Sportieve ontwikkelingen in Wormerland

12-01-2021 13:11

Sportieve ontwikkelingen in Wormerland

STREEK - Net als in alle andere gemeentes is ook het bestuur van Wormerland druk doende de toekomst te bezien. Op sportief gebied zijn er allerlei wensen. Om die reden zijn er tussen oktober 2019 en november 2020, met betrokkenheid van belanghebbenden, onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuwe duurzame sporthal in Wormer en een mogelijke fusie van drie tennisverenigingen op een nieuw tenniscomplex.

De gemeente wil nu op korte termijn starten met vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van die nieuwe tennisaccommodatie op het ijsbaanterrein en de definitieve locatie van de sporthal bepalen. Dit komt voort uit het resultaat van onderzoek dat het college van Wormerland op 5 januari j.l. heeft vernomen.


Bureau Treem adviseert de drie bestaande tennisverenigingen (De Spatter, De Poelstars en Eendragt) samen te voegen en bij de bouw van een nieuwe hal rekening te houden met de capaciteit van de bestaande sporthallen. De gemeente Wormerland gaat, na goedkeuring van de raad op 2 februari, een vervolgonderzoek starten. Dat onderzoek moet helderheid geven of het ijsbaanterrein in Wormer de beste locatie is voor een nieuwe tennisaccommodatie, in combinatie met jeu de boules- en ijsbaanvereniging Nova Zembla. Ook wordt nader onderzocht wat de beste locatie is voor de nieuwe sporthal en welk woningbouwscenario het best is om een nieuwe tennisaccommodatie te kunnen realiseren.

In het haalbaarheidsonderzoek werd onder andere gekeken of de sporthal goed en veilig bereikbaar is voor alle gebruikers en of er wel voldoende ruimte is binnen Wormer om op termijn een nieuwe hal te bouwen. Ook zijn de mogelijkheden en beperkingen, die de bestemmingsplannen bieden, onderzocht. Tenslotte is ook gekeken naar de kosten.

Geschikte locaties
De beste locaties voor een nieuwe sporthal zijn de Spatterstraat en de locatie waar onder andere korfbalvereniging Groen-Geel is gehuisvest. De locatie van het ijsbaanterrein kan een optie zijn, maar scoort op een aantal onderdelen minder gunstig.
Met betrekking tot de benodigde oppervlakte van de tennisverenigingen, uitgaande van tenminste de normen volgens de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, lijken twee locaties geschikt te zijn. Deze locaties zijn het huidige ijsbaanterrein en de locatie aan de Spatterstraat.

Bekostigen bouw tenniscomplex door woningbouw
Kees van Waaijen, wethouder gemeente Wormerland, vertelt blij te zijn dat Wormerland een belangrijke stap verder is in het proces om tot een nieuwe sporthal te komen en een fusie van onze drie tennisverenigingen. "Wij weten nu op hoofdlijnen wat wel en niet kan. Nu is het zaak verder onderzoek te doen. En ook in dit vervolgonderzoek betrekken we de sportverenigingen en andere belanghebbenden, zoals de drie tennisclubs, Groen-Geel, WSV en Nova Zembla, nauw.’’

Van Waaijen vervolgt door te stellen dat dit traject alleen een succes kan worden als de tennisverenigingen fuseren en kostenneutraal kunnen worden verplaatst. "Om dat te realiseren moeten we woningen bouwen op de huidige locaties van de tennisverenigingen, waardoor er geld vrijkomt om een nieuw tennispark te kunnen bekostigen."

Na afronding van het onderzoek naar een mogelijke realisatie van een nieuw tenniscomplex wil de gemeente verder met het onderzoek naar het bouwen van een nieuwe sporthal en de bekostiging ervan.

Op de foto een blik van het korfbalveld over het achterland waar door herschikking van de velden ruimte is ontstaan voor mogelijk een nieuwe sporthal. 

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl