Uit de raad van 3 juni

Gepubliceerd: 04-06-2021 11:06

Uit de raad van 3 juni

ZAANSTAD - Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad in het stadhuis komen alle betrokkenen 'gelukkig'. Zo ook donderdag 3 juni. EK voetbal of niet: de Zaanse politiek blijft actief voor én met haar inwoners.

Inspraak
Afgelopen donderdag hebben een aantal mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om inspraak bij de raad te doen.

Huisvesting statushouders
Mevrouw Carla Hulshout heeft in de raad aandacht gevraagd voor een probleem dat is ontstaan door de tijdelijke huisvesting via een investeringsmaatschappij van een vluchteling. Doordat gebruik gemaakt is van de faciliteiten die de investeringsmaatschappij heeft geboden lijkt er een situatie te ontstaan dat hij hierdoor geen mogelijkheden meer heeft om een woning van een andere aanbieder in gebruik te nemen omdat de investeringsmaatschappij niet bereid is mee te werken aan een woningruil.

Dit probleem heeft geleid tot een agenda initiatief dat door Democratisch Zaanstad op de agenda is gezet. Bij de behandeling van dit initiatief gaf Rosa aan moeite te hebben met het individuele karakter van het voorgelegde probleem. De raad praat in principe niet over individuele gevallen maar over het beleid dat voor alle inwoners geldt. Wel is volgens de raad van belang dat dit voorbeeld aanleiding is om de fouten die in deze casus zijn gemaakt niet worden herhaald zodat er een goed en rechtvaardig beleid kan worden gevoerd.

In reactie op de vragen en de reacties uit de raad gaf wethouder Mutluer aan dat de situatie in 2015/2016 zo nijpend was dat er gebruik gemaakt is van alle mogelijke plekken om status houders (tijdelijk) te kunnen huisvesten. Daarbij is in het voorbeeld gebruik gemaakt van een vorm van tijdelijke huisvesting via Casa in het voormalig belastingkantoor dat toch leeg stond.

Bij het vinden van een oplossing loopt de gemeente aan tegen het schrijnend tekort aan huisvestingsmogelijkheden binnen de stad. Naast de statushouders heeft zo ongeveer elke groep van inwoners het lastig bij het vinden van een dak boven het hoofd.

De wethouder is ervan overtuigd dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om in dit individuele geval een passende oplossing te vinden. Dit ondanks het beeld dat de inspreker gaf dat de gemeente niet erg bereidwillig was om te komen tot een oplossing.

Sociale woningbouwwijken 1900-1945
In overleg met de woningcorporaties heeft de raad gesproken over de Welstandsnota Zaanstad over de sociale woningbouwwijken welke zijn gebouwd tussen 1900 en 1945. Deze welstandsnota moet worden gewijzigd om te komen tot nieuw beleid. In het kader van deze nota heeft Ron Kieburg van de vereniging Zaans Erfgoed ingesproken tijdens het Zaanstad beraad van donderdag. Hij bracht in dat het er sterk op lijkt dat voor de vooroorlogse wijken niet of nauwelijks wordt gekeken naar renovatie van de bestaande wijken maar er als snel wordt gekozen voor sloop van de oude wijk en nieuwbouw van een nieuw huis. In de optiek van Zaans Erfgoed is sloop/nieuwbouw veelal duurder dan de renovatie waarbij ook vaak het aantal huizen dat terugkomt lager is dat het aantal huizen dat wordt gesloopt.

De heer Kieburg vond de bewonerscommissie Zaandijk aan zijn zijde als het gaat om het behoud van het vooroorlogse vastgoed in de stad. Deze commissie staan vierkant achter het betoog vanuit Zaans Erfgoed.

Vanuit de woningbouwverenigingen had de huurderscommissie een pleidooi om te komen tot versnelling van het bouwproces omdat er sprake is van code Rood als het gaat om het tekort aan woningen in de stad. Volgens de commissie zit er weinig voortgang in het hele proces door een stapeling van eisen en wensen. Het gaat om bouwen, bouwen, bouwen zodat iedereen een dak boven het hoofd kan krijgen. Het behoud van de cultuurhistorie is een sterk vertragende factor.

Volgens de Corporaties kunnen zij niet voldoen aan de doelstelling om voldoende huizen te realiseren als het erfgoed een hoofdrol krijgt in de randvoorwaarden waaronder de sociale woningwijken kunnen worden aangepakt. In de optiek gaat de gemeente op de stoel van de woning corporaties zitten, reden waarom de zienswijze van de corporaties op de plannen in de welstandsnota door advocaten is ingediend, dit riep de nodige vragen op. Rosa vond het noemen van een fors kostenbedrag een vorm van manipulatie.

Al bij al moeten er nog de nodige noten gekraakt worden voor de gemeente de nieuwe welstandsnota kan vaststellen én de diverse spelers binnen de sociale wijken op één lijn te krijgen.

Verkeerssituatie bij sportpark Jagersveld
Lokaal Zaans heeft vragen gesteld over de verkeerssituatie bij het sportpark Jagersveld. Om dit sportpark te kunnen bereiken vanaf het parkeerterrein aan de overkant van de Dr Scholtenweg richting het Kalf is het in de optiek van deze partij een (zeer) onveilige situatie. In antwoord op de vragen kon wethouder Slegers melden dat door de aanwezigheid van een eiland in het midden van de doorgaande weg heeft geleid tot een situatie dat in de praktijk op die plek weinig ongelukken gebeuren. De aanleg van een zebra op die plek levert in de optiek van de wethouder eens stuk schijnveiligheid op. Een zebra is geen garantie voor veiligheid. Wel blijft de wethouder in gesprek met omwonenden en de gebruikers van het sportpark over de verkeerssituatie.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl