OOSTZAAN NIEUWS


Gemeente Oostzaan: 19-7-2024

College Oostzaan kiest voor nieuwbouw De Rietkraag voor Variant 2.

In nauwe samenwerking met Stichting Opspoor, Klankbordgroep De Rietkraag en M3 Architecten/Projectontwikkeling heeft gemeente Oostzaan een zogenoemde 'Variantenstudie' uitgevoerd voor de nieuwbouw van OBS De Rietkraag aan de Rietschoot 342 in Oostzaan. Er zijn twee hoofdvarianten onderzocht voor de nieuwbouw. De eerste variant betreft nieuwbouw op een andere plek dan waar de huidige school nu staat met woningen ernaast. De tweede variant betreft nieuwbouw op de huidige plek van de school met daarbovenop appartementen. Het College van B&W heeft in zijn laatste vergadering voor het zomerreces unaniem gekozen voor de tweede variant.

Het huidige gebouw van OBS De Rietkraag (gebouwd in 1972 en in 1986 en 1995 uitgebreid) is technisch gedateerd en voldoet qua energievoorziening niet meer aan de huidige en toekomstige eisen. Ook wat betreft de onderwijskundige visie van onderwijsstichting Opspoor voldoet het huidige gebouw niet meer aan de eisen. Daarnaast wil de school uitbreiden tot Kindcentrum De Rietkraag, met daarin ook kinderopvang en naschoolse opvang. De gemeente wil graag woningen toevoegen aan de nieuwbouw. De kosten voor de nieuwbouw komen vanuit wet- en regelgeving voor rekening van de gemeente.

Bij het maken van een definitief plan voor deze nieuwbouw is er, in nauw overleg met verschillende partners en de klankbordgroep met omwonenden, vooral gekeken naar twee varianten. Variant 1 gaat om nieuwbouw van de school op een andere plek dan waar deze nu staat, met woningen ernaast (12 woningen voor starters en senioren). Variant 2 gaat om nieuwbouw van de school op de huidige plek, met woningen erop (14-16 appartementen voor starters en andere doelgroepen).


Variant 1

Variant 1 heeft als voordelen dat er minder bouwhoogte is, en dat er geen tijdelijke huisvesting nodig is voor de opvang van de leerlingen tijdens het realiseren van de nieuwbouw.
Toch hebben de Klankbordgroep en het schoolbestuur aangegeven duidelijk geen voorstander te zijn van deze variant, omdat de school dichter op de bestaande woningen gerealiseerd zou worden, er meer parkeerhinder is voorzien doordat het parkeren op andere plekken wordt gerealiseerd, en dat er ook meer lichthinder zou zijn voor omwonenden. Ook moeten er in deze variant meer bomen worden gekapt en blijft er minder ruimte over voor de leerlingen om te spelen en sporten.

Variant 2

Variant 2 sluit aan het beste aan bij de wensen van de buurt als het gaat om het behoud van de huidige parkeer- en verkeerssituatie en de huidige ruime opzet, inclusief speelgelegenheid (ook voor de buurt) op het plein. Variant 2 heeft eveneens de voorkeur van het schoolbestuur. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt geldt dat het gebouw weliswaar hoger wordt, maar nog steeds goed aansluit op het concept en de stedenbouwkundige structuur van de wijk. Ook hoeven geen tot hooguit enkele bomen gekapt te worden. Het parkeren wordt grotendeels op de huidige locatie opgelost en zorgt voor minder hinder voor de aangrenzende woningen – zowel qua privacy als wat betreft verkeers- en lichthinder.
Voor deze variant geldt wel dat de gemeente moet voorzien in tijdelijke huisvesting voor de leerlingen, waar aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn.

Besluit:

Na gedegen vergelijking van de twee varianten voor de nieuwbouw van De Rietkraag heeft het College van B&W unaniem gekozen voor Variant 2 op basis van de volgende pluspunten:

 

 • Voorkeur vanuit de school en de Klankbordgroep
  Deze variant ligt verder van de bestaande woningen af en past in de huidige stedenbouw. Variant 2 biedt meer ruimte voor groen en spelen, ook voor de buurt
 • Parkeren is beter inpasbaar
 • Geen tot nauwelijks bomenkap
 • Variant sluit beter aan bij de onderwijsvisie van Stichting Opspoor
 • Er kunnen meer (starters)woningen worden gerealiseerd

Kostenraming:

De gemeentelijke investeringen voor de nieuwbouw, inclusief de tijdelijke huisvesting die bij Variant 2 noodzakelijk is, passen binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget, met name door de opbrengsten vanuit de woningbouw. Daarnaast zal de gemeente in het vervolgtraject blijven zoeken naar mogelijkheden om de kosten voor de tijdelijke opvang naar beneden te brengen. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld zelf tijdelijke noodlokalen aanschaffen of noodlokalen beschikbaar krijgen van een buurgemeente. Ook kan gekeken worden of alternatieve noodopvang te realiseren is in een leegstaand kantoorgebouw in de nabije omgeving.

 

Vervolgtraject:

Nu het College van B&W zijn voorkeur voor Variant 2 heeft uitgesproken, kan de gemeente starten met de ontwerpfase. Ook in deze fase zullen de school, Stichting Opspoor en de lokale Klankbordgroep nauw betrokken blijven. Volgens de planning start de bouw van het nieuwe kindcentrum bij aanvang van de zomervakantie 2025 en wordt de nieuwbouw opgeleverd na de zomervakantie 2026. Het college wil bij dit project zoveel mogelijk de kans pakken om nieuwe woningen te realiseren.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 18-7-2024

Afgelopen maandag woonde de nieuwe wethouder, Stijn Nijssen, zijn eerste collegevergadering in Oostzaan bij.

Stijn is geen onbekende in de politiek: hij begon zijn politieke carrière in 2018 als lid van de stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost, werd in 2019 duo-raadslid in de Amsterdamse gemeenteraad en trad na de verkiezingen van 2022 eerst toe als tijdelijk lid en daarna als vast gemeenteraadslid.

Stijn wordt wethouder van Ruimtelijke Ordening, Leefomgeving, Mobiliteit, Sport, Buurt- en Wijkgericht Werken, Hoogspanningsproblematiek en Skoon, Bombraak en Ambacht. Aldus de gemeente Oostzaan.

Stijn Nijssen: “Ik kijk er enorm naar uit om mijn uiterste best voor Oostzaan te doen. En ik hoop op korte termijn zoveel mogelijk collega’s, bewoners en ondernemers te ontmoeten!”

Op de foto v.l.n.r. wethouder Martin Wörsdörfer, gemeentesecretaris Dick van Huizen, burgemeester Marvin Polak, wethouder Eelco Taams en wethouder Stijn Nijssen.

📸 Gemeenten Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 8-7-2024

Oostzaan nodigt Amsterdam, Zaanstad, Landsmeer en Wormerland uit voor gesprek over bestuurlijke toekomst en zet burgeradviesraad op.

2.000 mensen ontvangen rond 9 juli van gemeente Oostzaan een uitnodiging om zich aan te melden voor een nieuw op te richten burgeradviesraad. Deze brengt na vier bijeenkomsten, eind 2024 een advies uit over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan. Daarnaast hebben burgemeesters en wethouders van Amsterdam, Zaanstad, Landsmeer en Wormerland deze week een uitnodiging ontvangen van Oostzaan om te praten over de toekomst.

De burgeradviesraad geeft advies over de toekomst van Oostzaan:

De burgeradviesraad wordt mede opgericht naar aanleiding van een petitie die inwoners in maart 2024 hebben aangeboden en die vraagt om inwoners meer te betrekken bij de gesprekken over de toekomst van Oostzaan. Een extern bureau gaat dit traject begeleiden en in het najaar vier bijeenkomsten organiseren voor leden van de burgeradviesraad. Eind 2024 komt de burgeradviesraad met een advies over wat zij de beste oplossing vindt voor de toekomst van Oostzaan. Is dat bestuurlijk fuseren en met Amsterdam of Zaanstad samengaan, of met Wormerland en Landsmeer? Of vindt de burgeradviesraad dat Oostzaan samen met Wormerland en Landsmeer één grote ambtelijke organisatie moet vormen en bestuurlijk zelfstandig blijft?

Selectie en deelname aan burgeradviesraad: 50 inwoners en 7 ondernemers:

2.000 inwoners en ondernemers van 16 jaar en ouder zijn willekeurig gekozen uit de basisregistratie van Oostzaan om zich aan te melden voor de burgeradviesraad. Uit de groep die zich aanmeldt, wordt uiteindelijk een groep geselecteerd van 50 inwoners en 7 ondernemers. Tijdens vier bijeenkomsten in het najaar gaan de leden in gesprek met elkaar en experts over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst en de keuzes die voorliggen. Uiteindelijk kiest de adviesraad de variant die zij het beste vindt voor Oostzaan en legt deze als advies voor aan de gemeenteraad. De uitnodigingsbrief die 2.000 Oostzaners ontvangen, is te vinden op de website van Oostzaan onder het thema: bestuurlijke toekomst.

Amsterdam, Zaanstad, Landsmeer en Wormerland gaan ook in gesprek:

Daarnaast heeft het college van Oostzaan in opdracht van de gemeenteraad uitnodigingen verstuurd aan Amsterdam, Zaanstad, Landsmeer en Wormerland om verkennende gesprekken te voeren over een eventuele gezamenlijke toekomst. De gesprekken gaan over onderwerpen die de gemeenteraad belangrijk vindt voor Oostzaan en heeft vastgesteld in een ‘afwegingskader’. Met Amsterdam en Zaanstad gaan de gesprekken over een mogelijke bestuurlijke fusie en met Landsmeer en Wormerland gaan de gesprekken over bestuurlijk of alleen ambtelijk fuseren. Alleen in dat allerlaatste scenario blijft Oostzaan zelfstandig, met een eigen burgemeester, wethouders en gemeenteraad. De uitnodigingsbrieven en het afwegingskader van staan op de pagina Bestuurlijke Toekomst Oostzaan.

Ook de gemeenteraden van Oostzaan, Landsmeer en Wormerland praten verder:

Voor het zomerreces op 10 juli a.s. komen vertegenwoordigers van de raden van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland voor het eerst samen tijdens een regionale raadswerkgroep. Deze raadsleden praten verder over een mogelijke gezamenlijke toekomst en groenlandelijke samenwerking. Dit werd op 27 mei j.l. tijdens de drie radenbijeenkomst afgesproken. Het college van Oostzaan geeft uitvoering aan het verzoek om een onafhankelijk verkenner (diplomaat) te betrekken wanneer de groenlandelijke gemeenten er zelf niet uitkomen.

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 4-7-2024

Voordracht van Stijn Nijssen als wethouder van Oostzaan.

De VVD-fractie van Oostzaan is verheugd om aan te kondigen dat Stijn Nijssen wordt voorgedragen als nieuwe wethouder van de gemeente Oostzaan. Deze voordracht volgt op het vertrek van Rosemarijn Dral, die onlangs haar nieuwe rol als lid van de Tweede Kamer heeft aanvaard.

Stijn Nijssen begon zijn politieke carrière in 2018 als lid van de stadsdeelcommissie Amsterdam Oost. In 2019 trad hij aan als duo-raadslid in de Amsterdamse gemeenteraad, en na de verkiezingen van 2022 werd hij eerst tijdelijk gemeenteraadslid, om daarna vast lid te worden. Gedurende zijn tijd als volksvertegenwoordiger hield Stijn zich bezig met belangrijke portefeuilles zoals ruimtelijke ordening, duurzaamheid, economische zaken en afval en reiniging. Naast zijn politieke activiteiten heeft Stijn Nijssen de afgelopen tien jaar gewerkt als interim project- en teamleider voor diverse ministeries en gemeenten. Hij heeft zich gespecialiseerd in thema's als energie, duurzaamheid, en openbare orde en veiligheid. Als adviseur openbare orde en veiligheid heeft Stijn onder andere gewerkt aan het tegengaan van kraken en het opzetten van een landelijke aanpak tegen drugscriminaliteit onder jongeren. Stijn staat bekend om zijn plezierige en toegankelijke werkhouding, een belangrijke eigenschap voor het soepel integreren in de nieuwe organisatie en het effectief opereren onder de huidige omstandigheden.

Stijn Nijssen: “Ik heb enorm veel zin in dit nieuwe avontuur en ik ben blij al veel leuke nieuwe collega’s en Oostzaners te hebben ontmoet. Ik kijk er naar uit om voor Oostzaan aan de slag te gaan!” De Oostzaanse VVD is trots dat Stijn Nijssen bereid is gevonden om deze belangrijke rol op zich te nemen. Wij kijken uit naar een constructieve en succesvolle samenwerking met Stijn.

Foto: Gemeente Oostzaan 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 3-7-2024

Gemeente Oostzaan start pilot subsidieregeling doorstroming ouderen.

Om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren start gemeente Oostzaan met een pilot van de Subsidieregeling Doorstroming Senioren Oostzaan. Deze nieuwe subsidieregeling wordt bij wijze van proef ingesteld om lokale senioren te stimuleren binnen het huurbestand van de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) te verhuizen. Het subsidieplafond is vastgesteld op 5.000 euro. De regeling is van kracht voor de duur van 1 jaar, als experiment.

De krapte op de woningmarkt is groot. Gemeente Oostzaan is al aangesloten bij de Subsidieregeling Doorstroming Senioren Zaanstreek-Waterland, maar deze regeling geldt niet voor de huurders van de WOV. Daarom gaat het college nu proberen of een lokale subsidieregeling de doorstroom voor huurders van de WOV kan bevorderen. Doel van de regeling is dat senioren tegemoet worden gekomen bij een verhuizing naar een andere woning, waardoor grotere gezinswoningen vrijkomen voor andere inwoners, en de senioren geschikte, nieuwere woningen kunnen krijgen.

Wethouder Rosemarijn Dral: "De pilot is bedoeld om te kijken of een dergelijke maatregel de doorstroming kan stimuleren. Het is een relatief kleine stap, maar alle beetjes op de woningmarkt helpen. Als de proef succesvol blijkt zal het college bekijken of de regeling doorgezet of uitgebreid kan worden."

Aanvragen: Huurders die in aanmerking willen komen voor de regeling kunnen deze binnenkort aanvragen via de website van gemeente Oostzaan.

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 3-7-2024

Rosemarijn Dral ruilt Oostzaanse politiek voor Den Haag.

Vertrekkend wethouder Rosemarijn Dral heeft op 3 juli 2024 haar ontslag ingediend bij de gemeenteraad en het college van Oostzaan. Zij gaat de langverwachte overstap naar de landelijke politiek maken en komt in de Tweede Kamer voor de VVD met een prachtige portefeuille. Op 2 juli j.l. ondertekende zij haar geloofsbrieven en op 4 juli in de ochtend wordt zij beëdigd tot Lid van de Tweede Kamer.

 Oostzaan moet het vanaf 3 juli 2024 doen zonder een van haar meest geliefde lokale politici. Dral heeft zich vanaf 2005 vol passie ingezet voor Oostzaan. Zij begon haar politieke carrière als negentienjarige fractie-assistent bij de lokale VVD, werd in 2010 raadslid en vanaf 2018 wethouder op ruimtelijke ordening, leefomgeving, mobiliteit en sport.

Rosemarijn Dral over wat haar drijft: “Ik ben Oostzaanse in hart en nieren en vind mezelf een gelukkig en bevoorrecht mens. Op jonge leeftijd had ik al sterk de behoefte om iets te betekenen voor anderen. Via de lokale politiek kon ik hier vorm aan geven en een bijdrage leveren aan de Oostzaanse samenleving en soms ook aan persoonlijk geluk van een inwoner. Dat is mijn drijfveer.”

De behoefte om iets te betekenen voor een ander typeert Dral. Een mooi compliment kreeg zij van een dame die haar aansprak in de Douglas in Zaandam. Dankzij de inzet van Dral kon de Oostzaanse op de plek blijven wonen, waar zij altijd had gewoond.

Ook Burgemeester Marvin Polak heeft mooie woorden voor Dral: “Wij gaan, als college, Rosemarijn Dral enorm missen als energiek en ervaren bestuurder die zich vol overgave in heeft gezet voor Oostzaan. Haar kennis en gevoel bij de Oostzaanse samenleving en inwoners was voor dit college van onschatbare waarde. Daarnaast vertrekt met haar een fijne collega en gewoon een leuk mens. Ik wens haar alle goeds en plezier toe in haar nieuwe functie.”

Voor Dral start haar nieuwe avontuur in de Tweede Kamer met een mooie portefeuille. Zij wordt o.a. verantwoordelijk voor criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie en kansspelen, justitieel jeugdbeleid, strafrechttoepassing, jeugdbescherming en wetgeving, zoals rechtsvordering, auteursrecht en persoonsgegevens. “Ik heb nu namens de VVD de kans gekregen om mijn passie in Den Haag voort te zetten. Het is een eervolle taak. Ik hoop ook hier een verschil te kunnen maken voor mensen in benarde situaties. Het zijn best heftige thema’s in mijn portefeuille, zoals mensenhandel en jeugdcriminaliteit. Dossiers die een empathische blik vereisen en waar je echt iets kunt betekenen. Ik ben erg blij dat ik me met deze dossiers mag gaan bezighouden.”

 Opvolger Dral wordt door Oostzaanse fractie VVD bekend gemaakt

Vanaf vandaag moet Oostzaan het dus zonder Dral doen. Een ervaren opvolger is gevonden, de naam wordt door de lokale fractie van de VVD bekend gemaakt.

Dral wenst haar opvolger succes en wil tot slot nog de ambtenaren van de OVER-organisatie bedanken: “hoe ingewikkeld de constructie van OVER-gemeenten soms ook is, er werken super loyale ambtenaren die onder alle omstandigheden bereid zijn te helpen. Daar ben ik enorm dankbaar voor.”

Foto: Gemeente Oostzaan: 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 4-7-2024

Tegelwippen in Oostzaan.

Komende zaterdag gaat de gemeente Oostzaan met een bakfiets vol met plantjes door het dorp op zoek naar versteende voortuinen. Daar stappen ze af en vragen of ze een paar tegels mogen wippen om daar een plantje in te zetten en een paar zaadbommetjes te droppen. Het hoeft allemaal niet zo groot, ook een paar tegels minder werkt al als een kleine spons bij heftige regen

Natuurlijk hopen ze dat jij dan de smaak te pakken krijgt en nog een paar extra tegels wipt om je erf te vergroenen, maar dat hoeft niet. Alle beetjes helpen en het fleurt lekker op.

Wil jij dat de bakfiets zaterdag bij jou langskomt in Oostzaan? Stuur dan een mail naar antwoord@oostzaan.nl om je adres door te geven. Zet *NKT bakfiets* in de onderwerpregel.

Dan fietsen ze bij jou zéker een plantje de tuin in aanmelden kan tot donderdag 12:00 uur.

📸 Gemeenten Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 1-7-2024

Oostzaan een ijskar rijker met de schep zusjes.

De schep zusjes in Oostzaan Ze zullen hun zelf even kort voorstellen.

Wij zijn Romy en Debby, 2 bonus zusjes uit Oostzaan. Daarom hebben we ook deze naam gekozen voor ons bedrijfje... 'De Schep Zusjes' We hebben allebei 2 dochters, waarvan 3 gek op ijs! Zelf merkten we dat er een gat in het 'dorp' was wat ijs betreft. Samen kwamen we op het idee om het zelf te gaan doen met een rijdende ijswagen. Hiermee konden we alle kanten op, maar ook 5 dagen gezelligheid creëren op een vaste plek! Voor we het wisten was de vergunning rond en konden we van start. We blijven 3 maanden lang in Oostzaan staan maar we zijn ook in te huren voor een feestje of open dag sport dag je kunt het zo gek niet verzinnen wij staan voor alles open! Er komen nog een hoop leuke dingen aan, en dan hoor ik je denken wat voor leuke dingen? Denk dan aan bijvoorbeeld iedere week een week smaak die word gekozen door onder andere klanten, we gaan een heel mooi Seizoen tegemoet en hopen jullie te zien bij ons aan de bus! Aldus de zusjes in Oostzaan.

Foto: Aangeleverd

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 28-6-2024

Gemeente Oostzaan stuurt verjaardagskaart naar alle 18-jarigen.

Vanaf 1 juli gaat de gemeente Oostzaan jongeren die 18 jaar worden een verjaardagskaart sturen. 18 jaar worden is een belangrijke stap, maar roept ook vragen op over geld, school, werk, wonen en zorg. Drie Local heroes, Lies, Vasco en Christine hebben de voorkant van de kaart ontworpen. Wethouder Taams: "Als je 18 wordt, krijg je ineens veel nieuwe verantwoordelijkheden, zoals een eigen zorgverzekering, bankrekening en DigiD. Onze verjaardagskaart helpt jongeren op weg. Met de QR-code komen ze op onze website terecht waar ze alle relevante informatie vinden."

Local Heroes:Gemeente Oostzaan steunt sinds 2021 het MDT-programma Local Heroes. Door mee te doen aan Local Heroes kunnen jongeren tussen de 14 en 27 jaar in een half jaar tijd ontdekken waar ze goed in zijn en hun talenten ontwikkelen. Dit gebeurt onder begeleiding van enthousiaste en kundige trainers. Het ontwerpen van de voorkant van deze verjaardagskaart past hier mooi bij.

Vraagbaak

Voor tips kunnen jongeren terecht bij het Sociaal Team Oostzaan: https://shorturl.at/nmx9a 

Meer informatie over 18 jaar worden op onze website: https://shorturl.at/pbPjb

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 27-6-2024

Bekendmaking Winnaar Zwerfafvalwedstrijd Kindergemeenteraad.

Leerlingen van CBS de Korenaar en OBS de Kweekvijver hebben de afgelopen weken deelgenomen aan een actie om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen en te verzamelen in speciale containers op hun scholen. Deze containers zijn inmiddels opgehaald en gewogen. Welke school de cheque van €1000,- voor een duurzame besteding heeft gewonnen, wordt op 4 juli bekendgemaakt door burgemeester Polak in aanwezigheid van leerlingen van beide scholen.

Eind vorig jaar hebben leerlingen van drie basisscholen in Oostzaan, waaronder OBS Noorderschool, OBS de Rietkraag en CBS de Korenaar, lessen gekregen over democratie en politiek in Nederland en Oostzaan. Na deze lessen kregen de leerlingen uit groep 7 de kans om zich aan te melden voor de Kindergemeenteraad. Van de Noorderschool en de Korenaar hebben drie groepjes enthousiaste leerlingen zich aangemeld voor deze buitenschoolse activiteit, georganiseerd in samenwerking met de Brede School. De kinderen hebben voorstellen bedacht met betrekking tot het thema klimaat en milieu. Het voorstel van CBS de Korenaar om een zwerfafvalwedstrijd te organiseren kreeg de meeste stemmen.

📸 Gemeenten Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 26-6-2024

Afval scheiden in Oostzaan geeft problemen!

De afgelopen weken merken ze dat containers in de milieustraat worden afgekeurd door verkeerd afval. Dit veroorzaakt onnodig extra kosten omdat de vracht dan alsnog naar de verbrandingsoven moet worden gebracht. Kosten die ze helaas moeten doorberekenen via de afvalstoffenheffing.

De gemeente vraagt deze extra kosten te voorkomen! Door de instructies van de medewerkers op te volgen.

Scheid je afval en gooi dat in de juiste containers. Twijfel je? Vraag het gerust aan de medewerkers bij de milieustraat.

 

📸 Gemeenten Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 19-6-2024

Afgelopen maandag ging burgemeester Marvin Polak op bezoek bij Jaap en Maartje Dral om ze te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Het huis staat vol met bloemen en ook tijdens het bezoek werden er nog meer bloemen bezorgd. De kleinkinderen gingen bij de buren langs om gebakjes uit te delen. Kortom, groot feest in huize Dral!


Jaap en Maartje kennen elkaar al sinds de lagere school. Jaap was bevriend met de broer van Maartje en beiden groeiden ze op op de Haal. Hij was de zoon van de slager, zij de dochter van een boer. Ze kregen verkering toen ze 18 en 16 jaar waren gingen regelmatig uit in Amsterdam, naar het theater of naar het Concertgebouw.

Jaap en Maartje hebben twee dochters en vier kleinkinderen. Het geheim van een goed huwelijk is ‘nooit met ruzie gaan slapen’.

Aldus de gemeente Oostzaan.

Ook namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd!

 

📸 Gemeenten Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 13-6-2024

Oostzaan overwoekert in onkruid bewoners klagen!

De meeste bewoners in Oostzaan zijn het zat! Sinds de gemeente gestopt is met het bedrijf Werkom in Oostzaan wordt het een puinzooi, onkruid staat hoog in de perken straten overwoekeren vuil licht op straat en dump afval word gestort! En als er melding bij de gemeente wordt gedaan gebeurt er niet veel, er zijn zelfs bewoners die zelf hun straatje of haag voor de deur scheren momenteel.

Er schijnt een ander bedrijf werkzaam te zijn voor de gemeente maar de bewoners krijgen daar geen hoogte van en de tevredenheid is erg laag.

Schandalig zegt een bewoner van Oostzaan daar betalen we dan ons gemeentebelasting voor en dan staan we het zelf op te knappen!

Wat is de toekomst voor Oostzaan dat vragen de meeste bewoners zichzelf nog steeds af.

Foto's: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 12-6-2024

Echtpaar Ewouds 60 jaar getrouwd.

De toen zestienjarige Marjo was op stap met haar vriendin, maar omdat het regende, doken ze een café in om hun mascara te redden. En daar zat Flip... Hij was meteen onder de indruk van deze mooie dame en Marjo viel voor zijn prachtige bos haar. De vonk sprong meteen over. Flip wilde haar niet zomaar laten gaan en volgde haar bij het naar huis gaan op zijn motor. Dat was het begin van hun liefdesverhaal.

Na drie jaar verkering zijn ze getrouwd. 60 jaar later zijn ze nog steeds dol op elkaar en inmiddels gezegend met twee kinderen en een kleinzoon. Aldus de gemeente Oostzaan.

Ook namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd.

📸 Gemeenten Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 10-6-2024

Zilveren Jol voor golfer Tycho Kuiper.

 Op 12 mei won Tycho Kuiper (15 jaar) op Golfclub Amelisweerd de A-wedstrijd van het Nationaal Kampioenschap Golfers met een beperking. Vandaag ontving hij voor deze bijzondere prestatie de Zilveren Jol van de gemeente Oostzaan.

Deze werd uitgereikt door burgemeester Polak en wethouder Dral.

 

Over Tycho Kuiper:

Tycho Kuiper had altijd een bal bij zich. Vanaf zijn vierde trainde hij al mee bij een voetbalclub, vastbesloten om profvoetballer te worden. Op zijn zesde werd echter de ziekte van Legg-Calvé-Perthes bij hem vastgesteld, een heupaandoening die voorkomt bij kinderen tussen de 3 en 13 jaar. Deze aandoening ontstaat door een verstoring in de bloedtoevoer naar de kop van het bovenbeen, waardoor Tycho in een rolstoel belandde.

 

Ongeveer twee jaar na de diagnose mocht Tycho weer voorzichtig proberen te lopen. Zijn vader, die net begonnen was met golf, stelde voor: "Waarom ga je niet met mij mee? Golfen kun je immers met een handicart en zo beperk je het lopen." Na zijn eerste les was Tycho direct enthousiast.

 

Tycho traint zes dagen in week. Op de school werd hij veel gepest, maar de golfbaan bood hem rust en een uitlaatklep. Omdat er geen jeugdcompetitie is voor gehandicapte spelers, speelt Tycho al vanaf zijn twaalfde in de competitie voor volwassenen. Zowel nationaal als internationaal!

 

Naast het golfen volgt Tycho onderwijs aan de Topsportschool in Alkmaar. Zijn doelen zijn om te spelen op de G4D Tour, de top 10 van de WR4GD-ranking te bereiken, zijn teaching pro-diploma te halen, en les te geven aan kinderen met een beperking.

 

Zilveren Jol:

De Zilveren Jol is een speld in de vorm van een jol. Een jol was hét vervoermiddel op de Oostzaanse wateren en werd door alle vaarboeren gebruikt.

De Zilveren Jol is ingesteld om iemand namens het college van de gemeente Oostzaan te belonen voor bijzondere verdiensten, te bedanken voor een bepaalde inspanning of om iemand extra in het zonnetje te zetten.

 

Wil je Tycho steunen?

kijk dan op 👉 https://obi41.nl/muk96prv

Namens RTV Zaanstreek ook Gefeliciteerd!

📸 Gemeenten Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 5-6-2024

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan Hetty de Lange

Afgelopen jaar werden vier inwoners uit Oostzaan geëerd met een Koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Eén van de decorandi, mevrouw Hetty de Lange, kon niet aanwezig zijn bij de ceremonie vanwege een verblijf in het buitenland. Burgemeester Polak heeft mevrouw De Lange op de ochtend van lintjesregen telefonisch op de hoogte gesteld van haar Koninklijke onderscheiding.  Aanstaande woensdag ontvangt ook zij de versierselen van burgemeester Marvin Polak, tijdens een feestelijke ceremonie. 

Mevrouw De Lange ontvangt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet en toewijding aan gymnastiekvereniging DEV (Door Eendragt Verbonden). Haar onvermoeibare inzet en passie voor de gemeenschap hebben een blijvende impact en met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, krijgt mevrouw De Lange erkenning voor haar verdiensten.

Greep uit de vrijwillige activiteiten:

Naast haar betaalde functie was mevrouw De Lange in de periode 1977 – 2023 algemeen bestuurslid bij gymnastiekvereniging DEV (Door Eendragt Verbonden). Ook was zij de drijvende kracht achter de vele activiteiten die Gymvereniging DEV organiseert, zoals de clubkampioenschappen, het sinterklaasfeest, de kerstviering en het zomerkamp.

Bij deze activiteiten nam zij veel van de werkzaamheden op zich, van het werven van sponsoren tot het handmatig uitschrijven van draaiboeken.

Foto: Gemeente Oostzaan


Gemeenten Oostzaan: 27-5-2024

Oostzaan / Twiske:

De verjaardag van Het Twiske.

Het recreatiegebied Het Twiske viert dit jaar haar 40 jarig jubileum, want in 1984 is dit gebied in erfpacht genomen door het voormalige recreatieschap Het Twiske.

Op zaterdag 22 juni is de open dag (verjaardag) van Het Twiske. Het programma voor die dag is te lezen op de website van het Twiske.
👇
https://ap.lc/WPCnC

📸 RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 24-5-2024

Panorama van Oostzaan feestelijk onthuld.

Wethouder Taams heeft donderdag 23 mei, samen met de Oostzaanse kunstenaressen Ria Bisseling en Annet Schrander, een panorama van Oostzaan onthuld. Het panorama is een drieluik van 7,5 meter lang. Op de schilderijen staan veel herkenbare gebouwen uit het dorp. ‘Het panorama van Oostzaan is een mooi initiatief van inwoners. Met steun van de gemeente, Stichting Welzijn Oostzaan en Stichting De Greep is het gelukt een prachtige replica in de KunstGreep te tonen. We proberen altijd naar ideeën van inwoners te luisteren en vaak lukt dat,’ zegt de wethouder bij de onthulling. De schilderijen zijn vanaf nu permanent te zien in De Kunstgreep.

Identiteit" Het college vindt het panorama heel belangrijk voor Oostzaan," zegt Taams. "Het laat zien wie wij als dorp zijn. Vooral nu, in deze onzekere tijd waarin we praten over de toekomst van Oostzaan, is dit belangrijk." Kunstenaressen Ria Bisseling en Annet Schrander hebben het drieluik tijdens de coronatijd gemaakt. In totaal hebben zij er 2,5 jaar aan gewerkt. Ze hebben veel gewandeld in Oostzaan en alles goed bekeken. De vraag die ze zichzelf hebben gesteld is: wat maakt Oostzaan Oostzaan? Ze ontdekten dat dit, naast de omgeving, juist ook de mensen en de activiteiten zijn. Samen vormen zij de identiteit van Oostzaan.

Feest van herkenning: De kunstenaressen hebben alle bebouwing naar één kant van de straat geplaatst waardoor er een verhaal is ontstaan waar je naar kunt blijven kijken. Inwoners herkennen hun buurt, hun straat of zelfs hun huis. Het panorama laat het dorp Oostzaan zien met de lintbebouwing, het leven in het dorp en de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

Replica: Het originele kunstwerk hangt in verzorgingshuis De Lishof in Oostzaan. De kunstenaressen hebben het panorama digitaal gemaakt zodat de gemeente een variant kon bemachtigen.

Foto: Gemeente Oostzaan, Pascal Fielmich

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 22-5-2024

Oostzaan: Kort

Drukte bij voetbalvereniging OFC.

Vandaag drukte bij voetbalvereniging OFC in Oostzaan waar vandaag filmopnames plaats vinden. 🤫

📸 RTV Zaanstreek


Gemeenten Oostzaan: 21-5-2024

Oostzaan: Kort

Lente kabinet 2024 super verlopen.

Het Lente kabinet in het Twiske is afgelopen Pinksteren rustig verlopen en was gezellig, ondanks het weer anders voorspelt! De afbouw is begonnen en het evenement geeft daarna het gebied weer terug aan de natuur.

📸 RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 18-5-2024

Oostzaan / Twiske:

Lentekabinet Festival volop aan de gang en gezellig druk.

Het Lentekabinet in het Twiske verloopt rustig en gezellig op deze eerste dag. Het weer zit mee voor het festival en de feestgangers en dat is natuurlijk van harte welkom!

Foto's: RTV Zaanstreek

Reacties

J.c. Leguijt
2 maanden geleden

Ik woon in het uiterste westen van Landsmeer wijk Nieuwe Gouw. Ik heb ramen en deuren dicht en hoor het lawaai door de televisie heen. Buiten zitten is geen doen. Schande dat het lawaai zo indringend is dat mij het levensplezier ontneemt. Schande dat hier geen controle op is. Daarbij ontneemt het plezier om ca. 2 weken geen optimaal gebruik gemaakt kan worden van het Twisk.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 17-5-2024

Oostzaan: kort

Lente Kabinet 2024 bijna op de planken.

Het Lente Kabinet Op zaterdag 18 en zondag 19 mei (Pinksterweekend) is weer bijna klaar voor een nieuwe editie in het Twiske. 👌

📸 RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 15-5-2024

Geldmarkt Oostzaan biedt hulp bij geldzaken

 

Vrijdag 17 mei houdt gemeente Oostzaan samen met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) en Humanitas een geldmarkt op de wekelijkse markt in Oostzaan. Bij deze informatiekraam kunnen mensen van 9.00 tot 12.00 terecht voor gratis advies, tips én heerlijke koffie of thee. Dit is om mensen te wijzen op allerlei mogelijkheden om goed met geld om te gaan. De experts achter de kraam weten alles over financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen. Ze geven antwoord op allerlei geldvragen en hebben financiële tips voor iedereen.

 

Wat biedt de geldmarkt?

Achter de geldmarktkraam staan schuldhulpverleners van de gemeente, sociaal raadsvrouwen van de SMD, en vrijwilligers van Humanitas. Mensen kunnen voor verschillende geldkwesties bij onze experts terecht. Ook bij tijdelijke problemen of geldstress.

 

•             Hulp bij geldzaken

•             Tips om geld te besparen

•             Financiële regelingen

•             Voedselbank en Kledingbank

•             Administratie bijhouden

•             De kunst van budgetteren

•             Overzicht houden over geld

 

Hoe kunnen we onze financiële hulp en ondersteuning verbeteren?

Wij willen Oostzaners als gemeente samen met onze partners Humanitas en de SMD informeren over de manieren die er zijn om hen financieel te ondersteunen. Alle regelingen staan op onze website: klik hier 

Ook willen ze mensen helpen met het op orde krijgen en houden van hun financiële zaken. Door met Oostzaners in gesprek te gaan, krijgen ze meer zicht op welke ondersteuning zij nodig hebben. Zo willen ze voorkomen dat mensen meer schulden krijgen.

📸 Aangeleverd 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 14-5-2024

Echtpaar Keijzer 60-jarig huwelijksjubileum!

Een knappe jongeman die ook nog eens goed kon voetballen? Dat sprak de toen 13-jarige Ria wel aan! Het werd echt serieus toen de toen 19-jarige Simon in militaire dienst ging, en sindsdien hebben ze elkaar nooit meer losgelaten.

Afgelopen maandag vierden het echtpaar Keijzer hun 60-jarig huwelijksjubileum!
Hoewel Simon de potentie had om profvoetballer te worden, was dat in die tijd financieel geen lucratieve keuze. Daarom koos hij voor een baan bij de NDSM, later bij Meijn. Ria heeft vele jaren achter de bar gestaan bij OSV, waar Simon ook vrijwilliger was.
Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter. De zoon woont met zijn gezin in Oostenrijk, waar hij een B&B runt. De dochter woont in Oostzaan.

Het avontuurlijke paar heeft vele landen mogen bezoeken, maar voorlopig moeten de reisjes even wachten. Eind van deze week verhuizen ze naar een gelijkvloers appartement in Oostzaan. Het gaat met de gezondheid van Simon helaas even wat minder aldus de gemeente Oostzaan.

Ook namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd
en veel herstel.

📸 Gemeenten Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 13-5-2024

Oostzaan: kort

Nationale Molendag ook succesvol bij de Twiske molen.

Met ruim 450 bezoekers was het Nationale Molenweekend een groot succes bij de Twiskemolen. Velen hebben getracht de tekst van de seinvlaggen te ontcijferen. Uitslag prijsvraag is eind mei

📸 Aangeleverd

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 13-5-2024

Oostzaan / Twiske:

Eerste Lente Kabinet opbouw zichtbaar.

Op zaterdag 18 en zondag 19 mei staat er weer een nieuwe editie van Het Lente Kabinet op het programma in Het Twiske. ⁣

De opbouw van het festival is gestart afgelopen zaterdag 11 mei en afgelopen zondag 12 mei is het festivalterrein (Spitsbergen) omheind met hekken en afgesloten voor recreanten.

Meer weten over de bereikbaarheid tijdens deze periode kijk op de pagina van het Twiske:

👇
https://ap.lc/RmQPM

📸 RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 6-5-2024

Workshop Cyberweerbaarheid voor zzp’ers en mkb-ondernemers.

Op 13 mei wordt in het gemeentehuis van Oostzaan een gratis workshop Cyberweerbaarheid georganiseerd speciaal voor zzp’ers en mkb-ondernemers. De workshop verschilt met andere workshops, omdat de deelnemers tijdens de workshop worden geholpen bij het daadwerkelijk nemen van maatregelen om hun bedrijf cyberweerbaar te maken. De workshop wordt georganiseerd door PVO Noord-Holland in samenwerking met de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Oostzaan en start om 18.30 uur. Om deelnemers voldoende aandacht te kunnen geven is er plek voor maximaal 50 ondernemers.

In de workshop wordt specifiek de kleinere ondernemer en hun belevingswereld uitgelicht. Zij lopen bij uitstek risico om slachtoffer te worden, omdat onderzoek aantoont dat deze doelgroep enerzijds de risico’s van cybercrime te laag inschat en dat de doelgroep anderzijds vindt dat de noodzakelijke gedragsverandering te complex is. Tijdens de workshop wordt met concrete voorbeelden en acties toegewerkt naar een verandering van kennis, houding en gedrag.

“We worden overspoeld door gevallen van cybercrime die ondernemers machteloos laten. De kans dat je slachtoffer wordt, is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Daarom helpen we deelnemers bij de beveiliging van hun werkomgeving zodat ze stappen nemen in het verbeteren van cyberweerbaarheid”, aldus projectmanager cyberweerbaarheid Ellen Kleverlaan van PVO Noord-Holland.

Ze vervolgt: “De mens is in alle gevallen de zwakste schakel, maar gelukkig ook de belangrijkste oplossing. Deze workshop is anders dan andere workshops, omdat we de ondernemer geloof in eigen kunnen geven door al tijdens de workshop stappen te zetten om de cyberveiligheid op orde te brengen. Wat voor ondernemer je ook bent, en wat je achtergrond ook is, technisch of niet. Onze workshop is meer dan nuttig. Vergeet je zakelijke laptop, tablet of telefoon niet mee te nemen naar de workshop want we gaan gelijk aan de slag.”

Aanmelden voor de gratis workshop op 13 mei is verplicht en kan via de website van PVONH:

https://ap.lc/YfMPO

Foto: Aangeleverd 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Regio: 3-5-2024

Nationale Molendag zaterdag 11 en zondag 12 mei bij de Twiskemolen, met een feestelijk open erf tussen 10.00 en 16.00 uur.

 

 Dit jaar, in 2024, viert hybridegemaal de Twiskemolen zijn 50-jarig jubileum. Dat is een feestje waard.
De eeuwenoude poldermolen, een Noord-Hollandse binnenkruier, is gebouwd in 1541 in Barsingerhorn, maar bemaalt sinds 1974 het 650 hectare grote recreatiegebied Het Twiske.

Molenaar Marcel Koop bemaalt de polder zoveel als mogelijk op windkracht, maar gelukkig kan er bij overvloedige regenval ook elektrisch worden bemalen.

50 jaar bemaling met het monument wordt dit jaar gevierd met diverse activiteiten. Het startschot wordt gegeven tijdens de Nationale Molendag op 11 en 12 mei, als de molen versierd is met bijzondere vlaggenlijnen; ruim 50 seinvlaggen beelden een tekst uit die iedere bezoeker mag ontcijferen. Aan deze ontcijfering is een prijsvraag verbonden.

De seinvlaggen van 50x70 cm zijn het afgelopen jaar met veel passie genaaid door 2 dames (Gré Lust en Ans Bleij).  Grietje en Jansje (hun pseudoniemen) zullen het startsein geven voor het molenweekend door op zaterdag 10.00 uur de vang te lichten van de Twiskemolen met zijn vlaggenlijnen.

Tussen 10.00 en 16.00 uur verwelkomt het molenaarsgezin iedereen op het molenerf en zij vertellen graag hoe zij met jarenlang enthousiasme de molen, het molenerf en de molenbiotoop als ensemble onderhouden. En dit enthousiasme is in april nog eens extra gewaardeerd door recreatieschap Twiske-Waterland, die met een handtekening onder een brief de beleidsnota Twiskemolen 50 en 483 jaar onderschrijven. Deze beleidsnota beschrijft de natuur- en cultuurhistorische waarde van de molen, samen met zijn 1600 m2 molenerf en 4 hectare grote molenbiotoop en daarmee als eenheid de moeite waard om te behouden.
Was het tot enige jaren geleden nog zo, dat men landelijk vooral oog had voor de monumentale molen, heden ten dage kijkt men ook steeds meer naar de directe omgeving van de molen. Niet alleen om te zorgen dat de molen goede windvang behoudt door lage bebouwing en niet te hoge bomen, maar ook steeds meer om een evenwichtig ensemble van molen en zijn omgeving te creëren.

De Twiskemolen heeft de afgelopen 50 jaar een molenerf gekregen dat past bij een poldermolen van eeuwen geleden met een moestuin, boomgaard en een kleinveeweide. Daarnaast beheert het molenaarsgezin ook 4 hectare grond rondom de molen, een gebied dat vrij is van wind belemmerende bomen en geen bebouwing bevat. Met begrazing van het zeldzaam huisdierras De Nederlandse Landgeit, met tussenslootjes, een poel en selectief verschralingsbeleid, steekt het molenaarsgezin, samen met andere vrijwilligers veel energie en tijd in het vergroten van de biodiversiteit in de biotoop.

Op de website twiskemolen.nl zijn de andere jubileumactiviteiten te lezen, als ook de beleidsnota Twiskemolen 50 en 483 jaar.

Foto: M.Koop

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 2-5-2024

Doe jij al mee aan de fotowedstrijd ter ere van het 40-jarig jubileum van Het Twiske?

Jazeker, alweer 40 jaar geleden werd Het Twiske in erfpacht genomen door het Recreatieschap. Om dit bijzondere jubileum te vieren organiseren ze tot en met 31 mei 2024 een fotowedstrijd met het thema ‘𝐑𝐞𝐜𝐫𝐞ë𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐮𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐓𝐰𝐢𝐬𝐤𝐞-𝗪𝐚𝐭𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝’. ⁣

Let op!! De afgelopen weken heeft het  Recreatieschap al tientallen prachtige foto's mogen ontvangen. Echter ze zoeken echt foto's van bijvoorbeeld mensen die gezellig aan het barbecueën zijn, hun tent opzetten, genieten van de natuur op de fiets, wandelen skeeleren, suppen, kanoën, spelen op de speelplaatsen, relaxen op de stranden, kortom echt recreëren dus.

Naast een fantastische prijs voor de winnaars worden de winnende foto’s ook tentoongesteld tijdens de feestelijke open dag in Het Twiske op zaterdag 22 juni. De prijswinnaars worden die dag gehuldigd en de prijzen worden uitgereikt.

Stuur je foto op tijd in en doe mee!

Kijk voor meer info op de website van het Twiske:
👇
https://ap.lc/PRZwF

📸 RTV Zaanstreek

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Oostzaan: 30-4-2024

Oostzaan trapt Werkom eruit!

De kogel is door de kerk, eind 2024 moet Werkom sectie Oostzaan het pand op de Twiskeweg verlaten. De gemeente Oostzaan had het 'groencontract' met Werkom reeds eerder al opgezegd en wil nu het pand aan de Twiskeweg een ander doel gaan geven.

Veel bewoners van Oostzaan begrijpen er niks van en zien het dorp achteruit gaan. Groen groeit nu waar het voorheen netjes werd bij gehouden en ook ligt er weer overal meer zwerfvuil dan voorheen.Ook is het voor medewerkers van Werkom nu duidelijk wat ze eigenlijk teveel deden voor de gemeente Oostzaan, want dat werd niet gezien.

Een medewerker van Werkom sectie Oostzaan aan het woord: "Er is nu een ander hoveniersbedrijf werkzaam in Oostzaan, die het groenonderhoud doet. Echter als ik nu door Oostzaan rijdt en ik kijk om mij heen, dan zijn alleen de uitzichtpunten netjes en 'vergroenen' de andere plekken juist weer erg. Daarbij heeft Oostzaan de 'actie' tegels eruit en groen erin en dat terwijl het huidige 'groenwerk' al niet volbracht kan worden. Ook kwamen er veel klachten vanuit de gemeente Oostzaan richting Werkom en dat terwijl Werkom hier niets mee van doen had", aldus de medewewerker van Werkom sectie Oostzaan.

 

Foto's: RTV Zaanstreek

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 26-4-2024


Burgemeester Marvin Polak mocht deze zin 4 keer uitspreken vandaag. Een echte lintjesregen dus!

Burgemeester Polak, Vervaat, Den Hertog en Kuller
Polak: “Het was vanmorgen een zeer bijzondere en leuke bijeenkomst in de Raadzaal. Het was voor mij de eerste keer dat ik tijdens de lintjesregen in Oostzaan lintjes mocht uitreiken. Ik heb veel bewondering en respect voor wat al deze decorandi voor onze gemeenschap doen en hebben gedaan.”

De heer Jaap den Hertog

Greep uit de vrijwillige activiteiten:

Vereniging Steun Oost Soemba:
De heer Den Hertog is 40 jaar Bestuurslid van deze vereniging. Naast evangelisatie wordt er ook materiële steun verleend. Den Hertog is meerdere malen naar Soemba, Indonesië geweest om de gemeenschap daar te ondersteunen op technisch gebied, o.a. aanleggen telefooncentrale en elektra bij een opleidingsinstituut en onderhoud aan bestaande installaties.

Nederlands Gereformeerde Kerk Oostzaan:
Al meer dan 40 jaar is de heer Den Hertog adviseur en technisch ondersteuner van het onderhoud van het kerkgebouw.
Ook is hij penningmeester van de NGK Oostzaan en betrokken bij de bouwcommissie ter voorbereiding op een verbouwing van een deel van het gebouw. De heer Den Hertog zorgt ervoor dat de kerkdiensten op zondagavond zijn te beluisteren via de plaatselijke radiozender Radio 9.

Daarnaast is hij al 40 jaar een vaste organist van de kerk.
Hij zorgt ervoor dat het orgel, een rijksmonument, goed wordt onderhouden en gestemd. Ook is de heer Den Hertog twee ambtsperioden ouderling geweest bij deze kerk.

Grote Kerk:
Hij bedient de geluidsinstallatie bij begrafenissen en trouwerijen in de Grote Kerk en verzorgt indien gewenst een geluidsopname. Hij valt ook regelmatig in als organist. De heer Den Hertog is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Marianne Kuller
Greep uit de vrijwillige activiteiten:

Mevrouw Kuller zet zich al jaren in voor het dierenwelzijn in de Zaanstreek. Vanaf 1991 zet ze zich onafgebroken in voor de Stichting Dierenambulance, nu de Zaanse Stichting Dierenzorg. Zij is ambulancechauffeur en één van de drijvende krachten achter de stichting.

Mevrouw Kuller verzorgt de catering bij bijeenkomsten, organiseert de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte en geeft voorlichting bij bijvoorbeeld braderieën. Ook heeft zij vele chauffeurs opgeleid.
Mevrouw Kuller wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Thea Vervaat

Gedurende haar onafgebroken carrière in de zorg heeft mevrouw Vervaat zich ontwikkeld tot een onmisbare vraagbaak voor artsen, verplegend personeel in diverse ziekenhuizen, huisartsen en hulpverleners.

In 2010 is zij Buurtzorg Amsterdam-Noord gestart. Door haar grote netwerk en expertise groeide deze afdeling snel.
Daarnaast is zij ook al vele jaren mantelzorger voor diverse familieleden.
Mevrouw Vervaat is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Hetty de Lange (niet aanwezig)
Greep uit de vrijwillige activiteiten:

Naast haar betaalde functie was mevrouw De Lange in de periode 1977 – 2023 algemeen bestuurslid bij gymnastiekvereniging DEV (Door Eendragt Verbonden). Ook was zij de drijvende kracht achter de vele activiteiten die Gymvereniging DEV organiseert, zoals de clubkampioenschappen, het sinterklaasfeest, de kerstviering en het zomerkamp.

Bij deze activiteiten nam zij veel van de werkzaamheden op zich, van het werven van sponsoren tot het handmatig uitschrijven van draaiboeken.
Mevrouw De Lange is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto's: Gemeente Oostzaan - Pascal Fielmich

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 24-4-2024

Waardering voor Twiskemolen, erf en biotoop.

Molens en hun directe omgeving staan steeds meer op gespannen goed. ( Door o.a. woningbouw, steeds kostbare hoge bomen e.d.)
Daarnaast is een gebalanceerd ensemble rond een molen steeds zeldzamer.(Bijvoorbeeld Een grote geasfalteerde parkeerplaats bij een poldermolen past niet bij het karakter van het monument).

Molenaar Marcel Koop:

Wij als molenaarsgezin ( en de molenaars voor ons in de afgelopen 50 jaar) streven er naar, samen met vrijwilligers, om het ensemble rond de molen zo te houden als het nu is. Dit betekent een omgeving rondom de molen, zoals een poldermolenaar dat vroeger had ingericht; vooral met een moestuin, kleinvee weide en een boomgaard. Het bestuur van Het Twiske hebben we gevraagd onze inzet en uitwerking te onderschrijven. Daarmee hun best te doen in de toekomst nieuwe bewoners te zoeken die met dezelfde inzet molen, molenerf en molenbiotoop willen beheren.

Foto's: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 23-4-2024

Update: Proef waterzuivering ijzerzand in Het Twiske afgerond.

"De proef is afgerond en de installatie kan elk moment worden weggehaald", zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Dit is volgens planning, want het zou voor het broedseizoen van 2024 gaan gebeuren", aldus de woordvoerder.

Geleerd:

Ze hebben er van geleerd dat het materiaal ijzerzand, afkomstig uit de drinkwaterzuivering, geschikt is voor het zuiveren van het water dat in de zomer vanuit het Oostzanerveld wordt ingelaten in 't Twiske en dat het zelfs het water uit 't Twiske zelf nog zuivert. Het gaat dan om het verwijderen van fosfor uit het water, dat zorgt voor blauwalggroei en dat is niet fijn voor de zwemmers. Daarnaast is het goed voor de natura 2000 doelsoorten aan planten als het water helder en voedselarm blijft, dus weinig fosfor bevat.

Er is nu begonnen met het ontwerp en verdere onderzoeken voor een volschaal zuiveringsbed. Dat hopen ze te mogen aanleggen op het grasveld naast de hondenopvang, dus waar de proefzuivering al stond. Nu is er nog veel overleg met lokale gebruikers, recreatieschap, omgevingsdienst en dergelijk, maar ze hebben goede hoop dat het lukt. Als alles goed loopt komt er ergens dit najaar een zandbed waar inlaatwater maar ook water uit 't Twiske zelf doorheen wordt geleid om te zuiveren. Waarschijnlijk wordt dat bed grotendeels begroeid met waterplanten, dus je zult hooguit zien dat het iets hoger ligt dan het grasveld nu. Veel zal er dus niet veranderen, aldus de woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Er wordt samengewerkt met Arcadis, Stichting Waterproef die het water bemonstert en analyseert en Recreatieschap Het Twiske–Waterland. Zodra er meer concreet bekend is zal dat vermeldt worden op de website van het recreatieschap zelf.

Eerder nieuws van het recreatieschap zelf over de waterzuivering: https://ap.lc/jDUHg

Foto's: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 16-4-2024

Echtpaar Kuiper 60 jaar getrouwd, het begon met de bus! Piet is geboren in Oostzaan, Yefke in Kampen, maar als kind verhuisde ze naar Oostzaan. Elke ochtend stonden ze samen te wachten op de bus naar hun werk. Wat begon met een kort praatje, was het begin van een hele lange rit samen.

Ze kregen twee kinderen en later kwamen er ook kleinkinderen. Piet houdt van verzamelen; oude boeken, objecten en hij heeft zelfs een antieke jeep en brandweerwagen! Aldus Oostzaan.

Ook namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd.

Bron: Oostzaan

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 12-4-2024

Regio: Kort

Het festival Lentekabinet heeft doorgang gekregen, twee dagen feest dit jaar.

Er is veel over geschreven en gediscussieerd maar De Raad van State heeft het festival Lentekabinet toch doorgang geven. Het festival is op 18 en 19 mei op het dagkampeerterrein Spitsbergen in Het Twiske.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 29-3-2024

Zijn de muskuseenden tot last in Oostzaan?

Ze zijn er al jaren, maar geven ze nu ineens een dusdanige overlast dat sommige mensen ze letterlijk met grof geweld weg willen hebben?

Regelmatig steken ze soms gewoon de weg over tot schrik en ergernis van menige weggebruiker. Ook zijn ze voor sommige bewoners tot last vanwege hun uitwerpselen, maar geeft dat iemand een vrijbrief om voor eigen rechter te gaan spelen?

Een bewoner uit Oostzaan meende van wel en sloeg, rond dit broedseizoen, de eieren van diverse muskuseenden met een stok kapot. Dit onder toeziend oog van de muskuseenden en een andere bewoner van Oostzaan, die de persoon er op aansprak. Deze had er echter lak aan een uitte zich zelfs agressief naar de terechtwijzende persoon.

Heel erg jammer, menen velen omwonende dat er zo gereageerd wordt en dat er zo met de dieren en de natuur wordt omgegaan.

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 25-3-2024

Poldermolenaar Marcel van de Twiskemolen adopteert een weidemolen die bijna niet meer bestaan.

De ijzeren en houten weidemolens verdwijnen langzaam uit het beeld in onze regio. De houten weidemolens worden nog gekoesterd en onderhouden door vrijwilligers. De ijzeren weidemolens functioneren niet meer en vervallen.

Voor educatie doeleinden heeft poldermolenaar Marcel van de Twiskemolen, een ijzeren weidemolen (type Schuitemaker) uit het zuidelijk deel van het Oostzanerveld kunnen ontmantelen, opknappen en opstellen op het molenerf als onderdeel van onze regionale geschiedenis.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 23-3-2024

Wethouder Rosemarijn Dral trapt NK Tegelwippen af met muurtuintje achter KunstGreep.

Oostzaan stroopt de mouwen op om tegels te vervangen door groen tijdens het NK Tegelwippen.

In hoog tempo tegels eruit, groen erin. Dat staat in Oostzaan centraal tijdens de jubileumeditie van het NK Tegelwippen. Afgelopen vrijdag starten ze en ze gaan door tot en met 31 oktober 2024. Samen met een recordaantal van meer dan 175 Nederlandse gemeenten verruilt Oostzaan gedurende het komende half jaar massaal tegels door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Met de verwachting dat de 10 miljoenste tegel al vroeg in de zomer wordt gewipt, wordt er gespannen uitgekeken naar welke gemeente als eerste deze mijlpaal zal bereiken. Vanmiddag om 14:00 uur deed wethouder Rosemarijn Dral de aftrap met de aanleg van een muurtuintje achter de KunstGreep.

Wie wipt het meest? Het is de eerste keer dat Oostzaan deelneemt aan het NK Tegelwippen. Sinds de eerste editie in 2020 zijn in Nederland bijna 9 miljoen tegels verwijderd. Dat zijn ongeveer 160 voetbalvelden aan groen erbij. Het woord tegelwippen heeft zelfs een plek veroverd in de Dikke van Dale en ook onze zuiderburen zijn sinds vorig jaar in de ban van het tegelwippen. Het Vlaamse kampioenschap maakte afgelopen jaar een spectaculaire entree met bijna 3 miljoen gewipte tegels. Het komende half jaar worden tijdens beide kampioenschappen opnieuw miljoenen tegels vervangen door groen.

Verkoeling en wateropvang: Met creatieve acties zet Oostzaan zich in om haar inwoners te ondersteunen bij de groene transformatie. Meer groen in straten en tuinen kent namelijk veel voordelen voor de gezondheid en voor de biodiversiteit. Ook draagt meer groen bij aan verkoeling tijdens steeds hetere zomers en helpt bij het opvangen van overtollig regenwater bij piekbuien in natte winters.

Uit een nieuw rapport blijkt zelfs dat er minstens 200 km2 extra groen nodig is in Nederland om inwoners te beschermen tegen hitte en droogte. Het NK Tegelwippen vraagt daarom aandacht voor een tegelarmer Nederland, met als doel steden en dorpen aangenaam, gezond en veilig te houden. Van grauw naar groen dus.

Elke tegel telt: Met dit kampioenschap laat de organisatie zien dat elke tegel telt. "Ook als je een kleine tuin hebt of dol bent op je terrastuin, kun je jouw steentje bijdragen," zegt Lodewijk Hoekstra, Nederlands bekendste tv-tuinman en ambassadeur van de campagne. "Kies bijvoorbeeld voor groen dat weinig tot geen onderhoud vergt. Als je je bloemenmengsels op arme, schrale grond zaait, dan hoef je maar één keer per jaar te maaien."

Dit sluit aan bij een recent gedragsonderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaruit blijkt dat veel mensen dol zijn op hun tegeltuin vanwege het minimale onderhoud. Het afvoeren van tegels en het vervangen van zandgrond door aarde worden vaak als ontmoedigende taken ervaren. In het streven naar een klimaatadaptievere tuininrichting blijkt de regenton de favoriete keuze te zijn voor tuineigenaren.

3, 2, 1… wippen maar! Afgelopen vrijdag 22 maart vloog Oostzaan uit de startblokken om in recordtempo de eerste tegels te verwijderen. Wethouder Rosemarijn Dral wipte een rij tegels langs een muurtje achter de KunstGreep en zette daar groen voor in de plaats.

De wethouder ging voortvarend aan de slag: “Van grijs naar groen is ook voor Oostzaan belangrijk. Tegels houden in de zomer hitte vast en na een hevige regenbui loopt het water niet goed weg. Het is dus noodzaak om de openbare ruimte, maar ook de particuliere tuinen zoveel mogelijk te vergroenen. Wat ze hier afgelopen vrijdagmiddag hebben gedaan is nog maar het begin. Ook langs de rest van de muur worden binnenkort tegels gewipt en groen geplant. Met het NK Tegelwippen willen ze de inwoners enthousiast maken om Oostzaan te vergroenen voor een klimaatbestendige toekomst. Houd ook vooral onze website www.oostzaan.nl/nktegelwippen

 

en socials in de gaten voor de acties die ze in de komende maanden organiseren.”

 

Prestigieuze wippers: De gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt (verdeeld over drie klassementen) wint de prestigieuze ‘Gouden Schep’. De gemeente met de meeste gewipte tegels wint de ‘Gouden Tegel’. Daarnaast maken bewoners die hun (gevel)tuin transformeren kans op de Publiekswipper award en mooie prijspakketten.

Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Iedereen kan gewipte tegels aanmelden via www.nk-tegelwippen.nl/meedoen

 

. Ook als je gemeente niet meedoet met het NK Tegelwippen. Tegels worden opgeteld bij je gemeente en/of de Nationale Tegelteller. Het is een initiatief van creatief bureau Frank Lee i.s.m. collectief Dus Wat Gaan Wij Doen. Het wordt gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lodewijk Hoekstra, Nederlands bekendste tv-tuinman is ambassadeur van de campagne.

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 19-3-2024

Oostzaanse Liefde: Maartje en Dick Buis vieren 60 Jaar Samen.

Burgemeester Marvin Polak ging langs bij de familie om samen dit bijzondere feit te vieren. Maartje werd geboren in Oostzaan en Dick in Den Ilp. Tijdens een dansles in de Robinson in Landsmeer sprong de vonk over. Echter, Dick moest wel erg zijn best doen om de aandacht van Maartje te krijgen...

Vlak voor hun huwelijk hebben ze een eigen huis gebouwd in Oostzaan. Ze kregen 2 kinderen die inmiddels ook met Oostzaners zijn getrouwd en dicht bij elkaar wonen. Elke 14 dagen eten ze samen met hun kinderen en de 5 kleinkinderen. Een zeer hechte familie met veel liefde voor elkaar en voor Oostzaan. Aldus de Gemeente Oostzaan.

Bron: Oostzaan

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 8-3-2024

Afgelopen donderdag kregen 17 Oostzaners het Nederlanderschap. Dat gebeurde tijdens een feestelijke naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Oostzaan.


De genaturaliseerde Oostzaners komen uit 7 verschillende landen aldus de gemeente. Zij legden tegenover burgemeester Polak de ‘verklaring van verbondenheid’ af, door het zweren van de eed of het uitspreken van de belofte. Daarmee beloven ze de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

Met de Nederlandse nationaliteit krijgen de nieuwe Nederlanders onder andere het recht om te stemmen, politiek actief te zijn, te wonen en te werken in Europese landen en hulp te vragen bij Nederlandse ambassades in het buitenland. Aldus de gemeente Oostzaan.

📷 Gemeenten Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 7-3-2024

OPEN MIDDAG CVOO MET THEMA GENEALOGIE.

Op zondagmiddag 17 maart van 13.00 tot 16.00 uur organiseert de Computer Vereniging Oostzaan en Omstreken (CVOO) een Open Middag in de Raadszaal van het Gemeentehuis van Oostzaan. Centraal op deze middag staat een presentatie door Joop Giesendanner die komt vertellen over Genealogie. Wat is genealogie en wat kun je ermee. Op deze gezellige Open Middag zijn bestuurs- en commissieleden aanwezig waaraan u uw vragen op het gebied van computers, tablets en smartphones kunt stellen. U kunt zich inschrijven om in aanmerking te komen voor de aankoop van een oude laptop en natuurlijk is er weer een mooie loterij met veel prijzen en als hoofdprijs een Ilyama Monitor.Loop zondagmiddag 17 maart vrijblijvend binnen bij de CVOO. Toegang gratis.

Foto: Aangeleverd 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 7-3-2024

Zilveren Jol voor Kelley Hamming.

Oostzaan is een wereldkampioen rijker. Afgelopen december is Kelley Hamming 1e geworden tijdens het wereldkampioenschap Mixed Martial Arts (MMA) in de 61kg klasse in Bangkok. Een mooie sportprestatie, die de gemeente Oostzaan heeft beloond met de Zilveren Jol. Deze werd vandaag door burgemeester Marvin Polak en wethouder Rosemarijn Dral van sport aan Kelley uitgereikt.

Burgemeester Polak: "Vandaag spreken we onze waardering uit voor de geweldige prestatie die Kelley heeft neergezet. Haar jarenlange inzet en training heeft haar naar dit moment gebracht en dat is iets waar wij allemaal trots op mogen zijn. Wij zullen haar carrière met veel interesse volgen.”

Over Kelley Hamming

Kelley Hamming (1999) begon op vierjarige leeftijd met judo. Hamming toonde al snel haar talent en behaalde vele overwinningen. Naast nationale kampioenschappen nam zij ook deel aan toernooien in heel Europa. Halverwege haar tienerjaren nam haar enthousiasme voor judo af, waarna zij de overstap maakte naar sambo. Sambo is een universele vechtsport die gebaseerd is op diverse sporten en nationale worstelstijlen, evenals verschillende zelfverdedigingssystemen.

Drie jaar geleden besloot Kelley over te stappen naar Mixed Martial Arts (MMA), een multidisciplinaire vechtsport die zich richt op het combineren van technieken uit meerdere traditionele vechtkunsten en vechtsporten. Deze technieken worden door beoefenaars van MMA verzameld onder de noemer TMA (Traditional Martial Arts). Voorbeelden hiervan zijn worstelen (grappling), judo, karate, kungfu, kickboksen, thaiboksen, boksen, jiujitsu en taekwondo.

Naast haar hbo-studie fysiotherapie geeft Kelley les in judo en kickboksen op scholen binnen het speciaal onderwijs.

Zilveren Jol

De zilveren Jol is een speld in de vorm van een jol. Een jol was hét vervoermiddel op de Oostzaanse wateren en werd door alle vaarboeren gebruikt.

De Zilveren Jol is ingesteld om iemand namens het college van de gemeente Oostzaan te belonen voor bijzondere verdiensten, te bedanken voor een bepaalde inspanning of om iemand extra in het zonnetje te zetten.

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 4 -3-2024

Vanaf vandaag 4 t/m 15 maart is De Haal ter hoogte van nr. 98a afgesloten i.v.m. vervangen van de graskeien. De weg is tussen 9:00 - 16:00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.

📷 Gemeenten Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 1-3-2024

Eén van de laatste historische panden in Oostzaan dreigt tegen de vlakte te gaan.
Voor de nog bestaande fraaie woonboerderij aan De Haal 73 is door de gemeente Oostzaan, aan de nieuwe eigenaar, akkoord gegeven op het sloopverzoek.

Het is één van de laatste nog overeind staande woonboerderijen die Oostzaan nog rijk is. Op de aangekondigde sloop wordt dan ook door vele verbijsterd gereageerd. Zo verdwijnen er steeds meer historische panden, zo ook in Oostzaan.

📷RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 29-2-2024

Uitnodiging beheerders WhatsApp-buurtpreventie-groepen.

Op woensdag 6 maart organiseert de gemeente Oostzaan in het gemeentehuis van Oostzaan een overleg met beheerders van WhatsApp-buurtpreventie-groepen. Het is vooral een gelegenheid om informeel met elkaar in gesprek te gaan en te kijken hoe de groepen functioneren. Ook de wijkagenten en boa’s zijn hierbij aanwezig om informatie te delen. De avond begint om 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur) en duurt ongeveer een uur.

Doel van het overleg:Naast de buurtpreventie-groepen is er ook een speciale WhatsApp groep voor beheerders van de verschillende WhatsApp-groepen. In deze groep kan onderling informatie worden uitgewisseld en wanneer dat nodig is worden hier ook berichten namens de politie gedeeld.

Ben jij beheerder van een WhatsApp-buurtpreventie-groep en wil je in contact komen met andere beheerders uit Oostzaan, de wijkagenten en de boa’s, dan ben je van harte welkom tijdens deze bijeenkomst.

Je kunt je aanmelden via antwoord@oostzaan.nl.

Zet in de onderwerpregel: aanmelding bijeenkomst WhatsApp-buurtpreventie.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 29-2-2024

Gedeputeerde Staten positief over tijdelijke woningen Oekraïners in Oostzaan.

Gedeputeerde Staten staan positief tegenover het plaatsen van 21 tijdelijke woningen voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden in Oostzaan. De woningen worden geplaatst voor een periode van 10 jaar.

De locatie, Twiskeweg naast nr. 107, valt binnen recreatiegebied ’t Twiske, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De gemeente Oostzaan is verplicht Oekraïense ontheemden op te nemen. De gemeente wil de opvang graag mogelijk maken aan de Twiskeweg en heeft ontheffing gevraagd aan de provincie Noord-Holland.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De locatie ligt in een gebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het natuurnetwerk is een natuurgebied en dus bedoeld voor natuurontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in het NNN zijn alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. De provincie heeft daarom als voorwaarde gesteld dat de gevolgen voor het NNN zoveel mogelijk worden beperkt. Op de projectlocatie worden mitigerende en herstelmaatregelen getroffen. Met de gemeente is ook afgesproken dat ter compensatie een ander deel van 't Twiske in het NNN wordt opgenomen. Dit compensatiegebied is gelegen aan de zuidelijke rand van 't Twiske, op ongeveer 1,5 kilometer ten zuiden van het projectgebied. Dit gebied heeft eenzelfde oppervlakte als het projectgebied. De gemeente Oostzaan moet ook de juridische noodzaak voldoende motiveren en voldoen aan overige wet- en regelgeving.

Tijdelijke woningen Oostzaan:
De gemeente heeft eerder een ontheffingsverzoek ingediend voor het plaatsen van 50 tijdelijke woningen op de locatie Zuideinde/Skoon. Deze locatie kan echter niet op korte termijn bouw- en woonrijp worden gemaakt. Vandaar dat de gemeente een nieuw verzoek heeft ingediend.

Advies Commissie Ruimte:
De Statencommissie Ruimte spreekt op 11 maart 2024 over het voorstel. Als de leden van de commissie instemmen, dan wordt de ontheffing definitief verleend.
Aldus Provincie Noord-Holland.

📷 RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 26-2-2024

Gemeente Oostzaan steunt het Warme Huis in 2024.

 

Gemeente Oostzaan heeft besloten om de tijdelijke steun aan het Warme Huis, die eerst vanuit het Noodfonds kwam, te veranderen in een tijdelijke subsidie voor het jaar 2024. Dit is mogelijk omdat het Warme Huis sinds dit jaar officieel een stichting is: Stichting Oostzaners voor Elkaar. Deze subsidie is een grote stap voorwaarts voor het Warme Huis. Er is nu duidelijkheid over de ondersteuning die dit initiatief nodig heeft voor dit jaar. Met het geld kunnen zij de vaste lasten betalen en zorgen voor koffie en thee. Naast de hulp van de gemeente zijn er ook veel inwoners van Oostzaan die doneren aan het Warme Huis.

 Plek in het armoedebeleid:

De gemeente heeft nog geen beslissing genomen over de subsidie na 2024. Op dit moment wordt er gewerkt aan een evaluatie over het Warme Huis. Zo kan de gemeente beoordelen of de activiteiten van het Warme Huis passen bij het armoedebeleid of misschien een aanvulling daarop zijn. De gemeenteraad neemt hier naar verwachting vóór de zomervakantie dit jaar een besluit over.

Oproep voor een vaste plek:

Het Warme Huis is nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe, vaste plek. Ook in het Witte Kerkje kunnen ze namelijk niet blijven. Dit is een tijdelijke noodoplossing. Daarnaast hebben ze nu veel hinder van de verbouwing van het Witte Kerkje. Dus: weet u een mooie locatie in Oostzaan voor het Warme Huis? Neem dan contact op met Debby van Ingen van het Warme Huis via: info@oostzanersvoorelkaar.nl of

06-47371882.

Stichting Oostzaners voor Elkaar:

Oostzaners voor Elkaar is begonnen als een burgerinitiatief in augustus 2022. Sinds 2024 zijn zij Stichting Oostzaners voor Elkaar. De stichting bestaat uit vrijwilligers die zich actief inzetten voor het bestrijden van armoede. Dit doen zij voor de Oostzaners die financieel, maar ook sociaal, in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen door de stijgende prijzen van energie. Nu komen daar de stijgende prijzen van o.a. boodschappen bij. Het Warme Huis is een initiatief van deze stichting. Het is een warme kamer en een weggeefwinkel. Ze zijn tijdelijk gehuisvest in het Witte Kerkje in Oostzaan. Meer informatie over Stichting Oostzaners voor Elkaar is te vinden op: www.oostzanersvoorelkaar.nl

Foto: Oostzaners voor elkaar

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 19-2-2024

Filmploeg bij de Twiske Haven in Oostzaan.

De Twiske Haven in Oostzaan is vandaag, maandag 19 februari, even het decorbeeld van een chocolademelk reclame.
Grote lampen schijnen boven het veld uit en er worden druk film takes geschoten.

Benieuwd wanneer het eerste spotje gespot word!

De Twiske Haven is 7 dagen per week geopend:

Maandag t/m vrijdag van 10.30–17.00 uur.
Zaterdag en zondag van 10.30–18.00 uur.
Meer informatie:
Website: www.twiskehaven.nl

📷 RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 14-2-2024

Regio: Kort

Er worden momenteel veel werkzaamheden verricht in het Recreatieschap Twiske-Waterland door diverse bedrijven. Vandaag zijn ze ook gestart met het schoonspuiten van diverse bruggen in het recreatieschap zo dat al de bezoekers er weer veilig overheen kunnen.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 12-2-2024

De Windjager heeft roeden onderhoud!

De Windjager is de laatst overgebleven hobbymolen in het Oostzijderveld, Oostzaan. Het is een stellingmolentje! De molen heeft op het moment onderhoud aan zijn roeden, de zaagmolen staat langs de snelweg van de A7. De molen is in 2018 gekocht door de Amsterdamse ondernemer Bas van Oostrom.

Foto's: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 11-2-2024

Vele bomen gesneuveld in Oostzaan.

In de Dromerstraat, Wakerstraat en Slaperstraat in Oostzaan zijn de afgelopen dagen diverse kapwerkzaamheden geweest vanwege geplande rioolwerkzaamheden die daar gaan plaatsvinden.
De bewoners keken met grote ogen toe hoe de vele gezonde bomen werden gekapt. Gemeente Oostzaan heeft aangegeven dat na de rioolwerkzaamheden er weer bomen teruggeplaatst gaan worden. Het zal dan wel weer even duren voordat de wijk er weer vergroend uit ziet.

Foto's: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 17-1-2024

Wethouder verricht feestelijke opening Spinning&Zo.

Afgelopen zaterdag 13 januari werd op feestelijke wijze Spinning&Zo, een initiatief van Onno Horsman aan het Skoon nr. 6 geopend door wethouder Rosemarijn Dral.

Hier kunnen sportievelingen van alle niveaus en leeftijden vanaf 16 jaar hun hart ophalen met spinning. Spinning is zoiets als ‘droogfietsen’: fietsen terwijl je geen centimeter vooruit komt. Maar of je lang ‘droog’ blijft hangt af van je inspanning. Spinning is een stevige workout. Wie flink zijn best doet heeft wel een handdoek nodig, maar je kunt het net zo intensief maken als je zelf wilt en je kunt op elk niveau meedoen.

Rosemarijn Dral: ‘Ik ben blij met een ondernemer als Onno, die het lef heeft om iets nieuws te starten. Spinning is nieuw in ons dorp en hoe meer faciliteiten, hoe levendiger en bruisender Oostzaan wordt. Ik heb de indruk dat dit wel een succes gaat worden als ik zie hoeveel mensen hier nu al zijn om straks een sportief rondje weg te trappen.’

Fietsen met een tandje bij…

Fietsen is van oudsher dé Nederlandse manier van verplaatsen. De ouderen doen het al van kindsbeen af en de jongeren doen het nu nog steeds. In elke schuur staan wel een of meer fietsen en iedereen kan het.

Spinning is fietsen met een tandje bij. Samen trainen, samen sporten met lekkere muziek op de achtergrond, samen plezier maken. Dit alles onder leiding van een team deskundigen. Iedereen kan fietsen en conditie opbouwen. ‘Met een gewone fiets kan dat ook, maar als je gáát voor het opbouwen van fit naar vitaal, dan is gewoon fietsen te eenvoudig. Maar het allerbelangrijkste is het plezier.’ Lekker bezig zijn met elkaar, de rest komt volgens Onno vanzelf.

Foto: Gemeenten Oostzaan 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 11-1-2024

Oostzaan: kort

Helaas is het ijs nog niet dik genoeg om open te gaan zegt IJsclub Centrum Oostzaan. Wel verwelkomen ze alvast de Oostzaanse schoolkinderen in de ochtend op uitnodiging van de ijsclub 👌❄️⛸️

 

📸 RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 9-1-2024

Kerstbomen verwerking in Oostzaan.

Vandaag werden alle kerstbomen in Oostzaan versnippert door de medewerkers van het bedrijf werkom in Oostzaan! ze hebben diverse rondes gedaan in de gemeente, de bewoners konden de kerstbomen langs de weg zetten zo dat werkom deze met een bus kon ophalen en vervolgens verzamelen en vandaag dus tot snippers te verwerken!

🎥RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 7-1-2024

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Oostzaan.

Wat een fantastische nieuwjaarsbijeenkomst gisterenavond zegt de gemeente Oostzaan. Een grote opkomst en een warme sfeer bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, gevolgd door het traditionele nieuwjaarsconcert in de theaterzaal van de KunstGreep.

Burgemeester Marvin Polak van Oostzaan keek tijdens zijn nieuwjaarstoespraak terug op de gebeurtenissen in 2023 en sprak zijn wensen uit voor het komende jaar: “Het was een stormachtig jaar, zowel letterlijk als figuurlijk. Gelukkig blies de wind ons niet weg, maar naar elkaar toe. Dat is Oostzaan ten voeten uit: elkaar begroeten, betrokken zijn. Daarom nodig ik jullie van harte uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en hapje. Laten we samen genieten van prachtige muziek en samen proosten op een schitterend 2024, vol nieuwe kansen, groei en harmonie. Ik kijk ernaar uit om samen met u te blijven bouwen aan een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt en waar we trots op kunnen zijn.” Aldus Oostzaan.

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 3-1-2024

In de gemeente Oostzaan worden de kerstbomen al 2 dagen opgehaald door het bedrijf werkom! De gemeente Oostzaan heeft er voor gekozen om ze te verzamelen, en te laten versnipperen! Zaanstad en Wormerland beginnen over een paar dagen met verzamelen.

📸 RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 29-12-2023

De meeste dieren hebben nu al de schrik van hun leven!

In Oostzaan willen ze een jaarwisseling die feestelijk én veilig is voor iedereen.

Steek je vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?

Denk dan ook aan anderen. En aan de dieren. Want vuurwerk is leuk. Maar de meeste dieren leven in angst deze tijd.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 15-12-2023

Oostzaan unaniem met Wormerland samenwerken is niet haalbaar.

Oostzaan besluit: uitsluitend met Wormerland samenwerken is niet haalbaar.

Gemeente gaat ambtelijke of bestuurlijke fusie met Wormerland plus Landsmeer onderzoeken.

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad van Oostzaan unaniem besloten om aan de vier opties die op tafel lagen voor de bestuurlijke toekomst van Oostzaan, twee opties toe te voegen. De optie uitsluitend ambtelijk blijven samenwerken met Wormerland binnen de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten, valt af.

 

De gemeenteraad van Oostzaan vindt de huidige situatie, alleen met Wormerland ambtelijk samenwerken, niet meer houdbaar. Dat staat onder meer in het amendement dat is ondertekend is door de gehele gemeenteraad van Oostzaan. De fracties willen twee extra scenario’s laten onderzoeken door TwynstraGudde. Dit bureau leverde in juni 2023 een rapport op met scenario’s voor een mogelijke fusie met Amsterdam, Landsmeer of Zaanstad of bestuurlijk zelfstandig blijven en ambtelijk samenwerken met gemeente Wormerland. Daar worden nu de twee scenario’s aan toegevoegd: ambtelijk of bestuurlijk fuseren met Wormerland en Landsmeer. Vooralsnog blijft de optie dat Oostzaan zelfstandig blijft dus bestaan.

Burgemeester Marvin Polak

“De gemeenteraad heeft unaniem besloten dat zij wil laten onderzoeken hoe het scenario ambtelijk of bestuurlijk fuseren met Wormerland en Landsmeer scoort ten opzichte van de andere onderzochte scenario’s. Daar gaan wij als college van Oostzaan uiteraard uitvoering aan geven. Ik hecht belang aan een zorgvuldig proces en wil dat onze gemeenteraad een goed onderbouwd besluit kan nemen.  Wel vind ik het belangrijk dat we tempo blijven maken en dat de uiteindelijke besluitvorming geen onnodige vertraging oploopt. Dat is in het belang van Oostzaan, maar ook zeker in het belang van alle mensen en organisaties die voor ons of met ons (samen)werken. De waardering voor onze ambtenaren werd breed uitgedragen en het college voelt zich daardoor ook gesterkt om deze duidelijkheid en waardering over te brengen aan alle collega’s en ze een goed perspectief te bieden.” 

 

De gemeenteraad van Oostzaan vraagt het College van B&W om uiterlijk in maart 2024 het TwynstraGudde rapport op te leveren en met een procesvoorstel te komen, waarmee de raad eind 2024 tot een keuze voor een fusievariant kan komen.  

Foto: Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 15-12-2023

Prestatieafspraken Wonen 2024 getekend.


Op 13 december 2023 hebben Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV), Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) en wethouder Rosemarijn Dral de prestatieafspraken 2024 getekend. In deze afspraken leggen de drie partijen hun gezamenlijke inzet op het beleidsterrein Wonen vast. De ambities uit de woonvisie vormen hiervoor de basis. In de nieuwe afspraken ligt onder andere de nadruk op het bouwen van woningen, verduurzaming en doorstroming van ouderen.

 

De belangrijkste afspraken gaan over de uitbreiding van het aantal woningen met 10 op de locatie Voetbalkooi, en 12 woningen op de locatie Kerkbuurt 83-87. Naast deze projecten blijft WOV kijken naar andere mogelijke ontwikkellocaties.


Ook gaat WOV de ambitie voor het verduurzamen van hun woningen bijstellen naar energielabel C. Hiervoor is gekozen omdat dit energielabel voor WOV economisch haalbaar is. Door de woningen naar dit label te verduurzamen, wordt gestuurd op het verlagen van de woonlasten van de huurders. Daarnaast gaat WOV kijken of het mogelijk is om de prijsstijging voor huurders van woningen met de energielabels E, F en G zoveel mogelijk te beperken.

 

Om de doorstroming van senioren te bevorderen wil gemeente Oostzaan een subsidieregeling doorstroming ontwikkelen, ter waarde van € 5.000 voor het jaar 2024. Wethouder Dral: "De woningbouwopgave is enorm. Het stimuleren van woningbouw heeft daarom prioriteit. Wij streven naar betaalbare woningen die voor iedereen bereikbaar zijn. Doorstroming kan helpen om meer ruimte te creëren op de woningmarkt. Er moet dan passend aanbod zijn voor de ouderen. Met de subsidieregeling kunnen wij deze doorstroming bevorderen. Ik ben heel blij met het ondertekenen van deze prestatieafspraken, omdat we hiermee weer een stap maken richting het realiseren van meer ruimte op de woningmarkt, voor alle Oostzaners." 

De afspraken hebben een looptijd van een jaar. Daarna worden de afspraken geëvalueerd en opnieuw vastgesteld of aangescherpt.

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 13-12-2023

Oostzaan ondertekent overeenkomsten met twee partners voor inzameling en verwerking huishoudelijk afval.

Het verwerken van ons afval wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk om afval goed te scheiden en kostbare grondstoffen te hergebruiken. Op die manier dragen we bij aan de VANG-doelstelling, waarbij we het restafval beperken en grondstoffen zorgvuldig verwerken. Omdat het huidige contract voor het inzamelen van huishoudelijk afval voor gemeente Oostzaan afloopt, is er afgelopen zomer een aanbestedingstraject gestart. Belangrijke voorwaarde die de gemeente stelt bij de selectie van een partner, is het leveren van een bijdrage aan de VANG-doelstelling, maar wel tegen een acceptabele prijs.

 

Wethouder Rosemarijn Dral: “Net zo belangrijk vind ik dat we de kosten voor inwoners binnen de perken houden. Daarom hebben wij bij het aanbestedingstraject ook gekeken naar welke partijen goed scoorden op prijs-kwaliteit. Ik ben blij dat we met GP Groot en Remondis twee professionele partners hebben die op een nette en duurzame manier het inzamelen en verwerken van ons afval gaan verzorgen, tegen een redelijke prijs.”


Inzameling en verwerking van huishoudelijk afval door GP Groot

Na een zorgvuldige beoordeling van de inschrijvers is de aanbesteding gewonnen door de firma GP Groot. Maandag 4 december tekenden directeur Wim Horeman en wethouder Rosemarijn Dral de nieuwe overeenkomst. GP Groot mag vanaf 1 januari 2024 voor de komende jaren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval uitvoeren.

Transport en verwerking van afvalstromen van de milieustraat door Remondis

Sinds jaar en dag verzorgt gemeente Oostzaan het transport en bestemming (verwerking) van de afvalstromen van de milieustraat. Dit werk is nu, na beoordeling van de inschrijvers van het aanbestedingstraject, aan Remondis Nederland BV gegund. Een klein deel van het transport blijft de gemeente zelf uitvoeren. Op dinsdag 14 november tekenden directeuren Krawczik en Terbeck van Remondis, de regiodirecteur Methorst en wethouder Dral de overeenkomst. Vanaf 1 januari 2024 zal Remondis het grootste deel van het transport en de verwerking van de huishoudelijke afvalstromen Milieustraat Oostzaan voor zijn rekening nemen. 

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 12-12-2023

Preventieve huisbezoeken in Oostzaan wijzen ouderen de weg naar ondersteuning.

 Vrijwilligers van WelzijnWonenPlus hebben op 7 december, De dag van de vrijwilligers, het rapport Preventieve huisbezoeken uitgereikt.

 

Wethouder Eelco Taams heeft het rapport in ontvangst genomen. Het rapport is een verslag van alle preventieve huisbezoeken die in 2022 gehouden zijn. Tijdens deze huisbezoeken krijgen oudere inwoners van Oostzaan informatie over alle hulp en activiteiten die er voor hen zijn.  Veel ouderen krijgen in Nederland namelijk niet de hulp die ze nodig hebben, terwijl die hulp er wel is.

Wat is een preventief huisbezoek?

Bij een preventief huisbezoek gaat een vast team van vier vrijwilligers van WelzijnWonenPlus langs bij tachtigjarige ouderen. Ze bezoeken hen om twee redenen. Gezelligheid staat op de eerste plaats, maar de vrijwilligers informeren hen ook over alle voorzieningen die relevant kunnen zijn voor ouderen. Bijvoorbeeld de Belbus, Tafeltje Dekje, vrijwilligers die klusjes en boodschappen doen en de koffie-inloop op dinsdagochtend in het gemeentehuis. Ook andere activiteiten die WelzijnWonenPlus organiseert zoals een filmmiddag, lunch, scootmobieltocht, creatieve workshop, of cursus omgaan met dementie komen aan bod. Als het nodig is, wordt een bezoek van een consulent voorgesteld.

 

Uitdagingen waar ouderen mee te maken krijgen

De belangrijkste punten die ouderen noemen bij de huisbezoeken zijn:

 • 30 % ervaart problemen met het naar buiten gaan
 • 72 % heeft een langdurige ziekte, aandoening, handicap, of ervaart lichamelijke problemen
 • 51 % geeft aan een ingrijpende gebeurtenis te hebben meegemaakt afgelopen jaar
 • Bijna 30 % kan zelf geen huishoudelijk werk meer verrichten
 • 45 % kan niet meer zelfstandig de tuin onderhouden
 • 20 % ervaart het geheugen als redelijk en 4% ervaart het als slecht
 • Bijna 40 % heeft geen mantelzorger om op terug te vallen
 • 20 % geeft aan dat ze iets missen in hun sociale leven.

 

Wethouder Taams: 'Deze punten zijn belangrijke signalen. Gemeente Oostzaan gaat ze verwerken in de beleidsplannen die we de komende jaren gaan ontwikkelen en uitvoeren.'

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen