Raadsverslagen


Uit het Zaanstad Beraad van 23 november 2023

Aan het begin van het Zaanstad Beraad hebben een drietal bewoners van Zaanderhorn, beter bekend als de Hemkade gebruik gemaakt van de gelegenheid om in te spreken. Het gaat daarbij om de toegang tot een woning danwel bedrijfspand van de familie Groen. Deze familie ligt al langer in de clinch met de buren, de exploitant van de uitgaansgelegenheid De Hemkade, het gaat daarbij over de bereikbaarheid van de woning. Door de plaatsing van een hek op de toegangsweg is die bereikbaarheid in het geding.

Mevr. Guiliazova, bewoonster van de woning gaf tijdens de inspraak aan dat de blokkering van de toegangsweg illegaal is gezien een rechtelijke uitspraak die vereist  dat de blokkering wordt weggehaald. In de inspraak kwamen stevige verwijten naar voren, de familie zou structureel tegen worden gewerkt en in een kwaad daglicht worden gesteld. De blokkering heeft tot gevolg dat  er geen vrije toegang is tot de woning inclusief de daarin gevestigde medische praktijk.

In het verleden was er vrije toegang, in eerste  instantie via één weg, later via twee wegen. Na het  aanbrengen van de hekken in 2018 is van die vrije toegang geen sprake meer.

De behandeling van een voorstel om de toegangsweg structureel aan de openbaarheid te onttrekken was de aanleiding van deze inspraakronde.

Bij de behandeling van het voorstel om De Zaanderhorn aan de openbaarheid te onttrekken kwamen er diverse reacties vanuit de Raad. De SP gaf  aan dat het voorstel enkel en alleen tot doel had om het geplaatste hek te legaliseren dat nu, gezien de rechtelijke uitspraak, illegaal is. De overige partijen stemden in meerderheid in met het voorstel omdat de weg nauwelijks meer gebruikt wordt na de aanleg van de Simon Spierweg. Alleen Denk, DZ en de SP gaven aan niet akkoord te gaan met het voorstel.

Op verzoek van DZ zal dit onderwerp op de debatagenda geplaatst worden zodat het laatste woord hier nog niet over is gesproken.

Vragenuur

Overlast Saendelft

Al langer wordt er overlast van met name jongeren ervaren in Saendelft en dan vooral in en rond het Winkelcentrum. Ondanks allerlei toezeggingen wordt er onvoldoende gereageerd op de vele meldingen van de overlast. Voor de POV en DZ aanleiding om vragen over deze problematiek te stellen, daarbij is met name gevraagd wanneer er actie wordt ondernemen. Het gaat dan met name om meer capaciteit voor o.m. handhaving die nu zeer te wensen overlaat.

In de beantwoording gaf de burgemeester aan dat de problematiek bekend is en dat verschillende partijen hiermee bezig zijn. Er wordt door de ambtelijke staf hard gewerkt aan o.m. een gebiedsplan, begin 2024 zal dat aan de raad worden aangeboden. Wethouder Groothuismink gaf eveneens aan dat er al het nodige gebeurt, zij zegde een raadsinformatiebrief toe over dit onderwerp. De problematiek speelt niet alleen Saendelft maar ook in andere delen van de stad.     

Opvang Vluchtelingen

Op dit moment worden er vluchtelingen op schepen opgevangen in de achtersluispolder, er is een probleem met de stroomvoorziening die in eerste instantie pas over 1,5 tot 2 jaar zou kunnen worden  opgelost in verband met de capaciteit van het stroomnet. Op basis van de laatste informatie blijkt dat deze periode teruggebracht kan worden tot enkele maanden.

De opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne op schepen aan de Havenstraat in Zaandam, per 1 december  worden deze schepen ontruimd zoals afgesproken was met de buurt. De bewoners van deze schepen worden opgevangen in de locatie Saenderborch aan het Rustenburg/Hoek Stationsstraat in Zaadam.

Op ‘korte termijn’ worden er aan de Gerrit Blokkade twee passagiersschepen afgemeerd voor de opvang  van vluchtelingen. Op dit moment worden de schepen in Amsterdam ingericht voor hun nieuwe functie, voorlopig is daar echter nog geen oplossing voor het ontbreken van stroom. Naar verwachting van de burgemeester zullen de vluchtelingen niet eerder dan medio februari op deze schepen worden opgevangen.


Voorrondes Wormerland van 31 oktober; de verhuizing van de tennisvereniging

In de voorrondes van afgelopen dinsdag kwamen een aantal belangrijke zaken aan de orde in de voorrondes van de gemeenteraad van Wormerland. De meeste belangstelling ging uit naar de voorstellen rond de verhuizing van de gefuseerde tennisverenigingen naar het IJsbaanterrein. Een weg die al vroeg door het college is ingezet, pas veel later in het proces is het alternatief van een nieuw sportcomplex op de Spatterstraat vanuit Groen Links op tafel gekomen.  

Uit het standpunt van de tennisverenigingen lijkt dat zij een behoorlijke draai hebben gemaakt, stonden zij voor de zomer nog op het standpunt dat het niet uitmaakte waar áls ze maar een nieuwe plek zouden krijgen met voldoende faciliteiten waaronder een aantal padelbanen. In aanloop naar de vergadering van afgelopen dinsdagavond hebben de verenigingen te kennen gegeven achter de plannen van het college te staan en de nieuwe locatie op het IJsbaanterrein verre hun voorkeur heeft.

De kosten en bate van beide plannen lopen nogal uiteen, een nieuw sportcomplex op de Spatterstraat gaat de gemeente 8 miljoen kosten, bij een verhuizing naar het IJsbaanterrein komt veel ruimte beschikbaar voor woningbouw wat de gemeente per saldo bijna € 5 miljoen oplevert. Van dat verschil kan de gemeente veel andere nuttige en leuke dingen doen voor de inwoners.

De insprekers gaven aan dat de stukken nogal naar één richting waren geschreven, het IJsbaanterrein. De toelichtingen zouden suggestief zijn, ambtenaren zouden hun werk niet goed hebben gedaan. Al bij al werd het niet gezelliger op de Koetserstraat. De insprekers gaven aan last te hebben van de geheimhouding van met name de begroting van de gemeente, de open calculatie van de tegenstanders van het IJsbaanterrein was niet te vergelijken met de cijfers van het college en de herkomst daarvan. Het was niet eens een kwestie van appels met peren vergelijken domweg omdat één van beide soorten ontbrak. In de optiek van de insprekers zou het allemaal niet eerlijk gaan.

Nadat alle insprekers aan het woord waren geweest was het de beurt aan wethouder Jeroen Schalkwijk die aan het begin stevig van leer trok tegen de suggestie dat het niet eerlijk zou zijn gegaan en dat de plannen één richting op zouden zijn geschreven. Als er verwijten zijn moeten mensen naar mij toekomen, ik ben de verantwoordelijk politicus gaf hij aan het begin aan, zijn irritatie kon bij niet of nauwelijks onder stoelen of banken steken. Hij stond niet te liegen gaf hij aan, het is eerlijk gegaan.

De verschillende partijen in de raad hebben er begrip voor dat de bewoners zich niet gehoord voelen, er moet een proces van burgerparticipatie wordt gestart, wel wat laat als er in december een beslissing moet worden genomen. Groen Links, indiener van het alternatieve plan stelde een motie van afkeuring in het vooruitzicht als voor het plan op het IJsbaanterrein wordt gekozen. Deze partij gaf aan dat de plannen van de gemeente niet klopte, niet onderbouwd waren of subjectief.

College partijen CDA, VVD, PvdA en POV blijven achter het gepresenteerde plan staan zodat wethouder Schalkwijk weinig te duchten heeft.    


Uit het Zaanstad Beraad van 29 september

Vragenuur

Diverse vragen zijn door de Raad aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Verslechtering NS dienstverlening en de effecten voor Krommenie-Assendelft

De nieuwe dienstregeling van de NS houdt een verslechtering in, dit brengt het risico met zich mee dat reizigers in toenemende mate gebruik zullen maken van de auto met  als gevolg dat de verkeersdruk nog verder toeneemt. Diverse gemeentes ten noorden van Zaanstad hebben een brandbrief gestuurd over de verslechtering van de dienstverlening door de NS.

Vanuit de raad zijn vragen naar voren gekomen waarom Zaanstad de brief niet mede heeft ondertekend omdat dit ook de burgers van onze stad raakt zowel degene die gebruik maken van het spoor als degene die last (gaan) hebben van de toenemende verkeersdruk. In antwoord op deze vragen gaf Wethouder Onclin aan dat Zaanstad  meedoet aan de diverse overleggen waar ook onze noordelijke buren in zitten, ze staat achter de brandbrief maar weet op dit moment niet wat er nog  aanvullend zou kunnen worden gedaan. Wel zegt ze toe dit verder nauwlettend te volgen.

Evenementen in de stad.

De organisatie achter het evenement De Boulevaart in Krommenie heeft aangegeven het evenement niet meer te organiseren door de toenemende regeldruk. Dit was voor Rosa aanleiding tot het  stellen van vragen hoe het college hier tegenover staat.

Wethouder Onclin erkent dat er door verschillende oorzaken de eisen voor een evenement (sterk) toenemen. Voor kleinschalige en middelgrote evenementen is dit uitermate lastig, het is niet mogelijk om de eisen naast ons neer te leggen.

Om de organiserende clubs te helpen is er binnen de gemeente een evenementen coördinator aangesteld om deze clubs te ondersteunen. Deze zou moeten helpen om de zaak makkelijker te laten verlopen. Dat is volgens diverse fracties maar zolang de eisen op tafel blijven is het de vraag of dit veel gaat helpen.

In eerste instantie gaat de gemeente na of het allemaal wat eenvoudiger kan, daarbij wordt ook gekeken naar de eisen die vanuit de raad  van Zaanstad zelf zijn gekomen. Volgens Perry van de Velden(POV) moet de gemeente niet meer de houding van Nee Tenzij laten zien (het politieagent spelen) maar de Ja Mits houding aanmeten zodat de gemeente een als partner optreed in plaats van tegenover de organisaties te gaan staan. Veel onderzoek moet uiteindelijk tot verbetering leiden.

Hekken om de kermis in Assendelft

In navolging van Zaandam zijn er ook om de kermis hekken geplaatst om mogelijke overlast te beperken. De hekken zorgen voor een negatieve uitstraling naar de bezoekers van de kermis. Voor Marianne de Boer (DZ) aanleiding voor het stellen van vragen, deze partij is voorstander om criminaliteit en relschopperij aan te pakken maar  vraagt zich af of dit de juiste oplossing is. De regels hebben nogal wat effecten op de gezelligheid en de vraag is of dit wel past bij een dorpskermis in Assendelft ten opzichte van de meer stadse kermis  in Zaandam. De wethouder geeft aan dat in de optiek van het college de problematiek in Assendelft niet veel afwijkt van die in Zaandam waardoor gelijksoortige maatregelen eerder voor de hand liggen. Daarnaast gaf de wethouder aan in een komend overleg met de partijen die voor de veiligheid bij de kermis zorgen dit aan de orde zal worden gesteld.

Zaans Museum

Het Zaans Museum heeft zowel een tekort in de exploitatie als achterstallig onderhoud, dit leidt tot forse tekorten voor dit en volgend jaar ruim 4 ton dit jaar en ruim 1,5 ton tot 8 ton volgend jaar. Het college heeft een uitgebreide toelichting op deze tekorten ontvangen. Het college van B&W staat welwillend tegenover de steun aan het museum mede gezien de ontwikkelingen van de samenwerking van de partijen op de Zaanse Schans. Wethouder Bruinesse verwacht in het voorjaar van 2024 nadere plannen over de samenwerking vanaf 2025 te kunnen presenteren. De mededeling van de wethouder veroorzaakte de nodige ‘schrik’ bij diverse fracties, met name de omvang van de tekorten riepen de nodige vragen op. Hierover zal het laatste woord nog niet gesproken zijn in de raad van Zaanstad.     

Bestemmingsplan Langepad Zaandijk

De raad besprak het voorstel voor het (deel)Bestemmingsplan voor het Langepad in Zaandijk van het college. Het gaat hier om de herontwikkeling van het terrein waar Pielkenrood gevestigd was.

Vanuit diverse fracties kwamen de nodige opmerkingen variërend van de prijsstelling, de parkeerproblematiek als gevolg van de lage parkeernorm en de duur van de sociale huur die beperkt is tot 25 jaar en niet permanent, ook is het percentage wat lager dan de norm van 30% 20 van de 67 woningen komt volgens de rekenmachine lager uit. Veel partijen zien de nodige knelpunten als het gaat om de bereikbaarheid en de mogelijkheden om de wijk uit te komen. De verkeersdruk op de Prunuslaan zal daarmee toenemen. Partij van de Dieren vroeg aandacht voor de mogelijk aanwezige vleermuizen.

Los van al deze aandachtspunten vanuit de fracties kan het plan rekenen op veel enthousiasme, bijna alle fracties begonnen hun bijdrage met de melding dat het een mooi plan is.   


Voorrondes Wormerland van 26 september

In de voorrondes van afgelopen dinsdag kwamen een aantal belangrijke zaken aan de orde in de voorronde van de gemeenteraad van Wormerland

Het Heerenhuis in Spijkerboor

Op dit moment is het Heerenhuis in Spijkerboor niet geschikt voor het doel waarvoor het tot voor kort werd gebruikt. Zowel de activiteiten voor het dorp Spijkerboor als de rol als Pleisterplaats voor de vele tourfietsers die het Heerenhuis gebruiken om even op adem te komen en de inwendige mens te versterken.

Sinds twee jaar is het Heerenhuis niet meer beschikbaar voor deze activiteiten omdat de voormalige pachter van deze horeca locatie er mee is gestopt. Om een volgende pachter een pand in goede staat aan te kunnen bieden moet er fors worden geïnvesteerd, de ramingen overschrijden inmiddels het miljoen.

De voorronde werd gebruikt door de bewoners van Spijkerboor om te pleiten voor het behoud van de dorpsfunctie van het Heerenhuis. Veel activiteiten die door verenigingen vanuit het dorp worden georganiseerd konden gebruik maken van de mogelijkheden die de accommodatie biedt. Als er geen nieuwe exploitant komt moet het dorp gebruik blijven maken van thuislocaties en garages die verre van geschikt zijn voor deze functies.

Divers fracties zijn het met de bewoners eens dat het Heerenhuis wil behouden maar wel is er veel zorg over de kosten, nu en in de toekomst. Diverse alternatieven zijn aan de orde geweest waaronder het oprichten van een aparte stichting en/of de verkoop aan Stadsherstel Amsterdam. Op advies van de Provinciale Monumentenloods wordt afgezien van de oprichting van een stichting, wethouder Schalkwijk heeft de opdracht gekregen om een investeringsadvies uit te werken voor de volgende raadsvergadering.

Bestuurlijke toekomst

De gemeente Oostzaan is bezig met een visie op de bestuurlijke toekomst van deze kleine gemeente, vanuit Oostzaan is het verzoek gekomen om mee te weken aan de bestuurlijke toekomst die ook voor Wormerland de nodige gevolgen kan hebben gezien de samenwerking op ambtelijk niveau binnen de organisatie Overgemeente.

De gemeente Wormerland stelt zich op het standpunt dat ze bestuurlijk zelfstandig willen blijven, praten over een fusie met Oostzaan of andere gemeenten in Waterland is dan ook niet aan de orde. De raad is voorstander van een verregaande ambtelijke samenwerking waarbij de voordelen van de organisatie Overgemeente behouden blijven zonder de zelfstandigheid te verliezen. Wel is van belang om de Overgemeente organisatie te versterken, feitelijk het aantal deelnemende gemeentes uit te breiden. In de nabije omgeving zijn dat alleen Waterland en Landsmeer. Waterland voelt niets voor deelname aan Overgemeente, Landsmeer alleen als op termijn er ook een bestuurlijke fusie wordt gerealiseerd.

D66 pleitte ervoor om geen enkele optie definitief af te wijzen omdat de wereld en ook de regio constant veranderd. Feitelijk waarschuwt de partij ervoor om de boot niet te missen als het gaat om samenwerking omdat deze partij het risico ziet dat de gemeenten niet meer zelf kunnen beslissen.

 


Uit de raad van 21 september 2023

Vragenuur

Naar aanleiding van de berichten over de daling van de vaccinatiegraad in Amsterdam heeft D66 vragen gesteld over de stand van zaken in Zaanstad. De vaccinatiegraad is in Amsterdam gedaald tot beneden de 90% waarmee de veiligheid voor de bewoners afneemt.

Wethouder Onclin kon in de beantwoording melden dat dit onderwerp de aandacht van het college heeft. Onder meer wordt gezocht naar een werkwijze waarbij Zaanstad op kan trekken met Amsterdam, dit onderzoek wordt in samenwerking  met de GGD uitgevoerd.

Na het vragenuur was het  tijd voor de raadsvergadering waarin de nodige besluiten zijn genomen.

Bestemmingsplan landelijk gebied Assendelft

De gemeenteraad heeft in meerderheid een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied van Assendelft vastgesteld, het gaat daarbij met name om het gebied rond de Kanaaldijk in Assendelft. Hier liggen een aantal woonschepen, met  de vaststelling van dit nieuwe plan is er nu helderheid over de plek voor deze schepen.

Aankoop Ikea Kavel

In het grootwinkelgebied ‘De Zuiderhout’ in Zaandam heeft Ikea één van de nog aanwezige loodsen van Bruijnzeel in bezit. De meubelgigant heeft dit ooit aangekocht met het doel om hier een nieuwe vestiging te realiseren, de eerste boven het Noordzee Kanaal. Door de gewijzigde marktomstandigheden ziet Ikea daar nu vanaf.

De gemeente wil dit kavel nu aankopen om de regie van de ontwikkelingen in dit gebied in handen te houden. Er worden meerdere opties onderzocht voor een andere bestemming waaronder flexwoningen.

De raad is met ruime meerderheid akkoord gegaan met de aankoop van dit kavel.

Bestemmingsplan Badhuisweg 1

Na een stevige discussie over de toekomst van het voormalige William Pont kantoor op het Eiland in Zaandam is de raad donderdag akkoord gegaan met het bestemmingsplan voor dit pand. Concreet houdt dit in dat het pand zal worden gesloopt en vervangen door een appartementencomplex dat voornamelijk bestemd is voor sociale huur.

Wel heeft de raad extra aandacht gevraagd voor de te verwachten parkeerproblematiek die het aantal extra woningen met zich mee zal brengen. Er is op het Eiland nu al een tekort aan parkeerplekken, de extra bebouwing zal dat niet minder maken.

 


Uit  de Raad van Zaanstad van 14 september

Ontwikkelingen op de Badhuisweg 1 in Zaandam

Op de Badhuisweg 1 in Zaandam staat op dit moment nog het voormalig kantoorgebouw van William Pont. Na een aantal eerdere discussies in de Raad kwam donderdagavond een ‘definitief’ plan ter tafel. Er is uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Buurtbewoner Johan Dessing trok stevig van leer over de hele gang van zaken, buurtbewoners zijn niet of veel te laat geïnformeerd, hij verweet Rochdale (de Ontwikkelaar) van het wegmoffelen van een rapport waaruit de ‘onschatbare waarde’ van het kantoorpand zou blijken. Het recht op bezwaar en beroep is sterk ingeperkt doordat de zogenaamde Coördinatieregeling is gebruikt waardoor bezwaarmakers alleen nog maar naar de Raad van Staten kunnen, een onwenselijke ontwikkeling.

De raad was ondanks de ingebrachte bezwaren van de omwonenden in meerderheid enthousiast over de plannen, waarbij met name het aantal huurwoningen(120) een belangrijke factor is. Gezien het grote tekort aan huurwoningen niet verwonderlijk. Wel wordt erkend dat de procedure geen schoonheidsprijs verdiend, er is gepleit voor een draagvlak meting in de buurt om het gebrek aan inspraak enigszins te compenseren.


Uit de raad van Wormerland van 16 mei 2023

Onder grote publieke belangstelling is afgelopen dinsdag de raadsvergadering van de gemeente Wormerland gehouden. Deze belangstelling hield verband met het agendapunt over de verduurzaming van de sport accommodaties in Wormer. Daarnaast was dit aanleiding om de agenda zodanig aan te passen dat het betreffende agendapunt naar voren is gehaald.

De heer W. Lijnzaad heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om alsnog in te spreken over de sport accommodaties naar het IJsbaanterrein. Hij pleite voor een alternatief plan en de IJsbaan voorlopig niet te gebruiken voor de vestiging van de gefuseerde tennisverenigingen en de realisatie van een aantal Padelbanen. De heer Lijnzaad overhandigde een petitie die door meer dan 1.300 inwoners van Wormerland is ondertekend. Dit als ondersteuning voor zijn pleidooi.

Ook de heer Jan van Assema maakte gebruik van het inspreekrecht namens de gezamenlijke tennisverenigingen. Hij sprak zijn steun aan voor de plannen van de gemeente voor de vestiging van de tennisverenigingen op het IJsbaanterrein. De verenigingen zullen dan een fusie met elkaar aangaan. Voor een rooskleurige toekomst heeft de nieuwe vereniging de geplande Padelbanen hard nodig.

Namens de huurders van Wormerland sprak mevrouw Heleen van Roode in, zij pleite voor de spoedig realisatie van een fors aantal (sociale)huurwoningen. De actuele behoefte zou zo’n 500 woningen zijn, de wachttijd is opgelopen tot ruim 22 jaar. Het knelt aan alle kanten op de woningmarkt, de realisatie van nieuwe woningen op het huidige sporthal terrein is dan ook hard nodig.

Heer Bootsma maakte gebruik van zijn recht om in te spreken om de raad te waarschuwen voor allerlei risico’s die, volgens de heer Bootsma, de plannen van de nieuwe plek voor de tennisverenigingen met zich mee brengen. Het gaat daarbij om geluidsnormen, gebruik van verlichting en dergelijke. Ook is de inspraak volstrekt onvoldoende geweest.

Na deze inspraak is direct over gegaan tot behandeling van dit agendapunt waarbij diverse amendementen en moties zijn ingediend door zowel de voorstanders als de tegenstanders van de realisatie van een tenniscomplex op het huidige IJsbaanterrein.

Zowel de ingebrachte amendementen en moties als de verschillende bijdragen van de diverse raadsleden kon rekenen op reacties uit het publiek, meestal als ondersteuning voor het alternatieve plan van Groen Links. De plannen van de gemeente konden op veel minder directe steun vanuit het publiek rekenen.

De reactie van het college kwam erop neer dat de amendementen en de motie van Groen Links worden ontraden, om een aantal technische redenen en de gevoelde tijdsdruk. Wel deed wethouder Schalkwijk toezeggingen dat in fase 2 van de ontwikkelingen van de plannen van de gemeente gebruik gemaakt gaat worden van de input vanuit de diverse fracties en individuele inwoners welke zijn verzameld bij de diverse bijeenkomsten. Volgens de wethouder is binnen het plan van de gemeente mogelijk om een nieuwe sporthal budgettair neutraal te realiseren, met andere woorden de kosten worden gedekt uit het nieuwbouwplan. De gemeente heeft zelf niet de middelen om een nieuwe sporthal te realiseren zonder in een financiële gevarenzone te komen.

Na wat verbale schermutselingen in de tweede termijn zijn de amendementen en moties in stemming gebracht. Op basis van de samenstelling van de raad zijn zowel de amendementen niet aangenomen. Bij de stemming over de motie van Groen Links bleek er een evenwicht in stemmen te zijn zodat deze in de volgende raad opnieuw in stemming moet worden gebracht. Ook de stemming over het raadsvoorstel om de tennisverenigingen en de sporthal te verhuizen naar het IJsbaanterrein moet worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.


Uit het Zaanstadberaad van 13 april

Vragenuur

In het vragenuur van 13 april kwam een vraag aan de orde over de financiering van het schoolvoetbal. Volgens het Zaans Stadsblad zou Schoolvoet geen sport zijn en er zou daarom geen subsidie beschikbaar zijn, reden voor Geert Rijken om hierover vragen te stellen.

Uit de antwoorden van Burgemeester Hamming, de portefeuille houder van dit onderwerp zou dit een opmerking zijn van voormalig wethouder Ronald Ootjers. In principe is er voor dit soort sportactiviteiten geen subsidie mogelijkheid, wel is er geld voor de wijken beschikbaar waar een beroep op kan worden gedaan.


Uit het Zaanstad Beraad van 30 maart

Inspraak naar aanleiding van de plannen rond de Guisweg

Tennisverenigingen

In de plannen rond de aanpassingen van de kruising van de Guisweg met de spoorlijn Zaandam-Uitgeest is geen plaats meer voor de tennisvereniging Westzijderveld. Op de plek van het huidige tennispark is een rotonde geprojecteerd in de plannen.

Tennisvereniging Westzijderveld is al langer in gesprek met de collega vereniging KZTV over verregaande samenwerking dan wel fusie. In dit kader verzoeken beide verenigingen de raad om te kiezen voor de zogenaamde zuidelijke variant. Deze variant biedt de mogelijkheid om één groot tennispark voor beide verenigingen te realiseren dan wel voor de fusievereniging. Op het nieuwe park zouden dan ook een aantal Padel banen kunnen worden gerealiseerd, deze variant van tennis is op dit moment zeer populair aan het worden.    

Schietvereniging

Onder afrit van de A8 in Koog aan de Zaan is de Krommeniër s.v. A8 schietvereniging gevestigd, in eerste instantie was hier in de plannen geen rekening gehouden. Dat is inmiddels hersteld, er liggen nu een drietal opties voor de schietvereniging, blijven zitten waar ze nu zitten, samen gaan sporten Saense Schiet Vereniging of een nieuwe accommodatie realiseren naast het politiebureau in Zaandijk. Volgens de inspreker, de heer B. van der Weide, is de optie om samen te gaan sporten niet echt een reële optie, op die plek is geen ruimte voor uitbreiding van die accommodatie. De optie voor een plek naast het politiebureau zijn nog bedragen bekend die gepaard gaan met een nieuwe schietbaan. Voordeel van deze plek is dat ook de politieagenten gebruik van de baan kunnen maken.


Uit het Zaanstad Beraad van 16 maart Vragenuur

Snelheidshandhaving

Regelmatig wordt in de stad op verschillende wegen te hard gereden, voor het CDA reden om vragen te stellen over de inzet van mobiele flitspalen. De handhaving is geen taak van de gemeente zelf maar van de politie, wel kan de gemeente in overleg verzoeken tot handhaving via bijvoorbeeld mobiele flitspalen. Deze worden al gebruikt in Hoorn met het nodige succes. In antwoord op de vragen kon wethouder Slegers melden dat er al behoorlijk veel wordt gehandhaafd, niet op de 30 Km wel op 50 Km of harder. De gemeente heeft drie mobiele flitspalen besteld, meer was op dat moment niet mogelijk, op korte termijn zal er één ook daadwerkelijk worden ingezet.

Overlast Haven Amsterdam

De inwoners van Westzaan (zuid) hebben de nodige overlast van geluid dat de haven van Amsterdam aan de overkant van het Noordzeekanaal produceert. Het CDA vraagt zich af in hoeverre het college opkomt voor de belangen van deze inwoners. Wethouder Bruinesse gaf in de beantwoording aan dat handhaving lastig is omdat er geen wettelijke voorschriften zijn voor het gebruik van generatoren aan boord van de schepen. De beperkingen op het stroomnet maken het op dit moment niet mogelijk om de schepen op walstroom aan te sluiten zodat de generatoren uit kunnen worden gezet.

De omgevingsdienst is niet de aangewezen instantie voor klachten op dit gebied, deze moeten worden ingediend bij The Port of Amsterdam, die zou dan ook handhavend moeten optreden. Deze dienst heeft een klachtenlijn die 24 uur per dag bemand is en waar de klachten dan kunnen  worden ingediend.

Afwaardering deel A7

Het deel van de A7 tussen het Prins Bernhardplein en de oprit richting de A8 wordt afgewaardeerd tot stadstraat waarbij de capaciteit wordt beperkt. De VVD heeft vragen gesteld wat voor effecten dit heeft op de derde ontsluiting van Westerwatering die via de Vincent van Goghweg aansluit op de A7. Volgens wethouder Slegers heeft de afwaardering geen effect op deze ontsluiting, eerder worden er capaciteitsproblemen verwacht bij de kruising met de Westzijde.     


Uit het Zaanstad Beraad van 24 februari Bestuurlijke afspraken met het COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft Zaanstad gevraagd om de noodopvang in de Achtersluispolder voort te zetten en mee te denken over uitbreiding van de opvang. Op Democratisch Zaanstad(DZ) en de PVV na was er brede steun om positief te reageren op dit verzoek. Wel is er de nodige zorg over de ondersteuning van de vluchtelingen, dit wordt door vrijwilligers ingevuld. Extra vluchtelingen in de stad vraagt om meer vrijwilligers die niet zomaar beschikbaar zijn.

Wensen zijn er wel als het gaat om de locatie, de opvang op grote boten is een oplossing die redelijk vlug kan worden gerealiseerd. Nadeel is wel dat deze grote boten niet door de sluis in Zaandam kunnen en er dan alleen plekken overblijven aan de Gerrit Blokkade en de Achtersluispolder, plekken die nogal ver van de ‘bewoonde wereld’ liggen.


Uit het Zaanstad Beraad van 9 februari Vragenuur

Vinkendwarsstraat

De Vinkendwarsstraat in Zaandam wordt intensief gebruikt om van de Gedempte Gracht naar het in de Vinkenstraat gelegen fietspakhuis  te lopen. Daarnaast wordt dit straatje gebruikt om fietsen te stallen wat niet de bedoeling is. Dit was voor het CDA aanleiding om hierover vragen te stellen, onder meer wat de gemeente hier tegen doet. In antwoord op de vragen kon wethouder Van Der Laan melden dat dit de nodige aandacht heeft van Handhaving. (Brom)Fietsen die overlast geven worden direct verwijderd, andere verkeerd geplaatste fietsen krijgen een waarschuwingssticker zodat de eigenaar de fiets kan verplaatsen.

Inflatiereserve

Eerder heeft de raad 2 miljoen gereserveerd om de effecten van de sterke prijsstijgingen op te vangen. Afgelopen week heeft het college besloten om te komen tot meer concrete maatregelen voor de bewoners. Onder meer krijgen de sportverenigingen financiële steun bij het vervangen van de oude verlichting door LED verlichting. Buurthuizen krijgen ondersteuning bij de overgang naar een energie coöperatie om zo de kosten te drukken. De  extra informatie is verstrekt omdat op korte termijn de inwoners al worden geïnformeerd over de maatregelen en de raad anders zou kunnen worden verrast.

 

Uit het Zaanstad Beraad van 9 februari Geluidsniveau Kerkklokken

Vanuit een aantal wijken in Zaandam zijn klachten binnen gekomen over het geluidsniveau van de kerkklokken, met name in de nacht. Metingen hebben uitgewezen dat de klokken meer geluid voortbrengen dan het niveau dat bedrijven mogen produceren. De Maria Magdalenakerk in het kalf produceert 82 dB(A) waar 60 dB(A) is toegestaan, dit is een veelvoud omdat decibellen worden weergegeven in een zogenaamde logaritmische tabel. Het voorstel kon op brede steun van de raad reken hoewel de romantici het klokgelui in de nacht wel gaan missen.

Er is voorzien in een vergoeding aan de kerken om de aanpassingen door te kunnen voeren.   

 


Uit de raad van Zaanstad 2 februari Startnotities nieuwbouwprojecten

De startnotities hebben tot doel om een heldere set aan randvoorwaarden vast te stellen voor de nieuwbouwprojecten.

Marktstraat 22 in Wormerveer

De startnotitie heeft betrekking op de inmiddels leegstaande school van de Toermalijn aan de Marktstraat in Wormerveer.

In het Zaanstad Beraad van vorige week, 26 januari, is al uitgebreid gesproken over de diverse startnotities, dit wat geen aanleiding om de notities als ‘hamerstukken’ af te handelen, dat zou inhouden dat er geen inhoudelijke discussie (meer) nodig zou zijn.

Op de startnotitie zijn diverse amendementen en moties uitgebracht, één van de amendementen en moties kreeg de nodige aandacht namelijk die ging over het stichten van een ‘Knarrenhof’ waarmee bedoeld werd dat er op die plek gebouwd zou gaan worden voor specifieke doelgroepen, dat gaat dab niet alleen om senioren maar ook huisvesting van jongeren. Dit gaf aanleiding tot de nodige discussie omdat bouwen voor specifieke doelgroepen, hoe sympathiek ook, andere doelgroepen op achterstand zet.    

De motie voor een knarrenhof/meer generatiehof kon rekenen op brede steun van de raad.

De startnotitie als geheel is ook met brede steun vastgesteld zodat nu helder is welke randvoorwaarden worden gehanteerd bij de herontwikkeling van dit gebied. Enkel Democratisch Zaanstad stemde tegen.

Jufferstraat/Dr H.G. Scholtenstraat in Zaandam

Op de hoek van de Jufferstraat met de Dr H.G. Scholtenstraat in Zaandam staat nu nog een bedrijfspand van voorheen bouwbedrijf Kakes. De eigenaar van het pand wil hier woningbouw realiseren. De ingebrachte startnotitie had meer het karakter van al ingevulde plannen, dit als gevolg van input van de ontwikkelaar, die heeft een zeer uitgebreid plan aan de gemeente aangeboden op het moment dat er nog geen startnotitie uit het gemeentelijk apparaat beschikbaar was, vandaar dat het ingediende plan is besproken.

Het parkeren op en bij deze locatie was aanleiding voor de nodige discussie, de praktijk leert dat bewoners altijd een plek zoeken voor hun auto ook al is daar bij een nieuw plan niet of onvoldoende rekening is gehouden. De parkeerplaatsen binnen het plan zijn niet gratis waardoor er extra parkeerdruk in de omgeving wordt verwacht.

De raad is akkoord gegaan met de startnotitie waarbij een motie de ruimte heeft gecreëerd voor 7 bouwlagen in dit plan.

Gasfabriekterrein in Wormerveer

Tot slot is de startnotitie van het Gasfabriekterrein in Wormerveer behandeld. Bij de behandeling van deze notitie is de parkeerproblematiek uitgebreid besproken. Op dit moment wordt het terrein door forenzen gebruikt om hun auto daar te parkeren en dan verder te gaan met de trein via het nabij gelegen station. Bebouwing van het terrein heeft tot gevolg dat deze parkeerplekken verdwijnen, er zal dus moeten worden gezocht naar een alternatief, het liefst moet dit alternatief beschikbaar zijn voordat de werkzaamheden op het Gasfabriekterein beginnen.

Diverse partijen hebben aandacht gevraagd voor huisvesting van jongeren tot 28 jaar zonder de overige doelgroepen uit het oog te verliezen.

Al bij al kon de startnotitie rekenen op steun van de meerderheid van de raad met uitzondering van DZ.

 


Uit de raad van Zaanstad van 2 februari 2023

Zoekgebied Windenergie Noordzeekanaalgebied

Amsterdam heeft het voornemen om een aantal heel grote windmolens te plaatsen op de grens van de gemeente met Zaanstad en Oostzaan, nabij de Achtersluispolder. Plaatsing van dit soort molens op die plek heeft tot gevolg dat de geplande woningbouw in dat gebied in het gedrang komt. De

gaan zoeken naar andere plekken in het Noordzeekanaalgebied.

In de Raad is een voorstel voor deze zoektocht aan de orde geweest, dit heeft geleid tot de nodige discussie binnen de raad. De taak/wens om energie duurzaam op te wekken en de effecten voor de (toekomstige) omwonenden kunnen op gespannen voet met elkaar komen te staan. In de diverse bijdragen was duidelijk te zien en te horen vanuit welk uitgangspunt partijen politiek bedrijven, de Partij voor de Dieren pleit voor sterke vermindering van het energiegebruik zodat we minder behoefte hebben aan plekken waar de energie wordt opgewekt.

Democratische Zaanstad riep op om de meest actuele ontwikkelingen te  volgen in plaats van doorgaan op de ingeslagen weg die mogelijk een doodlopend blijkt te zijn.

Diverse partijen vroegen aandacht voor de gezondheidsaspecten van het eventueel plaatsen van windmolens en de keuze voor de locatie.

De meeste partijen konden zich vinden in het voorstel om intensief met de provincie samen te werken in de zoektocht naar een plek voor windenergie.

Het voorstel van het college kon rekenen op brede steun, alleen DZ en de PVV waren tegen.


Uit de raad van Wormerland van 31 januari 2023

Bestuurlijke toekomst Wormerland

In de voorronde van de raadsvergadering van de gemeenteraad in Wormerland kwam afgelopen dinsdag de toekomst van de zelfstandige gemeente Wormerland aan de orde. In verband met de steeds complexer wordende werkzaamheden waarmee de individuele gemeenten worden geconfronteerd is de vraag aan de orde of Wormerland haar zelfstandigheid kan volhouden of dat er verder moet worden samengewerkt met één of meer andere gemeente(n), al dan niet via een fusie.

De vorige raad heeft de huidige raad advies meegegeven dat de gemeente zelfstandig zou kunnen blijven waarbij de samenwerking met Oostzaan via Overgemeente een constructieve oplossing biedt. In dat advies van de vorige raad was opgenomen dat er moet worden gezocht naar verdergaande samenwerking met andere gemeenten naast Oostzaan, de zogenaamde 0+ variant.

Diverse raadsfracties bevestigde dit advies, dat in veel gevallen door dezelfde raadsleden is uitgebracht. Om de toekomst nader vorm te geven wordt er vanuit de raad een begeleidingscommissie ingesteld die vanuit de raad dit proces moet monitoren. Deze commissie gaat over het proces, de raad gaat over de inhoud.

 


Zaanstad Beraad 26 januari 2023

Omgevingscarré Figaro

In het Zaanstad Beraad van afgelopen donderdag is het Omgevingscarré Figaro besproken, in deze bijeenkomst werd de Raad geïnformeerd over de technische aspecten van het plan voor de invulling van de nu nog leegstaande ruimte waar oorspronkelijk het Cultuur Cluster zou worden gerealiseerd. Dit cluster is in 2018 afgeblazen na een negatief besluit door de toenmalige raad.

Figaro gaat de ruimte tussen de nog te bouwen Catherinatoren en de slinger vanaf de Gedempte Gracht naar Westerwatering opvullen. Bij de realisatie van Figaro wordt ook de plek voor de taxi, Kiss and Ride en de trouwauto’s verplaats naar de begane grond bij Figaro, met een luie trap kunnen de gebruikers dan naar de slinger. Al bij al wordt dit plan gezien als werken op een postzegel.

In de plannen die werden gepresenteerd is ruimte gereserveerd voor een fietsenstalling, deze moet de huidige stalling aan de oostkant van het station vervangen. Er wordt uitgegaan van een ruimte voor 2.400 plekken, volgens de raming van NS/Pro Rail zou dit voldoende moeten zijn voor de huidige behoefte en de toenemende vraag.

Op het niveau van de slinger komt 1.500 m2 aan commerciële ruimte, hier moeten dus winkels en horeca komen. Of met deze ruimtes niet gebouwd gaat worden voor leegstand is niet helder geworden, een deel van de ruimtes vlak bij deze locaties staat immers al geruime tijd leeg.

In de hogere etages van het pand komen appartementen, nog niet helder is hoeveel dit er uiteindelijk gaan worden omdat de definitieve hoogte van het appartementengebouw nog niet vaststaat er zijn varianten die variëren van maximaal 95 meter hoog tot minimaal 25 meter. De hoogte van het pand heeft de nodige effecten op de windgevoeligheid, des te hoger des te meer effecten dit heeft op de wind op het niveau waarop de burgers lopen.

De Raad zal in de loop van dit jaar zowel de financiële ruimte als de definitieve invulling moeten vaststellen. Daarna kan er een kandidaat gezocht worden die de bouw gaat realiseren, de bouw kan  naar verwachting pas begin 2026 van start.


Uit de raad van 19 januari 2023

Bouwactiviteiten in de stad
In de vergadering van donderdag kwamen plannen op tafel over de (her)ontwikkeling van een drietal gebieden in de stad. De vergadering begon met een inspreker.
Inspraak ontwikkeling Marktstraat in Wormerveer
Mevrouw Heijnen-Assema maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken op het onderwerp Ontwikkeling Marktstraat in Wormerveer. Het echtpaar Heijnen is bewoner van het achtergelegen Krommeniërpad en heeft al vaker met de gemeente in de clinch gelegen over ontwikkelingen in dit gebied, ze hopen dat in de toekomst de gemeente wel in gesprek met de omwonende gaat. De inspreker gaf aan dat de plannen een veel te hoge parkeerdruk in het gebied tot gevolg heeft. Het aantal parkeerplekken dat bij de nieuwbouw wordt gerealiseerd is in de optiek van de insprekers veel te laag.
In de vragen vanuit de raad kwam met name naar voren dat er zorg is over de inspraak, als de omwonende betrokken worden bij de ontwikkelingen  voorkom je dat burgers opnieuw de gang naar de rechter gaan maken.  
Startnotitie Marktstraat 22 in Wormerveer
Deze meest blanco startnotitie van de avond (volgens de heer Rienstra (VVD)) gaf aanleiding tot diverse opmerkingen waaronder de suggestie om de ruimte daar te gebruiken voor de realisatie van een aantal Tiny Houses voor de starters op de woningmarkt in de start. Daarnaast kwam ook de Knarrenhof op tafel, huisvesting voor de ouderen in de stad. Of beide opties naast elkaar zijn te realiseren werd niet geheel duidelijk.  
Gezien het verleden vragen diverse fracties om zorgvuldige participatie van de omwonende, naast ruimte voor inspraak ook laten blijken dat er echt iets met de input wordt gedaan.  
Uit de reactie van wethouder Tuin bleek dat het college en de ambtelijke staf zich goed realiseren dat er samen met de buurt moet worden gewerkt en niet alles vanuit het stadhuis beslissen zonder rekening te houden met de bewoners.
De wethouder erkende de belangen van de diverse doelgroepen waaronder zowel de ouderen als de jongeren in de stad.  
Al bij al komt het erop neer dat er nog veel definitief moet worden in gevuld in het plan voor dit gebied. Met alle consequenties voor de participatie vanuit de buurt.  
Jufferstraat/Dr Scholtenstraat
Er werd een plan besproken over de herontwikkeling van het gebied op de hoek van de Jufferstraat en de Dr Scholtenstraat in het Kogerveld in Zaandam, op dit moment staat daar een bedrijfsgebouw waar in het verleden bouwbedrijf Kakes was gehuisvest. De plannen houden in dat daar een gebouw wordt gerealiseerd van 8 verdiepingen met 63 appartementen en 13 inpandige parkeerplaatsen en 100 openbare parkeerplaatsen.
Dit plan kon rekenen op het nodige enthousiasme van de diverse fracties, wel leidde het tot nogal wat vragen en opmerkingen uit de raad, onder meer of er voldoende ruimte is voor het groen, daarnaast was er verwondering over de detaillering van het plan. Volgens de wethouder kwam dat door de plannen die al zijn ingediend, als deze informatie beschikbaar is wordt dat ook aan de raad
beschikbaar gesteld. Dat het plan daarmee verder gaat als een startnotitie zoals dat gebruikelijk is is een logisch gevolg.  
Gasfabriekterrein Wormerveer
Voor het gebied van de voormalige gasfabriek in Wormerveer is een startnotitie behandeld. Op dit terrein bevindt zich ook de voormalige brandweergarage een monument. Op dit moment wordt het terrein gebruikt als parkeerterrein voor de forensen die gebruik willen maken van de trein via het nabij gelegen station Wormerveer.  
De startnotitie was veel minder gedetailleerd dat de plannen voor de Jufferstraat, met als gevolg dat dit veel vragen opriep over hetgeen daar kan worden gerealiseerd. Diverse fracties kwamen met suggesties wat op dit plek neergezet kan worden waaronder een gezondheidscentrum. Als knelpunt wordt gezien de vervangende parkeerplekken die in de buurt van het station van Wormerveer moet worden gevonden zodat er op dat punt geen (nieuw) knelpunt ontstaat.  
Diverse fracties maken zich zorgen over de effecten op de natuur, de stikstofproblematiek en de op het terrein aanwezige bomen. Het percentage Sociaal en Midden huur liet zien dat er de nodige verschillen zijn tussen de diverse fracties, 30% of tenminste 30% sociale woningbouw is één van die verschillen.    
Wethouder René Tuin gaf in zijn reactie op de vragen uit de raad aan dat veel nog moet worden uitgezocht in een omgevingsanalyse en een inventarisatie van de behoeftes in Wormerveer waarbij ook gekeken wordt naar opties voor een gezondheidscentrum. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden eerst in kaart gebracht voor de gemeente op zoek gaat naar partners om dit gebied uiteindelijk te kunnen ontwikkelen, daarmee worden de verwachtingen richting die partners helder. De verwachting is dat ‘ergens’ in 2025 de eerste paal de grond in gaat.