Stichting Statuten

Gepubliceerd: 30-06-2019 22:06

  Sept 2012           Statuten Stichting omroep Zaanstreek met PBO               Inhoud    

Naam art. 1                                                                                                    pag. 1

Zetel art. 2                                                                                                      pag. 1

Doel art. 3                                                                                                       pag. 1

Begunstigers art. 4                                                                                           pag. 1

Geldmiddelen art. 5                                                                                          pag. 1

Bestuur art. 6                                                                                                  pag. 2

Einde bestuurslidmaatschap art. 7                                                                     pag. 2

Bestuursvergadering en besluitvorming art. 8                                                     pag. 3

Bestuurstaak en vertegenwoordiging art. 9                                                         pag. 4

Programmabeleidbepalend Orgaan art.10                                                           pag. 4

Einde lidmaatschap Programmabeleidbepalend Orgaan art.11                              pag. 5

Programmastaf – Hoofdredacteur art. 12                                                            pag. 5

Commissies en werkgroepen art. 13                                                                   pag. 6

Jaarverslag - PBO rekening en verantwoording art. 14                                         pag. 6

Statutenwijziging art. 15                                                                                   pag. 6

Ontbinding art. 16                                                                                            pag. 6

Huishoudelijk reglement art. 17                                                                         pag. 7

Slotbepaling art. 18                                                                                          pag. 7

 

 

NAAM artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Omroep Zaanstreek  

ZETEL artikel 2 Zij heeft haar zetel te: Zaanstad  

DOEL artikel 3 De stichting heeft tot doel:

1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeenten in Zaanstad, hierna te noemen de gemeenten;

2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeenten waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeenten.

4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.  

BEGUNSTIGERS artikel 4

1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van begunstigers.

3. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te alle tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.

4. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van de bijdrage, die door het bestuur is vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.  

GELDMIDDELEN artikel 5

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de bijdragen van de begunstigers, uit de eventuele uitgifte van een programmablad, uit eventuele verkrijging ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele overige geoorloofde baten.

2. De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden.    

BESTUUR artikel 6

1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld.

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.

3. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande de bestuurssamenstelling gegeven.

4. De bestuurders worden door het bestuur benoemd uit een of meer voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, leden van het bestuur als programma beleidsbepalend orgaan.

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van het bestuur, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het bestuur overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is het bestuur vrij in de keus.

7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

8. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enig overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolgers(s).

9. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

10. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.  

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP artikel 7

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: a. ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk wetboek; b. door bedanken.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.

3. De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste tweemaal de maximale benoemingstermijn.    

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING IN HET BESTUUR artikel 8

1. Iedere kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.

2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met in achtneming van de vereiste formaliteiten.

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag er oproeping en die ter vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering, de te behandelen onderwerpen.

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe verzocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per elektronische post hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door andere organen van de stichting.

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

5. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur;

b. hetzij door de voorzitter;

c. hetzij door twee andere bestuursleden.  

PROGRAMMABELEIDBEPALEND ORGAAN artikel 10

1. De stichting kent een programmabeleidbepalend orgaan.

Deze heeft tot taak:

a. het bepalen van het beleid voor het media-aanbod;

b. toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten;

c. het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan algemene vergadering en bestuur;

d. het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid.

2. Het programmabeleidbepalende orgaan wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt door het programmabeleidbepalende orgaan, met in achtneming van lid 3 vastgesteld.

3. Het programmabeleidbepalende orgaan dient zodanig te zijn samengesteld, dat het representatief is voor de in de gemeenten voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. In het bestuur is minstens een vertegenwoordiger uit de stroming “etnische en culturele minderheden”opgenomen. Minimaal 5 leden vertegenwoordigen een stroming. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande de samenstelling van het programmabeleidbepalende orgaan gegeven.

4. Het programmabeleidbepalende orgaan wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris aan. Zij kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen.

5. De vergaderingen van het programmabeleidbepalende orgaan worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van het bestuur. Deze heeft een adviserende stem.

6. De leden van het programmabeleidbepalende orgaan worden door het programmabeleidbepalende orgaan benoemd uit een of meer voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 7. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, leden van programma beleidsbepalend orgaan als bij huishoudelijk reglement aan te wijzen organisaties of groepen van organisaties.

7. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van programma beleidsbepalend orgaan, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van het programmabeleidbepalende orgaan tegenwoordig is.

8. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het programmabeleidbepalende orgaan overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is programma beleidsbepalend orgaan vrij in de keus.

9. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

10. Voordrachten en benoemingen geschieden onverminderd het bepaalde in lid 3.

11. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het programmabeleidbepalende orgaan, zullen de overblijvende leden (of zal het enig overblijvende lid) binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolgers(s).

12. Mocht(en) in het programmabeleidbepalende orgaan om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid niettemin een wettig programmabeleidbepalende orgaan.  

EINDE LIDMAATSCHAP PROGRAMMABELEIDBEPALEND ORGAAN artikel 11

1. Het lidmaatschap van het programmabeleidbepalende orgaan eindigt:

a. indien het lid van programma beleidsbepalend orgaan heeft opgehouden vertegenwoordiger te zijn van een stroming;

b. door bedanken.

2. Elk lid van het programmabeleidbepalende orgaan treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het programmabeleidbepalende orgaan te maken rooster van aftreding.

3. De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste éénmaal de maximale benoemingstermijn.  

CENTRAAL OVERLEG - HOOFDREDACTEUR artikel 12

1. De stichting kent een centraal overleg, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal medewerkers onder wie een hoofdredacteur, belast met de leiding van het centraal overleg. Een programmastatuut, taakomschrijving van het centraal overleg en nadere regelen terzake van de verhouding tussen hoofdredacteur, centraal overleg en andere organen van de stichting worden vastgelegd door het bestuur, nadat deze de daarbij belanghebbenden daarover geraadpleegd heeft.

2. De hoofdredacteur wordt, uitsluitend op voordracht van het bestuur, door het programmabeleidbepalende orgaan aangesteld. De hoofdredacteur kan uitsluitend op voordracht van het bestuur door het programmabeleidbepalende orgaan worden ontslagen; zodanig besluit dient tevoren eveneens aan overleg met het centraal overleg te worden onderworpen, indien het ontslag op journalistieke gronden wordt verleend.

3. Het bestuur kan de hoofdredacteur in de uitoefening van zijn functie voor onbepaalde tijd schorsen. De schorsing vervalt indien niet binnen een maand na het schorsingsbesluit het in het tweede lid van dit artikel bedoelde overleg een aanvang heeft genomen.

4. De overige leden van het centraal overleg worden op voorstel van de hoofdredacteur en/of overige leden van het centraal overleg benoemd door het bestuur. Ontslag wordt hen verleend door het bestuur na overleg met de hoofdredacteur, centraal overleg en het programmabeleidbepalende orgaan. Wil het ontslag op journalistieke gronden verleend kunnen worden, dan behoeft het de voorafgaande instemming van de hoofdredacteur en het centraal overleg.

5. Voor de inhoud van alle uitzendingen en voor alle werkzaamheden is de hoofdredacteur verantwoordelijk en jegens het programmabeleidbepalende orgaan verantwoording verschuldigd.    

COMMISSIES EN WERKGROEPEN artikel 13

1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen.

2. Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en werkgroepen vastgelegd.  

JAARVERSLAG - RAPPORTAGE PROGRAMMABELEIDBEPALEND ORGAAN REKENING EN VERANTWOORDING artikel 14

1. Het stichtingsjaar tevens boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar zijn jaarverslag op en de penningmeester doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De jaarrekening wordt opgesteld conform de eisen die het Commissariaat voor de Media stelt en die zijn opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen.

4. Het programmabeleidbepalende orgaan stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid, zoals vernoemd in artikel 10, lid 1 onder d, vast.

5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

6. Na vaststelling kan door een ieder kennis worden genomen van het jaarverslag, de rapportage van het programmabeleidbepalende orgaan en de jaarstukken.

7. Het bestuur is verplicht bescheiden bedoeld in lid 3 en 4 tien jaar lang te bewaren.  

STATUTENWIJZIGING artikel 15

1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van het bestuur, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot een vergadering van het bestuur ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden van het bestuur toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de bestuursleden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige bestuursleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.  

ONTBINDING artikel 16

1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toestemming.

2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een kwalificerende goeddoelinstelling, dan wel op enige andere wijze die het algemeen belang dient.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT artikel 17

1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.  

SLOTBEPALING artikel 18 1. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl