Uit de raad

Gepubliceerd: 28-05-2021 9:05

Uit de raad

ZAANSTAD - In het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en het Zaanstad Beraad van de gemeente Zaanstad staat o.a. een Artikel 13 Vergadertijd en plaats. Dat geeft aan dat de vergaderingen van de raad in de regel een keer in de drie weken plaatshebben op de donderdagavond, vangen aan om 19.30 en duren tot 23.00 uur, en worden gehouden in het gemeentehuis. En dat geschiedde (al zal het nu vanaf 19.00 uur starten) en levert een verslag op 'Uit de raad van 27 mei 2021'

Donderdag zijn er door een aantal partijen vragen ingebracht die tijdens het vragenuur (dat nog wel digitaal werd gehouden) zijn behandeld.

Toenemende overlast in Saendelft
De afgelopen periode ervaren bewoners van Saendelft toenemende overlast van jeugd die rondhangen in de wijk. Het gaat daarbij om overlast, criminaliteit en straatintimidatie. In een aantal gevallen worden bewoners soms ook thuis geïntimideerd. In antwoord op een aantal vragen van de PvdA kon burgemeester Hamming melden dat door inzet van onder meer jongerenwerk de overlast wordt bestreden. De boosdoeners binnen de groep jongeren zijn in beeld en worden gevolgd. Daarnaast worden er aanvullende activiteiten aangeboden zodat de verveling wordt bestreden. Eén van de oplossingen is de plaatsing van een Jop in het oosten van Saendelft zodat de jeugd een plek krijgt om daar rond te hangen.

Zaanse Schans
Het CDA, Democratisch Zaanstad en Lokaal Zaans hebben vragen gesteld over de werving van bestuursleden voor het bestuur van de Stichting de Zaanse Schans. Het is de partijen onduidelijk wat de functie eisen zijn. Is helder dat de inzet om de samenwerking op de Schans waar de afgelopen jaren meerdere keren aandacht is geweest in de raad van groot belang is voor een gezonde toekomst van de Schans. In antwoord op de vragen gaf wethouder Baerveldt aan dat het college de vorming van het nieuwe bestuur nadrukkelijk volgt en de historie daarin meeneemt in nieuwe statuten, het erfgoedmodel en de overige functies van de schans.

Raadsvergadering
In de raadsvergadering die weer in de raadszaal is gehouden hebben de raadsleden weer een variëteit van onderwerpen besproken die in de afgelopen edities van het Zaanstad Beraad al zijn voorbereid.

Regionale Energie Strategie (RES)
Veel tijd is besteed aan de RES 1.0 NHZ, in deze strategie gaat het om energieopwekking via wind en zon op land. Zaanstreek Waterland heeft vanuit deze strategie een forse opdracht om een aanzienlijke hoeveelheid duurzame energie op te wekken in een dicht bebouwde streek. De doelstellingen van de RES staan niet zozeer ter discussie, wel de effecten daarvan op de andere ontwikkelingen in de stad zoals het plaatsen van windmolens door Amsterdam op de grens van de stad wat beperkingen oplevert voor de ontwikkelingen in de Achtersluispolder, geplande woningbouw in dat gebied kan in de knel komen door de ontwikkelingen net over de grens in Amsterdam.

De raad maakt zich zorgen dat ze uiteindelijk buiten spel worden gezet als onze grote broer de opgave voor de realisatie van windenergie in hun achtertuin te plaatsen. Daarom wordt gepleit voor een het handhaven van afstand van tenminste 600 meter tussen grote windmolens en (geplande) woningbouw in de hele regio waar de RES betrekking op heeft. Daarom wordt het college opgeroepen om te komen tot bovenlokale afstemming en de Raad te betrekken bij de uitkomsten van de gesprekken over dit onderwerp.

Met de wijzigingen die via een aantal moties en een amendement zijn voorgesteld is het raadsvoorstel uiteindelijk vastgesteld door de Raad.

Vervoers Regio Amsterdam (VRA)
De raad van Zaanstad heeft een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de Vervoersregio, deze vertegenwoordiger heeft tot taak om het standpunt van de Zaanse Raad te verdedigen in de Vervoersregio. In de optiek van de Partij voor Ouderen en Veiligheid en de PVV heeft Evert Hartog(SP) zich niet laten leiden door de mening van de raad maar het standpunt van de Amsterdamse SP. Voor deze partijen was dit aanleiding om een motie van wantrouwen tegen de heer Hartog in te dienen.

In de raadsvergadering heeft de heer Hartog zijn verontschuldigingen aan geboden voor de gang van zaken. In de discussie over het voorstel bleek dat meerdere partijen grote moeite heeft met de rol van de VRA. Dat standpunt zou geen aanleiding moeten zijn om tegen de afspraken binnen de raad in te gaan.

De motie van wantrouwen kon uiteindelijk rekenen op de steun van de meerderheid van de raad. Daarmee is de rol van de heer Hartog in de VRA is uitgespeeld en zal er een vervanger voor hem worden gezocht als vertegenwoordiger van Zaanstad.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl