Situatie Burgemeester in 't Veldpark

10-07-2020 11:08

Situatie Burgemeester in 't Veldpark

ZAANDAM - Over de situatie in het Burgemeester in 't Veldpark in Zaandam is al veel gesproken en gepubliceerd. Het meest recente 'wapenfeit' is dat enkele bewoners namens 180 omwonenden een brief  hebben voorgelezen en overhandigd aan burgemeester Jan Hamming.

Het antwoord op die brief is inmiddels opgesteld en zal vandaag via een z.g. bewonersbrief bezorgt worden. Daarin staat de aanpak van de situatie in het park beschreven. Ter aanvulling op die bewuste brief (zie onder) heeft de burgemeester de indieners van de brief aanvullend nog het volgende laten weten:

'Voor mij zijn criminele activiteiten onacceptabel. Uw verhaal heeft nogmaals scherp gemaakt dat er in het park vaak zaken plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen. Deze zaken hebben bovendien grote invloed op uw woongenot. Dat kan ik, dat kunnen wij, niet tolereren. Daarom heeft de gemeente met de politie afgesproken de komende periode extra in te zetten op handhaven. Wat mij betreft gaan we de strijd met criminaliteit keihard aan. In de brief in de bijlage staat een en ander uitgebreider toegelicht. Deze brief gaan we aankomende week aan alle omwonenden sturen.

Los van de genoemde inzet blijf ik me zorgen maken over het lot van deze groep. Op het moment dat we in het park handhaven gaat de groep zich waarschijnlijk verplaatsen naar een andere plek in de stad. Wij zullen de komende tijd dan ook blijven inzetten op duurzame oplossingen in de zorg. U heeft aangegeven bereid te zijn om mee te denken over de aanpak van het probleem. De gemeente wil graag met u in contact blijven hierover, met als eerste aanspreekpunten het sociaal wijkteam, de wijkmanagers en de wijkagenten. U zult binnenkort door hen benaderd worden, maar kunt in de tussentijd ook zelf contact opnemen.'


DE INHOUD VAN DE VANDAAG AFGELEVERDE BRIEF

Geachte heer, mevrouw, 
Een aantal omwonenden heeft al langere tijd geklaagd over overlast in het Burgemeester In ’t Veldpark (hierna: Veldpark). Sinds jaren is er een groep mensen in het Veldpark aanwezig, die voor toenemende overlast zorgt. Door het handhaven van de 1,5 meter tijdens de Corona-uitbraak, heeft de groep zich verplaatst in het park. Daardoor is de overlast erger geworden en de situatie voor u als omwonenden verslechterd. Ik begrijp dat u daar boos over bent en vindt dat er iets moet gebeuren. In deze brief leest u wat de gemeente gaat doen tegen de overlast en waar u terecht kunt met vragen of klachten.

Wat is er aan de hand
De overlastgevers stoken vuurtjes, maken troep, vernielen bosjes, maken lawaai, sommigen gebruiken drugs en/of alcohol en dealen drugs. Ook komen er mensen van buitenaf op af. De wijkmanagers Rosmolenwijk en Hoornseveld en de wijkagenten zijn hierover regelmatig in gesprek met een aantal van u. Ook heb ik op 23 juni een brief in ontvangst genomen die door 180 omwonenden is ondertekend. Daarin vraagt u om in actie te komen en de overlast tegen te gaan. Een aantal buurtgenoten is begaan met de groep en vindt dat zij vooral hulp nodig hebben. Ik wil nogmaals benadrukken dat wij heel goed begrijpen dat voor u de maat vol is. Tegelijkertijd is de situatie niet gemakkelijk op te lossen, zonder dat de overlast zich herhaalt, of zich verplaatst naar een andere plek in de stad.

Wat zijn de acties
1. We werken samen met een aantal partners aan een oplossing, zowel op de korte als de langere termijn. Dat zijn de politie, wijkagenten, boa’s, wijkonderhoud, Sociale Wijkteams, zorgpartijen zoals het Leger Des Heils en enkele omwonenden. 
2. De overlast in het park moet stoppen. De gemeente heeft een aanpak gekozen waarbij geen enkele vorm van overlast in of rondom het park meer getolereerd wordt. Politie en boa’s spreken de groep aan op het feit dat zij de locatie moeten verlaten. 
Handhaven doen we door: 
 het inzetten van wijkonderhoud. Daarmee voorkomen we dat mensen spullen in de bosschages kunnen verzamelen. 
 het uitdelen van boetes; ONDERWERP PAGINA gemeente Zaanstad Overtreden noodverordening door uw kind 2/2 
 het opleggen van een gedragsaanwijzing na het uitschrijven van drie of meer boetes; 
 het afgeven van een gebiedsverbod (burgemeester) voor individuele overlastdossiers; 
 het opnieuw plaatsen of juist weghalen van camera’s; 
 het instellen van een alcoholverbod en/of samenscholingsverbod; 
 het verbieden om in het Veldpark te verblijven tussen 22:00 en 06:00 (met uitzondering van gebruik van de fiets- en wandelroutes voor bestemmingsverkeer). 
3. Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland worden persoonsgerichte aanpakken ingezet. Voor elk lid van de groep kijken wat er nodig is aan hulp en ondersteuning of andere maatregelen om mensen uit deze uitzichtloze situatie te krijgen. Denk aan verslavingszorg en hulp bij schulden. De eerste gesprekken zijn nu gevoerd. 
4. We zoeken naar een duurzame inlooplocatie waar deze groep aan dagbesteding kan doen. Het idee is dat middelengebruik daar is toegestaan. Het kost tijd om deze locatie te vinden. 
5. We gaan u als omwonenden regelmatig informeren en met wie dat wil, in gesprek. We hebben elkaar nodig om dit probleem op te lossen.

Bewonersavond na de zomer – wilt u dat?
De geplande bewonersavond in maart hebben we moeten annuleren vanwege corona-maatregelen. Graag willen we weten of u behoefte heeft aan een bewonersavond na de zomer. U kunt dit aangeven door te mailen naar wijkmanagement@zaanstad.nl. Geef duidelijk aan wie u bent en waar u woont, dan kunnen we u gericht uitnodigen.

Wat kunt u intussen doen met overlast?
Het is belangrijk om overlast en criminele activiteiten te blijven melden. Alleen dan kunnen we stevige maatregelen inzetten, zoals het ontzeggen van toegang tot het park. U kunt contact met ons opnemen op de volgende wijze: - Ziet u criminele activiteiten of voelt u zich onveilig: bel de politie, via 0900-8844. - Is de situatie levensbedreigend of spoed, bel dan altijd 112. - U kunt ook een bericht sturen naar de wijkagent (Eddie Stocks). Hierbij kunnen ook foto’s worden toegevoegd. 
Dat kan via https://www.politie.nl/mijnbuurt/wijkagenten?geoquery=rosmolenbuurt&distance=5.0 - 
Wilt u overlast melden, wijkzaken of heeft u een vraag over de openbare ruimte, neem dan contact op met de gemeente. Dat kan door een digitale melding te doen via de button ‘overlast melden’ op https://mijnrosmolenwijk.nl - 
U kunt de gemeente Zaanstad ook bellen via 14075. Of contact opnemen met de wijkmanager(s). Zij zijn per mail bereikbaar via wijkmanagement@zaanstad.nl

Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? In verband met het zomerreces vragen we u vooral via de mail wijkmanagement@zaanstad.nl contact met ons op te nemen. Vergeet niet u aan te melden via ditzelfde e-mailadres als u bij een bewonersavond aanwezig wilt zijn. Dan krijgt u een gerichte uitnodiging van ons.

Hoogachtend, de burgemeester van Zaanstad,
drs. J. Hamming

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl