Redactiestatuut

Gepubliceerd: 30-06-2019 20:06

Redactiestatuut Stichting RTVI Zaanstreek (versie 2018)

Artikel 1. Doel van dit statuut Dit redactiestatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de redactie van RTVI Zaanstreek te waarborgen bij het uitoefenen van haar journalistieke taken. Het regelt voorts de rechten en plichten van de medewerkers in relatie tot de journalistieke functies van RTVI Zaanstreek.

Artikel 2. Bij het statuut betrokken partijen

a: medewerkers en stagiaires Medewerkers die blijkens een door hen getekende medewerker overeenkomst deel uitmaken van de radio-, televisie- of internetproducties van RTVI Zaanstreek. Alle medewerkers vallen, voor wat hun werkzaamheden voor RTVI Zaanstreek betreft onder (eind)verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur en de eindredacteuren. Stagiaires die met een stagecontract voor bepaalde tijd aan RTVI Zaanstreek zijn verbonden. Hun stage wordt begeleid door de hoofdredacteur of een van de eindredacteuren en bij hun werkzaamheden worden ze gecoacht door een ervaren medewerker.

b: leden van het Centraal Overleg (CO) De stichting kent een Centraal Overleg, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal leden onder wie de hoofdredacteur, die belast is met de leiding van het CO. Een  redactiestatuut, taakomschrijving van het CO en nadere regelen terzake van de verhouding tussen hoofdredacteur, centraal overleg en andere organen van de stichting worden vastgelegd door het bestuur, nadat deze de daarbij belanghebbenden daarover geraadpleegd heeft (statuten RTVI art. 13-1) In het CO hebben minimaal de volgende functionarissen zitting:

●        hoofdredacteur

●        eindredacteur nieuws en social media

●        eindredacteur sport

●        lid CO voor het technisch beheer

●        lid CO voor de PR

●        lid CO voor de acquisitie  

Het CO zorgt voor een jaarwerkplan aan de hand van het meerjaren beleidsplan dat door het bestuur wordt opgesteld, zet doelen om in een programmering, zorgt voor de personele invulling en doet het bestuur hier periodiek voorstellen over. De leden van het CO worden, op voordracht van het CO en/of de hoofdredacteur benoemd door het bestuur. Ontslag wordt hen verleend door het bestuur, na overleg met de hoofdredacteur, het CO en het PBO. Wil het ontslag op journalistieke gronden verleend kunnen worden, dan behoeft de voorafgaande instemming van de hoofdredacteur en het CO.  

c.1: de hoofdredacteur De hoofdredacteur is belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de programmering van RTVI Zaanstreek. Hij is met betrekking tot de programma’s eindverantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving van het Commissariaat v.d. Media, de statuten van de stichting RTVI Zaanstreek en door het bestuur vastgestelde richtlijnen. De  hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de programma’s op welk medium dan ook – de reclameboodschappen uitgezonderd -, ongeacht of daadwerkelijke uitzending heeft plaats gevonden. Hij heeft de leiding over de redactie, waarvan hij ook zelf deel uitmaakt. De hoofdredacteur ziet er op toe, dat in de berichtgeving de vereiste journalistieke zorgvuldigheid wordt betracht in overeenstemming met de uitgangspunten als verwoord in artikel 4 en 5  van dit statuut, en dat openbaarmaking van programma’s of onderdelen daarvan niet in strijd zijn met de wet. De hoofdredacteur beschikt over een budget dat jaarlijks, op voorstel van het CO, door het bestuur vast wordt gesteld.

c.2 redactie Tot de redactie behorende personen die als medewerker bij RTVI Zaanstreek zijn aangesteld, door middel van een medewerkers overeenkomst of anderszins onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur functioneren. Zij worden op voordracht van de hoofdredacteur door het bestuur benoemd en ontslagen. De hoofdredacteur en de eindredacteuren vormen de kern van de redactie.

d: CO lid voor het technische beheer Dit CO lid is namens het bestuur belast met de verantwoordelijkheid voor het technisch beheer. Dit houdt o.a. in dat hij/zij zorgt voor een gezonde ICT omgeving waarin de apparatuur ongestoord werkt. Hij/zij onderhoudt de contacten met de betreffende leveranciers. Hij/zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en verstrekt jaarlijks een investerings- en onderhoudsbegroting aan het bestuur.

e: CO lid PR Dit CO lid zorgt ervoor dat het merk en de producten van RTVI Zaanstreek op een eenduidige wijze intern en extern worden uitgedragen. Hij/zij doet daarvoor voorstellen aan het bestuur voorzien van een begroting.

f: Lid CO voor de acquisitie Het hoofd acquisitie is verantwoordelijk voor het verwerven, accepteren, doen produceren en uitzenden van reclameboodschappen en is mede verantwoordelijk voor het verwerven van sponsoren. Hij/zij volgt daarbij het beleid van het Commissariaat v.d. Media t.a.v. reclameboodschappen en sponsoring. Hij/zij zorgt voor de facturering en boekhouding en legt daarvoor verantwoording af aan het bestuur.  Het CO lid Acquisitie zal te allen tijde de redactie vrijwaren van verantwoordelijkheid voor inhoud of programmering van reclameboodschappen. Hij/zij draagt nauwgezet zorg dat nieuwsprogramma’s niet worden gefinancierd door een of meer opdrachtgevers. Het lid CO Acquisitie zal in het algemeen op generlei wijze de redactie verplichten tot het leggen van verbanden tussen nieuwsberichtgeving en mogelijke belangen van opdrachtgevers, noch ten gunste noch ten nadele van die laatste(n).In alle gevallen dat het CO lid Acquisitieweet of redelijkerwijs kan vermoeden dat een directionele beslissing direct of indirect van invloed kan zijn op objectiviteit, geloofwaardigheid, kwaliteit of karakter van een programma, pleegt het hij/zij  vooraf overleg met de hoofdredacteur.

g: het bestuur Het bestuur van RTVI Zaanstreek kan als toehoorder deel uitmaken van de vergaderingen van het CO.  

Artikel 3. Begripsbepalingen Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO): Het PBO stelt het media-aanbod (of ‘programmabeleid’) vast en controleert of met de programma's wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het PBO een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt. Zij krijgt hiertoe alle relevante stukken van het bestuur.  Het PBO kiest haar eigen voorzitter en verslaglegger. Bij de bijeenkomsten heeft een vertegenwoordiger van het bestuur toegang.  Het PBO rapporteert haar bevindingen aan het bestuur.

nieuwsprogramma’s: De programma’s op radio, tv of internet of delen van programma’s die primair bedoeld zijn te informeren over actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en achtergronden bij die actualiteit.

overige programma’s: De overige programma’s zijn die programma’s die niet primair gekoppeld zijn of bedoeld zijn gekoppeld te worden aan actuele gebeurtenissen en die veelal een onderhoudend informatief of educatief karakter hebben. Onder overige programma’s worden ook die programma’s bedoeld die specifiek zijn gemaakt door en voor een doelgroep, zoals bijvoorbeeld minderheden of ouderen.

gesponsorde programma’s: Programma’s of delen van programma’s die gefinancierd, medegefinancierd of anderszins zakelijke ondersteuning verkrijgen door en van derden, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de journalistieke onafhankelijkheid als omschreven in artikel 5 van dit statuut. In de mediawet is geregeld welke programma’s voor sponsoring in aanmerking komen. Zie: artikel 2.88b, eerste lid van de Mediawet, artikel 2.89, eerste lid onder b van de Mediawet (vermijdbare uitingen), artikel 2.94, eerste lid onder a en artikel 2.95, eerste lid onder a van de Mediawet (reclameboodschappen), artikel 2.106 en 2.108 van de Mediawet (sponsoring) en artikel 2.141, eerste lid van de Mediawet.    

reclameboodschappen: Reclameboodschappen zijn alle betaalde uitingen van bedrijven en/of instellingen die erop zijn gericht het publiek te bewegen tot het kopen van een product of het gebruik maken van een bepaalde dienstverlening.

Zie onder gesponsorde programma’s

gebruik netwerk en sociale media: Het gebruik van het netwerk en gedrag bij het gebruik van sociale media voor medewerkers en stagiaires bij RTVI Zaanstreek is geregeld in het “Protocol gebruik sociale media”

Artikel 4. Doelstelling en identiteit 1. De lokale Omroep onderscheidt zich van nationale publieke omroepen en provinciale omroepen doordat zijn programma’s op radio, tv of internet in het bijzonder betrekking hebben op de Zaanstreek, meer in het bijzonder de gemeenten Zaanstad en Wormerland, en de inhoud van de programma’s cultureel en maatschappelijk van betekenis zijn voor de luisteraars en/of kijkers in de Zaanstreek. RTVI Zaanstreek wil zo veelzijdig mogelijk informatie verschaffen op een breed terrein. 2. RTVI Zaanstreek opereert als publieke omroep. RTVI Zaanstreek  stelt zich ten doel radio/televisie/internetprogramma’s te maken en uit te zenden in overeenstemming met de bepalingen van de Mediawetgeving om daardoor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling in het uitzendgebied te bevorderen en de geestelijke, economische culturele, educatieve en recreatieve activiteiten in de Zaanstreek te activeren. Daarbij staat het geven van informatie in de ruimste zin voorop.

Artikel 5. Journalistieke onafhankelijkheid 1. De redactie oefent de haar opgedragen programmatische journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf noch van binnenuit, anders dan op de wijze zoals in dit statuut verwoord. 2. De redactie heeft geen binding met enige politieke of levensbeschouwelijke groepering of met belangengroepen. 3. De redactie hecht aan fundamentele waarden en grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, het handhaven van de rechtsstaat en de eerbiediging van de menselijke waardigheid en persoonlijkheid, ongeacht afkomst, politieke voorkeur, ras, geslacht of seksuele geaardheid. 4. De redactie streeft bij de uitvoering van haar werk steeds objectiviteit en onpartijdigheid na zowel in de berichtgeving als in de analyses. Ze laat zich leiden door de uitgangspunten van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid.

Artikel 6. Positie van de leden van het CO Het bestuur is houder van de zendmachtiging. In het bijzonder is het bestuur  verantwoordelijk voor het algemeen programmabeleid en voor de vorm  en inhoud van hetgeen in de zendtijd van RTVI Zaanstreek wordt uitgezonden, daaronder mede begrepen programma’s die worden uitgezonden door middel van samenwerkingsovereenkomsten met andere omroepen en/of instellingen. Deze verantwoordelijkheid geldt zowel intern als tegenover derden. Het bestuur mandateert de transitie van het programmabeleid naar de programmering aan de hoofdredacteur en het CO. Het PBO toetst deze transitie en rapporteert aan het bestuur. De leden van het CO worden op voorstel van de hoofdredacteur en/of overige leden van het CO benoemd door het bestuur behalve de hoofdredacteur, deze wordt benoemd door het PBO, zie art. 10.1. Ontslag wordt hen verleend door het bestuur na overleg met de hoofdredacteur, Co en PBO. Wordt het ontslag op journalistieke gronden verleend, dan behoeft de voorafgaande instemming van de hoofdredacteur en het CO. In geval van de hoofdredacteur door het PBO. Het CO kiest haar eigen voorzitter en secretaris, bij de bijeenkomsten heeft een vertegenwoordiger van het bestuur als toehoorder toegang. De onderwerpen die in het CO aan de orde komen zijn (tenminste):

●        Voorstel en uitvoering Programmering

●        Personele bezetting

●        Programmering

●        PR activiteiten

●        Techniek

●        Investeringen  

Artikel 7. Positie van de hoofdredacteur en de redactie

1. De redactie van RTVI Zaanstreek bestaat uit een hoofdredacteur, aangevuld met eindredacteuren en daarvoor uitgekozen medewerkers.  De hoofdredacteur wordt bij afwezigheid vervangen door een eindredacteur of bij ontbreken daarvan door een door hem daartoe aangewezen lid van het CO.

2. De hoofdredacteur zal zich bij de uitoefening van zijn taak laten leiden door de bepalingen van dit statuut en draagt geen verantwoordelijkheid voor de vorm, inhoud of het karakter van een reclameboodschap of sponsoring,  voor zover deze binnen de mediawet blijven. Zie artikel 3 van dit statuut  

3. Het bestuur zal niet overgaan tot schorsing of ontslag van enig lid van de redactie dan na overleg met het hoofdredacteur indien het een ontslag betreft op journalistiek inhoudelijke gronden

4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, van dit statuut belegt de hoofdredacteur ten minste twee maal per jaar een plenaire redactievergadering, waarin uitleg wordt gegeven over het redactionele beleid, in het bijzonder over de journalistieke uitgangspunten, de programmatische plannen en de besteding van het redactiebudget.

5. Leden van de redactie zullen zonder (schriftelijke) toestemming van de hoofdredacteur en/of de eindredacteuren geen contacten onderhouden met bedrijven, instellingen of maatschappelijke groeperingen, gericht op het tot stand komen van enige zakelijke of persoonlijke samenwerking met die bedrijven, instellingen of maatschappelijke groeperingen.

6. Leden van de redactie zullen hun eventuele politieke en/of levensbeschouwelijke overtuiging niet zodanig uitdragen, dat hun journalistieke onpartijdigheid en die van RTVI Zaanstreek in het gedrang kan komen.

7. Het gebruik van de naam van RTVI Zaanstreek (in het dagelijks gebruik afgekort tot RTVZ), van de naam van een programma of van onderdelen daarvan voor eigen gewin van redactieleden is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van hoofdredacteur.

Artikel 8. Rechten van redactieleden

1. Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem/haar verstrekte opdracht dan wel deze in strijd acht met de journalistieke grondbeginselen zoals omschreven in artikel 5 van dit statuut, kan hij/zij een dergelijke opdracht weigeren. Indien hij/zij zich niet kan verenigen met de door de hoofdredacteur genomen beslissing, kan hij die beslissing voorleggen aan CO dat beslist na bij de hoofdredacteur ingewonnen advies. Indien het CO binnen twee weken geen advies heeft uitgebracht, wordt het CO geacht met de beslissing van de hoofdredacteur te hebben ingestemd.

2. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een programma, dient de betrokken programmamaker tijdig en voorafgaand in kennis te worden gesteld. De betrokken programmamedewerker kan verlangen dat het programma dan wel zijn programmabijdrage niet wordt uitgezonden. Indien door de hoofdredacteur niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programma niet van de naam van de medewerker kunnen worden voorzien. Wanneer de programmamedewerker het niet met de genomen beslissing eens is, kan hij zich achteraf wenden tot het CO met het verzoek om een bindende uitspraak. Indien het CO binnen twee weken geen advies heeft uitgebracht, wordt het CO geacht met de beslissing van de hoofdredacteur te hebben ingestemd.

3. Wanneer de hoofdredacteur besluit om een programma geheel of deels niet uit te zenden, kan de betrokken programmamedewerker zich eveneens achteraf wenden tot CO om een bindende uitspraak.  Indien het CO binnen twee weken geen advies heeft uitgebracht, wordt het CO geacht met de beslissing van de hoofdredacteur te hebben ingestemd.

4. Wanneer de hoofdredacteur besluit tot het heruitzenden van een programma of programmaonderdeel of toestemming verleent aan een derde partij tot heruitzending of openbaarmaking op welk medium dan ook, dient de betrokken programmamaker om advies te worden gevraagd. Een negatief advies zal slechts gebaseerd kunnen zijn op redenen van ernstige principiële aard, verband houdend met het journalistieke karakter dan wel de aard of richting van het andere publiciteitsorgaan. Van de verplichte adviesaanvrage kan slechts worden afgeweken, indien de actualiteitswaarde een voorafgaand advies niet toelaat. In dat geval zal de programmamaker zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van de heruitzending.

5. Indien de hoofdredacteur zich niet houdt aan de hierboven beschreven procedure, kan de betrokken programmamaker zich voor een uitspraak wenden tot het CO.

6. Indien een programmamedewerker zich herhaald en/of in ernstige mate schuldig maakt aan wanprestatie, grove nalatigheid of opzet bij het niet naleven van het bepaalde bij of krachtens dit statuut kan de hoofdredacteur de medewerker bij het bestuur voordragen voor schorsing of ontslag. Het bestuur gaat tot zodanig besluit niet over dan na partijen te hebben gehoord.

Artikel 9. Overleg en Advies

1. De partijen die aan dit statuut gebonden zijn, verklaren het hoogste belang te hechten aan goede werkverhoudingen tussen journalistieke en niet-journalistieke medewerkers alsmede tussen medewerkers onderling. Zij erkennen het belang van onderling overleg in situaties die daar om vragen.

2. De hoofdredacteur pleegt ten minste twee maal per jaar overleg met de redactie over de hoofdlijnen van het programmering, de redactionele formatie en het redactionele budget

3. Tot de redactievergadering worden allen toegelaten die op grond van een medewerkers overeenkomst onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur en de eindredacteuren functioneren.

4. Over besluiten die van invloed zijn of van invloed kunnen zijn op het redactionele beleid van RTVI Zaanstreek zal het bestuur voorafgaand advies vragen aan de hoofdredacteur. Het voorafgaande advies heeft betrekking op onder andere plannen met betrekking tot wijziging van de beginselen en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het redactionele beleid of de positie van de redactie. Ook reorganisatieplannen, redactionele samenwerkingsverbanden, fusies en andere eigendomsverhoudingen van de organisatie vallen hieronder.

5. Indien het bestuur vervolgens van het advies afwijkt, brengt het schriftelijk en gemotiveerd de redenen die hiertoe hebben geleid, ter kennis van de hoofdredacteur. Indien de redactie het met het besluit niet eens is, kan de hoofdredacteur dit als geschil voorleggen aan de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.

6. Over zaken die verband houden met het bepaalde in dit statuut, zal de hoofdredacteur in geen geval overleg met (een vertegenwoordiging van) de redactie ontwijken of weigeren.

7. Over zaken die verband houden met het bepaalde in dit statuut, zal het bestuur in geen geval overleg met de hoofdredacteur ontwijken of weigeren.    

Artikel 10. Benoeming en ontslag van de hoofdredacteur

1.De hoofdredacteur van RTVI Zaanstreek wordt benoemd en ontslagen door het PBO op voorstel van het bestuur.

2.Het bestuur neemt geen beslissing tot benoeming dan nadat een vertegenwoordiging van de redactie in de gelegenheid is geweest over de voorgenomen benoeming een advies uit te brengen. Een van het advies afwijkend besluit wordt gemotiveerd genomen.

3. Bij een voorgenomen ontslag van de hoofdredacteur, door het bestuur voorgelegd aan het PBO, dient vooraf overleg gevoerd te worden met de redactie indien dit ontslag op journalistieke gronden wordt verleend  

Artikel 11. De begroting van RTVI Zaanstreek De begroting van RTVI Zaanstreek wordt vastgesteld door het bestuur na ingewonnen advies van het CO.

Artikel 12. Samenwerking, fusie, overdracht In geval van plannen voor het samengaan van RTVI Zaanstreek met enige andere organisatie dan wel het overdragen van een meerderheidsbelang of de feitelijke zeggenschap aan een andere organisatie, zal het CO in een zo vroeg mogelijk stadium worden geïnformeerd en zal het CO om advies worden gevraagd. Het bestuur zal, zo enigszins mogelijk, de werking van de bepalingen van dit statuut doen voortzetten.

Artikel 13. Statuutgeschillen Bij geschillen, direct samenhangend met de uitleg van bepalingen van dit statuut, kunnen betrokkenen een bindend oordeel vragen aan het bestuur

Artikel 14. Slotbepaling

1. Dit statuut treedt in werking op 1 september 2018 en maakt automatisch deel uit van de overeenkomsten die tussen het bestuur en de individuele medewerkers zijn of worden gesloten.

2. Aangelegenheden die voortvloeien uit dit statuut doch waarin dit niet voorziet, kunnen worden geregeld in een reglement voor de redactievergadering.

3. Wijziging van dit statuut kan slechts met instemming van het bestuur en de redactie plaatsvinden. Instemming van de redactie vereist een gewone meerderheid van de redactieleden.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl