Raadsverslagen

Uit het Zaanstad Beraad van 30 maart

Inspraak naar aanleiding van de plannen rond de Guisweg

Tennisverenigingen

In de plannen rond de aanpassingen van de kruising van de Guisweg met de spoorlijn Zaandam-Uitgeest is geen plaats meer voor de tennisvereniging Westzijderveld. Op de plek van het huidige tennispark is een rotonde geprojecteerd in de plannen.

Tennisvereniging Westzijderveld is al langer in gesprek met de collega vereniging KZTV over verregaande samenwerking dan wel fusie. In dit kader verzoeken beide verenigingen de raad om te kiezen voor de zogenaamde zuidelijke variant. Deze variant biedt de mogelijkheid om één groot tennispark voor beide verenigingen te realiseren dan wel voor de fusievereniging. Op het nieuwe park zouden dan ook een aantal Padel banen kunnen worden gerealiseerd, deze variant van tennis is op dit moment zeer populair aan het worden.    

Schietvereniging

Onder afrit van de A8 in Koog aan de Zaan is de Krommeniër s.v. A8 schietvereniging gevestigd, in eerste instantie was hier in de plannen geen rekening gehouden. Dat is inmiddels hersteld, er liggen nu een drietal opties voor de schietvereniging, blijven zitten waar ze nu zitten, samen gaan sporten Saense Schiet Vereniging of een nieuwe accommodatie realiseren naast het politiebureau in Zaandijk. Volgens de inspreker, de heer B. van der Weide, is de optie om samen te gaan sporten niet echt een reële optie, op die plek is geen ruimte voor uitbreiding van die accommodatie. De optie voor een plek naast het politiebureau zijn nog bedragen bekend die gepaard gaan met een nieuwe schietbaan. Voordeel van deze plek is dat ook de politieagenten gebruik van de baan kunnen maken.


Uit het Zaanstad Beraad van 16 maart Vragenuur

Snelheidshandhaving

Regelmatig wordt in de stad op verschillende wegen te hard gereden, voor het CDA reden om vragen te stellen over de inzet van mobiele flitspalen. De handhaving is geen taak van de gemeente zelf maar van de politie, wel kan de gemeente in overleg verzoeken tot handhaving via bijvoorbeeld mobiele flitspalen. Deze worden al gebruikt in Hoorn met het nodige succes. In antwoord op de vragen kon wethouder Slegers melden dat er al behoorlijk veel wordt gehandhaafd, niet op de 30 Km wel op 50 Km of harder. De gemeente heeft drie mobiele flitspalen besteld, meer was op dat moment niet mogelijk, op korte termijn zal er één ook daadwerkelijk worden ingezet.

Overlast Haven Amsterdam

De inwoners van Westzaan (zuid) hebben de nodige overlast van geluid dat de haven van Amsterdam aan de overkant van het Noordzeekanaal produceert. Het CDA vraagt zich af in hoeverre het college opkomt voor de belangen van deze inwoners. Wethouder Bruinesse gaf in de beantwoording aan dat handhaving lastig is omdat er geen wettelijke voorschriften zijn voor het gebruik van generatoren aan boord van de schepen. De beperkingen op het stroomnet maken het op dit moment niet mogelijk om de schepen op walstroom aan te sluiten zodat de generatoren uit kunnen worden gezet.

De omgevingsdienst is niet de aangewezen instantie voor klachten op dit gebied, deze moeten worden ingediend bij The Port of Amsterdam, die zou dan ook handhavend moeten optreden. Deze dienst heeft een klachtenlijn die 24 uur per dag bemand is en waar de klachten dan kunnen  worden ingediend.

Afwaardering deel A7

Het deel van de A7 tussen het Prins Bernhardplein en de oprit richting de A8 wordt afgewaardeerd tot stadstraat waarbij de capaciteit wordt beperkt. De VVD heeft vragen gesteld wat voor effecten dit heeft op de derde ontsluiting van Westerwatering die via de Vincent van Goghweg aansluit op de A7. Volgens wethouder Slegers heeft de afwaardering geen effect op deze ontsluiting, eerder worden er capaciteitsproblemen verwacht bij de kruising met de Westzijde.     


Uit het Zaanstad Beraad van 24 februari Bestuurlijke afspraken met het COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft Zaanstad gevraagd om de noodopvang in de Achtersluispolder voort te zetten en mee te denken over uitbreiding van de opvang. Op Democratisch Zaanstad(DZ) en de PVV na was er brede steun om positief te reageren op dit verzoek. Wel is er de nodige zorg over de ondersteuning van de vluchtelingen, dit wordt door vrijwilligers ingevuld. Extra vluchtelingen in de stad vraagt om meer vrijwilligers die niet zomaar beschikbaar zijn.

Wensen zijn er wel als het gaat om de locatie, de opvang op grote boten is een oplossing die redelijk vlug kan worden gerealiseerd. Nadeel is wel dat deze grote boten niet door de sluis in Zaandam kunnen en er dan alleen plekken overblijven aan de Gerrit Blokkade en de Achtersluispolder, plekken die nogal ver van de ‘bewoonde wereld’ liggen.


Uit het Zaanstad Beraad van 9 februari Vragenuur

Vinkendwarsstraat

De Vinkendwarsstraat in Zaandam wordt intensief gebruikt om van de Gedempte Gracht naar het in de Vinkenstraat gelegen fietspakhuis  te lopen. Daarnaast wordt dit straatje gebruikt om fietsen te stallen wat niet de bedoeling is. Dit was voor het CDA aanleiding om hierover vragen te stellen, onder meer wat de gemeente hier tegen doet. In antwoord op de vragen kon wethouder Van Der Laan melden dat dit de nodige aandacht heeft van Handhaving. (Brom)Fietsen die overlast geven worden direct verwijderd, andere verkeerd geplaatste fietsen krijgen een waarschuwingssticker zodat de eigenaar de fiets kan verplaatsen.

Inflatiereserve

Eerder heeft de raad 2 miljoen gereserveerd om de effecten van de sterke prijsstijgingen op te vangen. Afgelopen week heeft het college besloten om te komen tot meer concrete maatregelen voor de bewoners. Onder meer krijgen de sportverenigingen financiële steun bij het vervangen van de oude verlichting door LED verlichting. Buurthuizen krijgen ondersteuning bij de overgang naar een energie coöperatie om zo de kosten te drukken. De  extra informatie is verstrekt omdat op korte termijn de inwoners al worden geïnformeerd over de maatregelen en de raad anders zou kunnen worden verrast.

 

Uit het Zaanstad Beraad van 9 februari Geluidsniveau Kerkklokken

Vanuit een aantal wijken in Zaandam zijn klachten binnen gekomen over het geluidsniveau van de kerkklokken, met name in de nacht. Metingen hebben uitgewezen dat de klokken meer geluid voortbrengen dan het niveau dat bedrijven mogen produceren. De Maria Magdalenakerk in het kalf produceert 82 dB(A) waar 60 dB(A) is toegestaan, dit is een veelvoud omdat decibellen worden weergegeven in een zogenaamde logaritmische tabel. Het voorstel kon op brede steun van de raad reken hoewel de romantici het klokgelui in de nacht wel gaan missen.

Er is voorzien in een vergoeding aan de kerken om de aanpassingen door te kunnen voeren.   

 


Uit de raad van Zaanstad 2 februari Startnotities nieuwbouwprojecten

De startnotities hebben tot doel om een heldere set aan randvoorwaarden vast te stellen voor de nieuwbouwprojecten.

Marktstraat 22 in Wormerveer

De startnotitie heeft betrekking op de inmiddels leegstaande school van de Toermalijn aan de Marktstraat in Wormerveer.

In het Zaanstad Beraad van vorige week, 26 januari, is al uitgebreid gesproken over de diverse startnotities, dit wat geen aanleiding om de notities als ‘hamerstukken’ af te handelen, dat zou inhouden dat er geen inhoudelijke discussie (meer) nodig zou zijn.

Op de startnotitie zijn diverse amendementen en moties uitgebracht, één van de amendementen en moties kreeg de nodige aandacht namelijk die ging over het stichten van een ‘Knarrenhof’ waarmee bedoeld werd dat er op die plek gebouwd zou gaan worden voor specifieke doelgroepen, dat gaat dab niet alleen om senioren maar ook huisvesting van jongeren. Dit gaf aanleiding tot de nodige discussie omdat bouwen voor specifieke doelgroepen, hoe sympathiek ook, andere doelgroepen op achterstand zet.    

De motie voor een knarrenhof/meer generatiehof kon rekenen op brede steun van de raad.

De startnotitie als geheel is ook met brede steun vastgesteld zodat nu helder is welke randvoorwaarden worden gehanteerd bij de herontwikkeling van dit gebied. Enkel Democratisch Zaanstad stemde tegen.

Jufferstraat/Dr H.G. Scholtenstraat in Zaandam

Op de hoek van de Jufferstraat met de Dr H.G. Scholtenstraat in Zaandam staat nu nog een bedrijfspand van voorheen bouwbedrijf Kakes. De eigenaar van het pand wil hier woningbouw realiseren. De ingebrachte startnotitie had meer het karakter van al ingevulde plannen, dit als gevolg van input van de ontwikkelaar, die heeft een zeer uitgebreid plan aan de gemeente aangeboden op het moment dat er nog geen startnotitie uit het gemeentelijk apparaat beschikbaar was, vandaar dat het ingediende plan is besproken.

Het parkeren op en bij deze locatie was aanleiding voor de nodige discussie, de praktijk leert dat bewoners altijd een plek zoeken voor hun auto ook al is daar bij een nieuw plan niet of onvoldoende rekening is gehouden. De parkeerplaatsen binnen het plan zijn niet gratis waardoor er extra parkeerdruk in de omgeving wordt verwacht.

De raad is akkoord gegaan met de startnotitie waarbij een motie de ruimte heeft gecreëerd voor 7 bouwlagen in dit plan.

Gasfabriekterrein in Wormerveer

Tot slot is de startnotitie van het Gasfabriekterrein in Wormerveer behandeld. Bij de behandeling van deze notitie is de parkeerproblematiek uitgebreid besproken. Op dit moment wordt het terrein door forenzen gebruikt om hun auto daar te parkeren en dan verder te gaan met de trein via het nabij gelegen station. Bebouwing van het terrein heeft tot gevolg dat deze parkeerplekken verdwijnen, er zal dus moeten worden gezocht naar een alternatief, het liefst moet dit alternatief beschikbaar zijn voordat de werkzaamheden op het Gasfabriekterein beginnen.

Diverse partijen hebben aandacht gevraagd voor huisvesting van jongeren tot 28 jaar zonder de overige doelgroepen uit het oog te verliezen.

Al bij al kon de startnotitie rekenen op steun van de meerderheid van de raad met uitzondering van DZ.

 


Uit de raad van Zaanstad van 2 februari 2023

Zoekgebied Windenergie Noordzeekanaalgebied

Amsterdam heeft het voornemen om een aantal heel grote windmolens te plaatsen op de grens van de gemeente met Zaanstad en Oostzaan, nabij de Achtersluispolder. Plaatsing van dit soort molens op die plek heeft tot gevolg dat de geplande woningbouw in dat gebied in het gedrang komt. De

gaan zoeken naar andere plekken in het Noordzeekanaalgebied.

In de Raad is een voorstel voor deze zoektocht aan de orde geweest, dit heeft geleid tot de nodige discussie binnen de raad. De taak/wens om energie duurzaam op te wekken en de effecten voor de (toekomstige) omwonenden kunnen op gespannen voet met elkaar komen te staan. In de diverse bijdragen was duidelijk te zien en te horen vanuit welk uitgangspunt partijen politiek bedrijven, de Partij voor de Dieren pleit voor sterke vermindering van het energiegebruik zodat we minder behoefte hebben aan plekken waar de energie wordt opgewekt.

Democratische Zaanstad riep op om de meest actuele ontwikkelingen te  volgen in plaats van doorgaan op de ingeslagen weg die mogelijk een doodlopend blijkt te zijn.

Diverse partijen vroegen aandacht voor de gezondheidsaspecten van het eventueel plaatsen van windmolens en de keuze voor de locatie.

De meeste partijen konden zich vinden in het voorstel om intensief met de provincie samen te werken in de zoektocht naar een plek voor windenergie.

Het voorstel van het college kon rekenen op brede steun, alleen DZ en de PVV waren tegen.


Uit de raad van Wormerland van 31 januari 2023

Bestuurlijke toekomst Wormerland

In de voorronde van de raadsvergadering van de gemeenteraad in Wormerland kwam afgelopen dinsdag de toekomst van de zelfstandige gemeente Wormerland aan de orde. In verband met de steeds complexer wordende werkzaamheden waarmee de individuele gemeenten worden geconfronteerd is de vraag aan de orde of Wormerland haar zelfstandigheid kan volhouden of dat er verder moet worden samengewerkt met één of meer andere gemeente(n), al dan niet via een fusie.

De vorige raad heeft de huidige raad advies meegegeven dat de gemeente zelfstandig zou kunnen blijven waarbij de samenwerking met Oostzaan via Overgemeente een constructieve oplossing biedt. In dat advies van de vorige raad was opgenomen dat er moet worden gezocht naar verdergaande samenwerking met andere gemeenten naast Oostzaan, de zogenaamde 0+ variant.

Diverse raadsfracties bevestigde dit advies, dat in veel gevallen door dezelfde raadsleden is uitgebracht. Om de toekomst nader vorm te geven wordt er vanuit de raad een begeleidingscommissie ingesteld die vanuit de raad dit proces moet monitoren. Deze commissie gaat over het proces, de raad gaat over de inhoud.

 


Zaanstad Beraad 26 januari 2023

Omgevingscarré Figaro

In het Zaanstad Beraad van afgelopen donderdag is het Omgevingscarré Figaro besproken, in deze bijeenkomst werd de Raad geïnformeerd over de technische aspecten van het plan voor de invulling van de nu nog leegstaande ruimte waar oorspronkelijk het Cultuur Cluster zou worden gerealiseerd. Dit cluster is in 2018 afgeblazen na een negatief besluit door de toenmalige raad.

Figaro gaat de ruimte tussen de nog te bouwen Catherinatoren en de slinger vanaf de Gedempte Gracht naar Westerwatering opvullen. Bij de realisatie van Figaro wordt ook de plek voor de taxi, Kiss and Ride en de trouwauto’s verplaats naar de begane grond bij Figaro, met een luie trap kunnen de gebruikers dan naar de slinger. Al bij al wordt dit plan gezien als werken op een postzegel.

In de plannen die werden gepresenteerd is ruimte gereserveerd voor een fietsenstalling, deze moet de huidige stalling aan de oostkant van het station vervangen. Er wordt uitgegaan van een ruimte voor 2.400 plekken, volgens de raming van NS/Pro Rail zou dit voldoende moeten zijn voor de huidige behoefte en de toenemende vraag.

Op het niveau van de slinger komt 1.500 m2 aan commerciële ruimte, hier moeten dus winkels en horeca komen. Of met deze ruimtes niet gebouwd gaat worden voor leegstand is niet helder geworden, een deel van de ruimtes vlak bij deze locaties staat immers al geruime tijd leeg.

In de hogere etages van het pand komen appartementen, nog niet helder is hoeveel dit er uiteindelijk gaan worden omdat de definitieve hoogte van het appartementengebouw nog niet vaststaat er zijn varianten die variëren van maximaal 95 meter hoog tot minimaal 25 meter. De hoogte van het pand heeft de nodige effecten op de windgevoeligheid, des te hoger des te meer effecten dit heeft op de wind op het niveau waarop de burgers lopen.

De Raad zal in de loop van dit jaar zowel de financiële ruimte als de definitieve invulling moeten vaststellen. Daarna kan er een kandidaat gezocht worden die de bouw gaat realiseren, de bouw kan  naar verwachting pas begin 2026 van start.


Uit de raad van 19 januari 2023

Bouwactiviteiten in de stad
In de vergadering van donderdag kwamen plannen op tafel over de (her)ontwikkeling van een drietal gebieden in de stad. De vergadering begon met een inspreker.
Inspraak ontwikkeling Marktstraat in Wormerveer
Mevrouw Heijnen-Assema maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken op het onderwerp Ontwikkeling Marktstraat in Wormerveer. Het echtpaar Heijnen is bewoner van het achtergelegen Krommeniërpad en heeft al vaker met de gemeente in de clinch gelegen over ontwikkelingen in dit gebied, ze hopen dat in de toekomst de gemeente wel in gesprek met de omwonende gaat. De inspreker gaf aan dat de plannen een veel te hoge parkeerdruk in het gebied tot gevolg heeft. Het aantal parkeerplekken dat bij de nieuwbouw wordt gerealiseerd is in de optiek van de insprekers veel te laag.
In de vragen vanuit de raad kwam met name naar voren dat er zorg is over de inspraak, als de omwonende betrokken worden bij de ontwikkelingen  voorkom je dat burgers opnieuw de gang naar de rechter gaan maken.  
Startnotitie Marktstraat 22 in Wormerveer
Deze meest blanco startnotitie van de avond (volgens de heer Rienstra (VVD)) gaf aanleiding tot diverse opmerkingen waaronder de suggestie om de ruimte daar te gebruiken voor de realisatie van een aantal Tiny Houses voor de starters op de woningmarkt in de start. Daarnaast kwam ook de Knarrenhof op tafel, huisvesting voor de ouderen in de stad. Of beide opties naast elkaar zijn te realiseren werd niet geheel duidelijk.  
Gezien het verleden vragen diverse fracties om zorgvuldige participatie van de omwonende, naast ruimte voor inspraak ook laten blijken dat er echt iets met de input wordt gedaan.  
Uit de reactie van wethouder Tuin bleek dat het college en de ambtelijke staf zich goed realiseren dat er samen met de buurt moet worden gewerkt en niet alles vanuit het stadhuis beslissen zonder rekening te houden met de bewoners.
De wethouder erkende de belangen van de diverse doelgroepen waaronder zowel de ouderen als de jongeren in de stad.  
Al bij al komt het erop neer dat er nog veel definitief moet worden in gevuld in het plan voor dit gebied. Met alle consequenties voor de participatie vanuit de buurt.  
Jufferstraat/Dr Scholtenstraat
Er werd een plan besproken over de herontwikkeling van het gebied op de hoek van de Jufferstraat en de Dr Scholtenstraat in het Kogerveld in Zaandam, op dit moment staat daar een bedrijfsgebouw waar in het verleden bouwbedrijf Kakes was gehuisvest. De plannen houden in dat daar een gebouw wordt gerealiseerd van 8 verdiepingen met 63 appartementen en 13 inpandige parkeerplaatsen en 100 openbare parkeerplaatsen.
Dit plan kon rekenen op het nodige enthousiasme van de diverse fracties, wel leidde het tot nogal wat vragen en opmerkingen uit de raad, onder meer of er voldoende ruimte is voor het groen, daarnaast was er verwondering over de detaillering van het plan. Volgens de wethouder kwam dat door de plannen die al zijn ingediend, als deze informatie beschikbaar is wordt dat ook aan de raad
beschikbaar gesteld. Dat het plan daarmee verder gaat als een startnotitie zoals dat gebruikelijk is is een logisch gevolg.  
Gasfabriekterrein Wormerveer
Voor het gebied van de voormalige gasfabriek in Wormerveer is een startnotitie behandeld. Op dit terrein bevindt zich ook de voormalige brandweergarage een monument. Op dit moment wordt het terrein gebruikt als parkeerterrein voor de forensen die gebruik willen maken van de trein via het nabij gelegen station Wormerveer.  
De startnotitie was veel minder gedetailleerd dat de plannen voor de Jufferstraat, met als gevolg dat dit veel vragen opriep over hetgeen daar kan worden gerealiseerd. Diverse fracties kwamen met suggesties wat op dit plek neergezet kan worden waaronder een gezondheidscentrum. Als knelpunt wordt gezien de vervangende parkeerplekken die in de buurt van het station van Wormerveer moet worden gevonden zodat er op dat punt geen (nieuw) knelpunt ontstaat.  
Diverse fracties maken zich zorgen over de effecten op de natuur, de stikstofproblematiek en de op het terrein aanwezige bomen. Het percentage Sociaal en Midden huur liet zien dat er de nodige verschillen zijn tussen de diverse fracties, 30% of tenminste 30% sociale woningbouw is één van die verschillen.    
Wethouder René Tuin gaf in zijn reactie op de vragen uit de raad aan dat veel nog moet worden uitgezocht in een omgevingsanalyse en een inventarisatie van de behoeftes in Wormerveer waarbij ook gekeken wordt naar opties voor een gezondheidscentrum. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden eerst in kaart gebracht voor de gemeente op zoek gaat naar partners om dit gebied uiteindelijk te kunnen ontwikkelen, daarmee worden de verwachtingen richting die partners helder. De verwachting is dat ‘ergens’ in 2025 de eerste paal de grond in gaat.