Uit de raad van 15 april 2021

Gepubliceerd: 16-04-2021 15:04

Uit de raad van 15 april 2021

ZAANSTAD - De digitale vergaderingen van donderdag 15 april, die samen het Zaanstad Beraad vormden, kenden weer een keur aan onderwerpen. Dermate veel dat een enkele volksvertegenwoordiger zelfs in de verkeerde groep was ingelogd. Daar kwam hij pas achter op het moment van vragen stellen. Voor het overige insprekers van diverse komaf hetgeen een gevarieerd beeld opleverde. Het digitaal vergaderen leidde al eerder tot onenigheid in de raad en daarbuiten. Zo besloten DZ, POV en PVV al eerder niet mee te doen. Deze vergadering was 'het stel' weer compleet.

Plannen Hembrugterrein
In het Zaanstad Beraad van afgelopen donderdag waren in totaal zeven insprekers op de verschillende onderwerpen waarvan een aantal gingen over het Hembrugterrein. Dat had alles te maken met de bespreking van het Masterplan Hembrugterrein later tijdens deze vergadering

Eén van de insprekers was een vertegenwoordiger van de bedrijven in het westelijk havengebied in Amsterdam. De bedrijven begrijpen dat er naar alle opties wordt gekeken om woningbouw te realiseren. Het Hembrugterrein is dan een voor de hand liggende bouwlocatie. Wel moet er rekening gehouden worden met de al aanwezige bedrijvigheid aan de overkant van het Noordzeekanaal. Kees Noorman, de vertegenwoordiger van de bedrijvenvereniging, gaf aan dat met name de zonering van het plan in de gaten moet worden gehouden. Hoe noordelijker en hoe verder van het Noordzeekanaal af kunnen meer woningen gebouwd worden dan direct tegen het Noordzeekanaal aan. De strook langs het kanaal kan voor andere doelen worden gebruikt dan wonen zoals bijvoorbeeld een hotel of andere horeca.

Na de inspraak zijn de plannen in het Zaanstad Beraad besproken en konden de partijen hun mening over voorliggende plannen geven. Bij Lokaal Zaans was het niet duidelijk dat tussen de drie genoemde zones een harde scheiding was. In hun optiek was er sprake van een meer fluïde overgang tussen de zones. In de diverse bijdragen van de diverse partijen kwamen de verschillende belangen duidelijk aan de orde. Rosa gaat voor het behoud van de beeldbepalende panden waar de VVD aandacht wil voor de huidige bedrijvigheid: 'Dat moet wel kunnen worden gecontinueerd.' De Partij voor de Dieren vroeg de nodige aandacht voor de milieuaspecten van de plannen.

In de reactie van wethouder Breunesse kwam naar voren dat veel van het plan rondom het Hembrugterrein nog niet in beton is gegoten. De plannen zijn nog in ontwikkeling met de mogelijkheid om in de toekomst de plannen wat concreter in te vullen. Daarbij vroeg de wethouder wel om de ruimte om ook de reactie en verzoeken vanuit de ontwikkelaar mee te nemen in de verdere concretisering van de plannen. Vaste bouwhoogtes beperken de mogelijkheden om de boel te variëren en daarmee een meer aantrekkelijk variatie aan te brengen. Of de beloofde aanpassingen zullen leiden tot aanvaarding van de voorstellen zal duidelijk worden in de volgende raadsvergadering.

Aanleg drie passanten steigers bij Nauerna
In het Zaanstad Beraad van afgelopen donderdag lag er een voorstel voor om geld vrij te maken om een drietal steigers in Nauerna aan te leggen voor de waterrecreant. Voor dat de raad haar mening daarover kon geven was er gelegenheid voor een aantal insprekers om hun visie op deze zaak te geven.

De huidige exploitanten van de twee jachthavens bij Nauerna hebben bezwaren ingebracht tegen de aanleg. Er is geen toezicht op de nieuwe steigers, omwonenden hebben al bij de huidige eigenaars aangeklopt hoe dit in de toekomst gaat. Naast de concurrentie verwacht men overlast van geluid en mogelijk ook geur als er door de bootgebruikers gebarbecued gaat worden. In de plannen is er sprake van meerdere nachten waar de steiger achter elkaar gebruikt kan worden. Als dit beperkt zou worden tot één nacht hebben de bezwaarmakers minder bezwaren.

Naast de exploitanten van de jachthavens hebben ook omwonenden ingesproken en bezwaren ingebracht tegen de plannen. Het buurtschap was niet op de hoogte van de plannen en zit niet te wachten op verdere uitbouw van het toerisme via de bedoelde steigers. Er is voldoende beschikbaar bij de jachthavens die - op de festiviteiten rond Sail na - nooit helemaal vol liggen.

Via de vereniging van binnenvaartschippers zijn ook de nodige bezwaren binnengekomen. Het lijkt erop dat de binnenvaart binnen Zaanstad steeds meer in de knel komt. Dit veelal ten gunste van de pleziervaart. Daarmee worden de mogelijkheden om een bedrijf als binnenvaartschipper te runnen steeds verder ingeperkt.

Mede naar aanleiding van de inbreng van de diverse insprekers waren diverse raadsfracties verbaasd over de hele gang van zaken. Bewoners en andere belanghebbenden als de binnenvaartschippers zijn niet betrokken bij deze plannen. Wethouder Baerveldt gaf aan dat dit proces niet is verlopen zoals was bedoeld. Een deel van de gevraagde investering is volgens haar ook bedoeld voor de participatie van de burgers in dit proces. Daarmee zou het kunnen zijn dat er geld wordt uitgegeven aan de ontwikkelingen van dit plan dat mogelijk in de participatie wordt afgeschoten.

Wethouder Baerveldt gaf aan dat de effecten op de beroepsvaart buiten haar portefeuille valt, daar is wethouder Slegers verantwoordelijk voor. Dit leidde tot wat irritatie bij onder meer de SP en de POV die vonden dat ook die effecten mee genomen moesten worden.

Het definitieve voorstel zal in de volgende raadsvergadering aan de orde komen, zoals de verhoudingen nu liggen is dit nog ‘geen gelopen race.’

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl