamming: 'Ik heb daarom besloten het besluit van 29 juni 2020 in te trekken. Dit betekent dat hiermee de uitbater weer beschikt over zijn vergunningen.'

Herstelsanctie
Dat wetende is het goed om te lezen dat de uitbater van Ornina al persoonlijk door de burgemeester op de hoogte is gesteld van het besluit. De eerste burger bekijkt in verdere gesprekken met betrokkene wat er nodig is om de vervolgstappen te bepalen en de impact van dit besluit.
Met het aangescherpte inzicht dat vanuit de onafhankelijke beoordelingen is ontstaan, zullen andere recente/lopende dossiers waarin dezelfde herstelsanctie is opgelegd tegen het licht van dit aangescherpte inzicht worden gehouden. Ook zal het Sanctiebeleid worden geëvalueerd en aangepast en zullen in de inzet op een open grondhouding (organisatieontwikkeling) ook de aangescherpte
inzichten vanuit deze casus worden betrokken.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl