Peperstraat dossier groeit gestaag

Gepubliceerd: 18-04-2021 10:04

Peperstraat dossier groeit gestaag

ZAANDAM - Medio 2018 kwamen de bewoners van de Peperstraat bij elkaar voor een gesprek met de gemeente over de toekomst van 'hun' straat. In dat gesprek werd sloop van de panden ontkend. De Klankbordgroep Peperstraat (KBG) heeft sindsdien onophoudelijk gestreden voor een helder beeld van hetgeen hen te wachten staat. Om die reden het de KBG een tijdlijn opgesteld. Daarin staat opvallend vaak de term 'gegeven informatie is niet correct' of 'tegenstrijdige antwoorden' en nu is het Henk Terol die namens DZ een elftal aan vragen heeft afgevuurd op het college.

Op datum 16 maart 2021 ontving de gemeenteraad een Raadsinformatiebrief (hierna: RIB) over de Peperstraat in Zaandam. Deze vormde voor Democratisch Zaanstad aanleiding schriftelijke vragen in te dienen. 'Het herhalen of iets anders formuleren is in deze RIB en in de vele eerdere correspondentie tussen de Klankbordgroep en de gemeente een terugkerend patroon. Een bescheiden inzicht in deze terugkerende ervaringen zijn: Peildatum, Haalbaarheidsdatum steeds aangepast, toezegging uitzicht op SVU voor scheefhuurders, ontkennen van schending privacy huurders fase 1, niet nakomen van afspraken opgetekend in bespreekverslagen van de klankbordgroep etc. etc. Voor een uitgebreidere analyse van het RIB stuurt DZ als bijlage een overzicht (tijdlijn KBG) aan waar specifieker wordt ingegaan op de verschillende inhoudelijke herhalingen, andere omschrijvingen of onjuistheden.

1. Wat is hiervan de reden?
2. Wat is de reden dat het college geen verantwoordelijkheid neemt om de in dit dossier ontstane problemen, actief op te lossen dan wel bij te dragen in de richting van oplossingen?
3. Bent u met ons van mening dat de onzekerheid waarin bewoners van de Peperstraat op dit moment verkeren, waaronder inbegrepen het ontbreken van een sociaal plan met wederzijdse overeenstemming, een oplossing of alternatief voor scheefhuurders, onwenselijk is en opgelost dient te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat stelt u concreet voor?
4. Wat is de reden dat er niet voorzien kan worden in een terugkeergarantie voor bestaande bewoners?

De gemeente heeft in eerste instantie de renovatieplannen van architect Koning goedgekeurd. Hierna werd het aangepaste bestemmingsplan geformaliseerd en daarmee was sprake van een zorgvuldige uitgevoerde procedure.
5. Wat is de reden dat de gemeente in tweede instantie deze zorgvuldig uitgevoerde procedure ongedaan gemaakt heeft
6. Bent u met ons van mening dat deze handelswijze uitgelegd kan worden als onbetrouwbaar bestuur en niet als ‘voortschrijdend inzicht’? Zo nee, waarom niet?
7. Bent u met ons van mening dat deze handelswijze een onduidelijke visie op de toekomst voor de bewoners heeft gecreëerd? Zo nee, waarom niet?

De motivatie om een mooier en aantrekkelijk entreegebied te realiseren had ook in dit oorspronkelijk plan kunnen worden gerealiseerd met behoud van de huidige woningen, ruimte en woongemak. Als men bijvoorbeeld door de zichtzijde van de bestaande complexen met een vrolijker aanzicht hadden uitgevoerd, de binnenruimtes in ieder geval behoorlijk hadden gerenoveerd, de duurzaamheid en milieuwensen hadden geïmplementeerd en deugdelijk schoongemaakt hadden, dan was dit een perfecte plek gebleken voor de bestaande en nieuwe bewoners. Ook de plannen omtrent groene voorzieningen, die in ‘Maak.Zaanstad Centrum Oost’ zijn ingebracht, waren toepasbaar geweest in dit renovatieproject waardoor mogelijk veel van de ontstane commotie was voorkomen.

8. Bent u het met bovenstaande lezing van de gang van zaken eens? Zo nee, waarom niet?
9. Bent u met ons van mening dat de huidige plannen bewerkstelligen dat het merendeel van de huidige bewoners niet kan terugkeren en dat dit feit haaks staat op de wens om ook vooral de Zaanse inwoners van woningen te voorzien? Zo nee, waarom niet?

Wethouder Krieger (VVD) heeft de toezegging gedaan om na te gaan of de BKZ-regeling op scheefhuurders van toepassing is. De wethouder zou hieromtrent in overleg treden met wethouder Mutluer (PvdA).
10. Wat is de reden dat het zo lang duurde om deze toezegging na te komen?
11. Is uw college met ons van mening dat een dergelijke handelswijze niet bijdraagt aan het verbeteren van het toch al broze en in sommige opzichten, ontbrekende vertrouwen van belanghebbenden, in de gemeente? Zo ja, welke concrete verbeteringen heeft u ingevoerd voor de toekomst?

Het slot van dergelijke vragen is altijd dat de inzender graag ziet dat de antwoorden volgens de normale tijdsperiode tegemoet kunnen worden gezien. Een uitdaging voor alle partijen?

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl