Uit de raad van 11 maart

Gepubliceerd: 12-03-2021 9:03

Uit de raad van 11 maart

ZAANSTAD - Het bijeenkomen van de gemeenteraad zal de komende tijd digitaal blijven. Zo ook donderdag 11 maart. Diverse sessies waren via de 'hot line' te volgen. Het geheel opende met het traditionele vragenuurtje. Dat maakt dat een 'Uit de raad van 11 maart 2021' niet mag ontbreken. In een van de sessies ging het over de afvalstoffen. Er werd gesproken over o.a. het inzamelen van oud papier en frituurvet. Het oprukken van de AirFryer deed voorzitter Hans Kuijper opperen dat er binnenkort iets zal ontstaan met 'gebakken lucht'. 

In het Vragenuur een aantal onderwerpen:

Uitbreiding activiteiten AAK
AAK Internationaal in Zaandijk verwerkt ruwe plantaardige oliën tot eindproducten, de aan- en afvoer van de producten gaat volledig over de weg, met name de Lagedijk Noord wordt als gevolg van deze bedrijvigheid zwaar belast. Op dit moment heeft AAK vergunning om op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur producten aan en af te voeren. Het bedrijf heeft een vergunning aangevraagd om de gehele week, inclusief het weekeinde, tussen 8.00 en 21.00 uur producten wil aan en afvoeren.

Voor de omwonenden (op de foto inspreker de heer Doornbos) is dit een onaanvaardbare ontwikkeling, de Lagedijk is niet berekend op dit zware verkeer. De feitelijke functie van de Lagedijk als waterkering kan hierdoor ook in het gedrang komen. Het vrachtverkeer moet langs de roeivereniging, de trailerhelling waar bootjes de Zaan in kunnen worden gebracht, school en een kano oversteekplaats.

Als ook in het weekeinde vrachtverkeer wordt toegestaan komen de recreatieve activiteiten in het gedrang.

Een aantal inwoners van Oud Zaandijk heeft de koppen bij elkaar gestoken en een stichting Leefbaar Oud Zaandijk in oprichting gevormd. Deze stichting vraagt samen met het actiecomité Stop Uitbreiding AAK de raad gevraagd om deze ontwikkeling tegen te gaan. De huidige vergunning wordt op dit moment niet gehandhaafd en men is bang dat de nieuwe vergunning ook niet gehandhaafd gaat worden zodat er feitelijk 24 uur per dag vrachtverkeer verwacht kan worden.

Het actiecomité kon rekenen op veel bijval uit de raad. Na deze informatieronde voor de raad zal dit onderwerp, inclusief de vergunningen en de handhaving daarvan, later worden behandeld en leiden tot besluiten die de bewoners tevreden moet stellen.

Puin in het openbare groen
Na al eerder vragen gesteld te hebben over het feit dat in de diverse plantsoenen het nodige bouwpuin inclusief plastic is aangetroffen heeft de wethouder verbeteringen toegezegd. Ondanks deze toezeggingen blijkt dat aan de oever van de Gouw opnieuw soortgelijk bouwpuin is aangetroffen. Volgens de wethouder komt het erop neer dat de toplaag is verwijderd en dat daaronder het puin is aangetroffen. Dit ligt er al een aantal jaren, er is geen sprake van nieuwe stort van bouwafval.

Waterleidingen Wormerveer
In Wormerveer Noord is in korte tijd drie keer de waterleiding gesprongen met de nodige overlast als gevolg. In een geval is er een groot Sinkhole ontstaan waar een vader en twee kinderen in terecht zijn gekomen. Zij zijn met een nat pak en de schrik uit dit incident gekomen. Wel moesten enkele honderden huizen tijdelijk afgesloten worden van de watervoorziening. Volgens de PWN heeft de vorstperiode, gevolgd door een droge en natte tijd, werking van de bodem veroorzaakt waardoor de leidingen zijn gesprongen. PWN houdt volgens wethouder Slegers dit soort incidenten goed in de gaten, het is puur toeval dat het elke keer in Wormerveer Noord is gebeurd.

Wijziging Woonruimteverdeling
Het systeem van toewijzing van de schaarse sociale huurwoningen in de regio Amsterdam gaat veranderen. Doel van de verandering is om de huishoudens die de meeste problemen ondervinden bij het vinden van geschikte huisvesting binnen afzienbare tijd aan geschikte huisvesting te kunnen helpen. De ambitie is om die tijd te beperken tot drie jaar. Omdat het aantal sociale huurwoningen (zeer) beperkt blijft is het de vraag of die ambitie reëel is.

Vanuit de raad van Zaanstad kwamen diverse kritische punten naar voren, het CDA dringt er op aan dat in eerste instantie onze eigen inwoners in aanmerking mogen komen en pas in tweede instantie ook de inwoners van de overige gemeenten binnen de regio. Hiermee wordt voorkomen dat inwoners van gemeenten die niet of weinig sociale woningen bouwen ‘gemakkelijk’ aan bod komen voor een huis in een gemeente die wel voor de sociale sector bouwt.

Volgens de wethouder is in het voorstel een uniek aspect opgenomen waarbij inwoners van een gemeente een voorrangspositie hebben op gegadigden van buitenaf. De gemeenten lopen wel het risico dat ze worden teruggefloten door de provincie op dit punt. Dat wordt als onrechtvaardig gevoeld, Zaanstad lijkt dan te bouwen voor Amsterdammers terwijl een gemeente als Amstelveen geen enkele sociale huurwoning bijbouwt.

Het feit dat mensen op de wachtlijst redelijk simpel hun opgebouwde punten kwijt kunnen raken omdat ze niet of niet tijdig reageren op een aanbod roept de nodige vragen op. Ook het feit dat iemand die (zeer) actief gaat zoeken punten krijgt terwijl iemand die geduldig afwacht lijkt ook een ongewenste ontwikkeling.

In de nieuwe voorstellen lijkt de persoonlijke situatie van de woningzoekende onder te sneeuwen onder de overige problematiek van de woonruimteverdeling. Gescheiden ouders krijgen pas een jaar na dato de zogenoemde situatiepunten toegewezen. Waar ze in de tussentijd moeten verblijven is niet helder.

Partijen geven aan dat deze plannen niet zorgen voor de doorstroming, alleenstaande senioren kunnen blijven zitten waar ze zitten terwijl ze mogelijk een volledige eengezinswoning bewonen.

Ondanks alle mooie voornemens blijft het een kwestie van de verdeling van schaarste, een nieuw systeem zorgt niet voor meer woningen. Dat krijg je alleen voor elkaar als er gebouwd gaat worden. Daar gaat dit hele voorstel vanzelfsprekend niet over.

Stadspas voor de minima
De gemeente Zaanstad is bezig met de ontwikkeling van een stadspas voor inwoners die van een minimum inkomen rond moeten komen. De pas moet het mogelijk maken dat deze mensen gebruik kunnen maken van voorzieningen die ze niet uit hun inkomen kunnen betalen. Daarbij moeten we denken aan voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. Het college stelt voor om een dergelijke pas te ontwikkelen en deze gratis ter beschikking te stellen aan inwoners met een inkomen van minder dan 110% van het minimumloon, overige inwoners kunnen een dergelijke pas aanschaffen tegen betaling. Apart aandacht wordt gevraagd voor de mantelzorgers in de stad, zij zouden om niet in aanmerking moeten komen voor een dergelijke pas.

Het voorstel dat er nu ligt kent een lange geschiedenis. Al 21 jaar geleden heeft de toenmalige raad voorstellen gedaan voor een dergelijk pas. Wethouder Songul Mutluer (zie foto) gaf aan blij te zijn dat er nu een gedegen voorstel ligt. Diverse fracties vroegen zich af of de grens voor een gratis pas niet kan worden opgerekt naar 120%. Dat is een mooie ambitie maar zal in het huidige voorstel nog niet worden meegenomen. Hier zijn extra middelen voor nodig om dat te kunnen financieren. Dat geldt ook voor de uitbreiding van het aanbod dat valt onder de pas.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl