Samenwerking zorg voor ouderen: GOUD

19-11-2021 13:59

Samenwerking zorg voor ouderen: GOUD

STREEK - Veel organisaties in onze streek zijn met en voor ouderen actief. Denk daarbij aan ouderenzorgorganisaties, zorgverzekeraar, ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, gemeenten en woningbouwcorporaties. Zij geven unaniem aan dat de zorg voor ouderen beter kan. Er is een tekort aan personeel en passende woningen. Maar er liggen ook kansen door digitalisering en technologische vooruitgang. Al die ontwikkelingen kun je niet in je eentje of als individuele organisatie aan. Daarom is een groep partijen gestart met de regionale samenwerking GOUD in Zaanstreek-Waterland.

De gemeente Zaanstad is één van de aangesloten gemeenten. Wethouder Songül Mutluer (Ouderenbeleid) signaleert niet ten onrechte dat de vergrijzing toeneemt en ouderen gemiddeld langer thuis wonen. "Dat leidt tot uitdagingen die onze aandacht verdienen. Als we hier met elkaar namelijk niet tijdig op inzetten, ligt eenzaamheid op de loer, zijn er niet genoeg passende woningen en zullen de zorgkosten verder stijgen. Samenwerken in de regio zoals we dat nu voorstaan, gaat ons helpen om sterker te staan voor deze uitdagingen. Met als doel dat onze ouderen waardig oud kunnen worden.”


Wat betekent dit in de praktijk?
Monique Cremers, bestuurder van De Zorgcirkel, stelt dat de zorg voor ouderen ook om zorg voorkomen gaat, informele zorg ondersteunen en nieuwe woonvormen creëren. "Een absolute voorwaarde daartoe is samenwerken, samen optrekken, onnodige dubbelingen voorkomen en gaten dichten. Om in overleg met ouderen en hun naasten vooruit te kijken, vroeg aandacht te besteden aan wat nodig is om goed thuis te kunnen blijven wonen. Je kan zeggen om ‘Goed oud’ te kunnen worden passend bij ieders persoonlijke situatie. Door onze brede samenwerking en concrete afspraken kunnen we professionals, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en alle anderen die bij ouderen betrokken zijn, meer houvast bieden.”

De stem van ouderen zelf
Ouderen zelf hebben uiteraard een belangrijke stem in de samenwerking, via onder andere het burgerinitiatief Zaanstreek-Waterland en de patiëntenraad van het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Voor Paul Cohen, vicevoorzitter van de patiëntenraad staat GOUD voor Gerust oud worden. "Ongerustheid is bij ouderen een veel voorkomend fenomeen. Ze voelen zich vaak onzeker over de veelheid aan aanbod. Vaak digitaal en onderling verschillend. Organisaties waar ze hulp van verwachten werken soms langs elkaar heen. Deze nieuwe regionale samenwerking vind ik geruststellend. De intentie is om samen op te trekken en het aanbod beter op elkaar af te stemmen.”

De regiovisie ‘zorg voor ouderen Zaanstreek-Waterland’
De samenwerking vloeit voort uit de “Regiovisie zorg voor ouderen” die een aantal partijen gezamenlijk hebben opgesteld, met programma’s, actielijnen en resultaatafspraken. Er is een heldere overlegstructuur afgesproken om samen te kunnen onderzoeken wat er speelt, wat er al is en wat er nog nodig is. Zo’n structuur was er op regionaal niveau nog niet.

Thema’s voor de komende drie jaar
Er zijn drie overkoepelende thema’s benoemd: ‘gezond blijven en zelfstandig wonen’, ‘goed herstel en het voorkomen van acute zorg’ en ‘leven met langdurige zorg’. Voor ieder thema zijn werkgroepen ingericht. Ook is er een apart team dat zich bezighoudt met regionale ICT en een dat zich richt op communicatie. Aan zogeheten ‘thema-tafels' bespreken de betrokkenen maandelijks wat er speelt.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl