Natuurherstel veenweiden Zaanstreek

24-03-2020 14:42

Natuurherstel veenweiden Zaanstreek

WESTZAAN - Menigeen zal de achterliggende periode het gebied gepasseerd zijn. In de hoek van de wegen N515-S153, officieel De Lus, werd door diverse mensen hard gewerkt in het veenweidegebied. Nu de (k)lus geklaard is staat er een groot spandoek dat gewag maakt van ‘Wandelen over Water’. Dit evenement zal - corona afhankelijk - echter plaatshebben tijdens de Pinksterdagen in het Guisveld achter NS station Wormerveer. Wat is er dan gebeurd in De Lus?

In het veenweidegebied van de Zaanstreek en Varkensland werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van de Natura 2000-gebieden. Voor elk Natura 2000-gebied is in een beheerplan vastgelegd welke maatregelen nodig zijn om de Natura 2000-doelen te halen. In opdracht van de Provincie Noord-Holland heeft Staatsbosbeheer deze maatregelen uitgewerkt en zorgt nu voor de uitvoering. De werkzaamheden zijn onderdeel van de landelijke aanpak om de natuur te herstellen door het stikstofoverschot te verminderen.

Polder Westzaan, Kalverpolder, Oostzanerveld

In de veenweidegebieden van Zaanstreek-Waterland bevindt zich Europese topnatuur. Hier komen bijzondere (veenmos-)rietlanden voor, met daarin bijzondere planten en dieren zoals bijvoorbeeld het vleesetende plantje ronde zonnedauw en de Noordse woelmuis. De kwaliteit van de natuur staat onder druk. Als gevolg van een overmaat aan stikstofneerslag groeien algemene planten sneller en daardoor verdringen ze de zeldzame planten en dieren in een hoog tempo. Om deze effecten tegen te gaan, voert Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie Noord-Holland extra maatregelen uit. Daarmee zorgt men ervoor dat de soortenrijkdom aan planten en dieren zich kan herstellen.

Maatregelen

Welke maatregelen gaan/zijn we de komende tijd uitvoeren/uitevoerd?

  1. Boomopslag verwijderen zodat de zeldzame planten in de rietlanden weer een kans krijgen.
  2. Herfstmaaien. Door het riet te maaien en af te voeren in de herfst (in plaats van in de winter) worden er plaatselijk meer voedingsstoffen afgevoerd.
  3. Plaggen van delen van de veenmosrietlanden. Door de voedselrijke bovenste laag van de rietlanden af te graven, kunnen verdroogde, oude en overwoekerde rietlanden zich weer opnieuw ontwikkelen. Hierdoor ontstaat er meer variatie in verlandingsstadia wat positief is voor de biodiversiteit.
  4. Sloten graven. Door langs veenmosrietlanden sloten te graven of te verbreden verbetert de aanvoer van water naar de veenmosrietlanden. Die blijven daardoor natter en dat is beter voor de bijzondere planten.
  5. Petgaten – veenplassen – graven. Door een petgat te graven kan deze langzaamaan weer verlanden, oftewel dichtgroeien. Door petgaten van verschillende groottes en dieptes te graven komt er meer variatie in verlandingen die goed zijn voor het voorkomen van zeldzamere planten en dieren, zoals de roerdomp.
  6. Baggerwerkzaamheden (Polder Westzaan). Een pomp zal de bagger opzuigen en via een stelsel van leidingen naar een depot transporteren. Dit zal de doorvaart van het gebied en ook de waterkwaliteit ten goede komen.

De grond die vrijkomt bij het plaggen en graven van de petgaten en sloten, wordt hergebruikt Staatsbosbeheer om oevers en kades te verstevigen en gezakt weidevogelgrasland weer op te hogen.

Van februari tot 15 maart 2020 (start broedseizoen) hebben de werkzaamheden plaats gehad in de Lus (Polder Westzaan). De meeste overige werkzaamheden starten naar verwachting in augustus 2020 (na het vogelbroedseizoen). Uiterlijk 1 april 2021 moet alles afgerond zijn.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl