RAADSVERSLAGEN


Uit het Zaanstad beraad van 14 maart

Vragenuur; Gif in de Zaan

Naar aanleiding van meetgegevens die het Hoogheemraadschap heeft verzamelt blijken er forse hoeveelheden aan  kankerverwekkend landbouwgif in de Zaan voor te komen, het gaat om drie keer de norm. Voor de Partij voor de Dieren aanleiding om hierover vragen te stellen aan wethouder Bruinesse. In de beantwoording gaf de wethouder aan dat er nog volop onderzoek plaatsvind en dat de OmgevingsDienst (OD) hier geen partij is, de verantwoordelijkheid ligt bij het Hoogheemraadschap. Deze organisatie heeft inmiddels het RIVM ingeschakeld om de risico’s in kaart te brengen. Later zal men hier op terug komen.

 


Uit het Zaanstad beraad van 7 maart

Bewoners Woonschepen Dukra

De jachthaven van Dukra in de voorzaan in Zaandam wordt grondig aangepakt waardoor er geen ruimte meer is voor bewoonde schepen. Dit is al veel langer bekend maar tot op heden hebben een aantal bewoners nog geen andere plek kunnen vinden. Een aantal van deze bewoners, waaronder de heer Bostock, hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken, tijdens die inspraak is gepleit voor een (tijdelijke) oplossing zoals het verplaatsen van één of meer schepen naar de Isaac Baartshaven. De inspreker woonde al 8 jaar in de haven van Dukra, hij gaf aan dat hij nog niet geïnformeerd zou zijn door de gemeente.

De heer Sman, de tweede inspreker, gaf aan dat zijn schip al heel lang bij Dukra ligt en daar ook wil blijven liggen. Gezien zijn persoonlijke financiële situatie is het niet mogelijk om in de nieuwe haven een (veel duurdere) plek te kunnen huren.

De heer Stern gaf als laatste inspreker aan dat er nagenoeg geen alternatieven zijn voor de ligplaatsen bij Dukra, zeker niet binnen Zaanstad. Heel concreet vroeg hij om alternatieve plekken binnen Zaanstad, ondanks een grondige zoektocht heeft de heer Stern geen enkel alternatief binnen de stad kunnen vinden.

Eén van de eigenaren van de jachthaven heeft aangegeven dat de bewoners van de jachthaven vroegtijdig zijn geïnformeerd over de plannen, hij gaf aan dat er al 6 jaar bekend is dat de jachthaven wordt vernieuwd. De huidige woonschepen worden daarin vervangen door veel luxere woonarken. Van de 35 bewoners van woonschepen in de jachthaven zijn er nu nog vijf die geen alternatieve plek hebben. Deze mensen kunnen of willen geen aanspraak maken op de aanschaf van één van de nieuwe woonschepen. Alternatieven lijken niet beschikbaar.

De raad heeft veel begrip voor de situatie waarin de huidige woonbootbewoners zitten.  Op korte termijn is er geen oplossing, in die zin blijven de insprekers met lege handen achter. Wel wil de raad aan de slag met het huidige beleid, wethouder Tuin gaf aan dat een dergelijk proces al gauw een jaar gaat duren, dat biedt voor de huidige bewoners geen soelaas. Los daarvan kunnen de ontwikkelingen rond Dukra niet stil worden gezet. Al bij al lijkt er geen echt alternatief voor de huidige bewoners te zijn, een andere plek is niet beschikbaar. Blijft de optie over om hun schip elders illegaal neer te leggen, dit krijgt nog een lange staart.

Geen hotel maar opvang

Voor de voormalige Dansstudio2 aan de Dorpsstraat 1062 in Assendelft zijn plannen ingediend om er een hotel te vestigen. Naar deze week blijkt wordt het pand gebruikt voor opvang van  GGZ patiënten. Voor de PVV aanleiding om vragen te stellen. In de beantwoording gaf burgemeester Hamming in niet mis te verstane bewoording aan het niet eens te zijn met deze gang van zaken, de gemeente heeft  dan ook direct ingegrepen.  


Uit de raad van 29 februari 2024

Vragenuur

(Mis)bruik huisstijl gemeente

Maandag 26 februari vond de herdenking van de februari staking plaats, bij deze herdenking is een flyer uitgedeeld die was uitgevoerd in de huisstijl van de gemeente waardoor de indruk is gewekt dat het een mededeling van de gemeente betrof. Voor mevrouw Veurink van de Christen Unie was dit aanleiding tot het stellen van vragen.

In de beantwoording gaf burgemeester Hamming aan dat er ten onrechte van de huisstijl gebruik is gemaakt, er is contact geweest met vertegenwoordigers van het  Zaans Verzet die de flyer hebben verspreid en afgesproken dat in de toekomst bij dit soort uitingen niet meer de suggestie zal worden gewekt dat het gaat om uitingen van de gemeente maar de mening van deze groep naar buiten wordt gebracht. Bij herhaling kunnen er sancties volgen.

Veiligheid winkelgebieden

Naar aanleiding op een tweetal overvallen op CEXX, een winkel met mobiele telefoons, spelcomputers en tabblads, heeft de VVD vragen gesteld over aanvullende acties door de gemeente. In de beantwoording gaf burgemeester Hamming aan dat er contact is geweest met de exploitant van de winkel. Die heeft al de nodige maatregelen genomen om overvallen te kunnen voorkomen, daarnaast is er overleg met de politie over extra patrouilles.

Naar aanleiding van de overval op een kledingwinkel in Krommenie wordt onderzoek gedaan naar het plaatsen van paaltjes om te voorkomen dat met een auto de gevel kan worden ontzet. Het ontbreekt aan ruimte om (grote) plantenbakken te plaatsen. Wel is ook hier contact met de winkelier om na te gaan wat er nog gedaan kan worden.     

Overleg met de horeca

Naar aanleiding van een artikel in het Noord Hollandsdagblad over de verschraling van de horeca heeft D66 vragen gesteld over de rol van de gemeente, in het bewuste artikel werd door de exploitanten aangegeven aan gebrek aan steun door de gemeente.

Volgens burgemeester Hamming vind er constructief overleg plaats met de horeca  exploitanten om bij te dragen aan een levendig nachtleven. Kortgeleden heeft hier nog een constructief overleg over plaats gehad. Hamming herkent zich dan ook niet in het artikel in het dagblad.


Uit de raad van 15 februari 2024

Praat met de Raad

Zowel uit de wijk Westerwatering als Poelenburg kwamen burgers aan het woord over de situatie in hun wijk, in beide gevallen betrof het onderwerpen die niet direct op de agenda van de Raad zijn terug te vinden.

De heer van Dée heeft de problematiek van rondom de Amberhout onder de aandacht van de raad gebracht. Gebrek aan veiligheid, toenemend drugsgebruik en ander ongemak bracht hij ter tafel. Als betrokken bewoner maakt hij zich zorgen over deze ontwikkelingen die mede aanleiding zijn om te gaan verhuizen. Contacten met het sociaal wijkteam en andere wijkorganisaties hebben (nog) geen verbetering gebracht. De leden van de raad hebben de boodschap ontvangen en hopelijk nemen ze dit mee in het beleid.

De heer Wit heeft de rellen rond oud- en nieuw in Poelenburg aan de orde gesteld. In zijn optiek is repressie door de inzet van de ME geen goede oplossing. In aanloop naar de nieuwjaarsrellen zijn er lichtmasten geplaatst en is de ME achter de hand gehouden, dit was in de optiek van de heer Wit aanleiding voor veel jongeren om juist in Poelenburg te gaan rellen, van de gearresteerde groep jongeren was er slechts één afkomstig uit de wijk. De heer Wit riep de raad op om meer vanuit het sociaal wijkteam aan oplossingen te werken in plaats van de rellen met de ME de kop in te drukken.

Vragenuur

Pro-Palestina demonstraties

Op dit moment worden er wekelijks op de donderdagavond demonstraties gehouden in en rondom het NS station in Zaandam. Voor de PVV aanleiding voor het stellen van een aantal vragen, de partij wil dat de gemeente overgaat tot het verbieden van de demonstraties omdat deze zouden oproepen tot antisemitisme en genocide. In antwoord op deze vraag stelde wethouder van de Laan dat de gemeente daar niet over gaat, er is vrijheid van demonstratie. De overige vragen van de PVV moest de wethouder negatief beantwoorden, er worden geen gegevens verstrekt over de personen die de demonstratie organiseert, dit zou in strijd zijn met de Privacy-regels.

Dienstverlening EBS

Sinds de overgang van de concessie voor het busvervoer in de Zaanstreek van Connection naar EBS is de dienstverlening beneden peil, al eerder zijn er vanuit de raad de nodige vragen gesteld aan  wethouder Slegers als wethouder vervoer én bestuurslid van de Vervoersregio, de opdracht gever aan EBS. In de optiek van Jos Kerkhoven (Democratisch Zaanstad) schiet de informatievoorziening aan de raad tekort. Er is verschil van mening over de informatievoorziening aan de raad, op dit moment gebeurt dat eens per maand terwijl er wekelijks nieuwe informatie beschikbaar is. In de optiek van de wethouder houdt hij zich aan de gemaakte afspraken en ziet geen aanleiding om die afspraken aan te passen. Gezien de gebrekkige dienstverlening van EBS zal dit niet de laatste keer zijn dat dit in de raad aan de orde komt.

     


Uit het Zaanstad Beraad van 1 februari

Vragenuur

Evenementen vergunningen

In dit vragenuur hebben de fracties van Rosa en de PVDA vragen gesteld over het vergunningenbeleid van de gemeente in het kader van de activiteiten in de gemeente. De organisaties achter Boulevard en de Kinderboekenmarkt hebben inmiddels afgezien van de organisatie van hun evenement in 2024.

Al eerder zijn vanuit de Raad diverse vragen gesteld over deze ontwikkeling. Uit de beantwoording van wethouder van Bruinesse bleek dat het college in oktober op de hoogte is gesteld van het uitstel en mogelijk afstel door de organisatoren van de Kinderboekenmarkt.

Naar aanleiding van deze besluiten heeft de gemeente een onderzoek gestart naar de knelpunten die de organisatoren ervaren. De wethouder verwacht in maart met antwoorden te kunnen komen, voor 2024 zal dat geen oplossing bieden mogelijk wel voor de jaren daarna. De gemeente is ook bezig om na te gaan of organisaties van de evenementen (beter) kunnen worden ondersteund bij hun werk. Daar hoopt de wethouder ook in maart uitsluitsel over te geven.

Toegankelijkheid stationsgebied Zaandam

Al meerdere keren is de problematiek rond de roltrappen en de liften in het stationsgebied aan de orde gesteld, de POV is het zat en wil helderheid van de gemeente. Binnen de komende dure ontwikkelingen van Figaro zouden toch budget beschikbaar moeten zijn om dit probleem goed op te lossen. Zonder dat men zich achter elkaar verschuild.

In de beantwoording gaf wethouder Bruinesse aan zich te herkennen in de klachten, de gemeente doet er alles aan om dit probleem op te lossen. Helaas worden zowel de gemeente als Pro-rail geconfronteerd met gebrek aan personeel en onderdelen, zonder dat zijn de klachten helaas niet op korte termijn op te lossen.

Dit antwoord ontlokte bij de indiener Perry van der Velden de reactie dat er meer onderdelen op voorraad zouden moeten worden gehouden. Hij verwacht over 3 maanden weer op dit onderwerp terug te moeten komen omdat het dan nog niet structureel is opgelost.

Uit de Raadsvergadering

Alcoholreclames in de openbare ruimte

De gemeente gaat over tot een verbod op reclames voor alcohol in de openbare ruimte in een poging om het gebruik van alcohol te beperken. De nadelen van het gebruik zijn bekend en het is niet de bedoeling om slechte gewoontes te stimuleren middels reclames.

Parkeerproblematiek

Bij het vaststellen van plannen voor fase II van de Durghorst in Krommenie is uitgebreid gesproken over de parkeerproblematiek, een knelpunt wat bij elk plan naar voren komt. Meerdere partijen maken zich zorgen over het verwachte tekort aan parkeerplaatsen in de plan, helaas wil de eigenaar van de parkeergarage in de nabijheid deze niet openstellen na 21.00 uur voor andere dan de bewoners van het bovenliggende appartementencomplex. De motie die opriep om te komen met een oplossing kon op brede steun van de raad rekenen. Of dit gaat helpen is de vraag er wordt veel binnenstedelijk gebouwd met als gevolg dat er weinig ruimte beschikbaar is voor met name het parkeren.


Uit het Zaanstad Beraad van 25 januari 2024

Ruimtelijk programma van Eisen voor de nieuwbouwplannen op de Hondemastraat in Zaandam

Voorafgaand aan de behandeling van deze plannen in het Zaanstad beraad maakte mevrouw Marinus namens de bewonersgroep Boerejonkerbuurt gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. In de laatste versie van deze plannen is het aantal parkeerplaatsen teruggebracht ten opzichte van eerdere versies. Hiervan was de bewonersgroep niet op de hoogte, de groep is onaangenaam verrast door de wijziging van deze plannen.

Deze problematiek kwam ook aan de orde bij de behandeling van dit punt, meerdere partijen gaven aan dat het aantal parkeerplaatsen te beperkt zou zijn. In de beantwoording van de vragen merkte de wethouder fijntjes op dat hij het vastgestelde beleid door de raad enkel en alleen maar uitvoert. Het lijkt erop dat de raad in haar eigen mes valt.

De verwijzing naar de alternatieven van het openbaar vervoer lijkt door meerdere partijen niet als een echt alternatief te worden gezien, je kunt moeilijk een bouwvakker met al zijn gereedschap met de trein laten reizen nog afgezien van de prestaties van de nieuwe aanbieder van het busvervoer.

De beperking van het aantal parkeerplaatsen zal in de toekomst elke keer knelpunten gaan opleveren voor de binnenstedelijke nieuwbouwplannen die de groei van Zaanstad moeten opvangen van 160.000 inwoners naar ongeveer 200.000 een plus van 25%. Een toekomstbeeld waarbij het overgrote deel van de verplaatsingen niet met de auto zullen worden afgelegd  lijkt een fata morgana.

Los van de parkeerproblematiek kwam aan de orde dat een 15 tal oude woningen blijven staan en gerenoveerd zullen worden. Volgens het CDA een heilloze weg, het eindproduct zal nooit aan de nieuwe eisen voldoen. Toch kiest de wethouder op basis van eerdere uitgangspunten voor het behoud van deze woningen op die plek. Je moet een stukje historie behouden.


Uit het Zaanstad Beraad van 18 januari 2024

Vragenuur

Waarom kunnen zienswijze door burgers niet digitaal ingediend worden.

Tot op heden kunnen zienswijze alleen mondeling of per brief worden ingediend. In een overleg met burgers is de vraag waarom dit niet digitaal kan bij raadslid Annemarie van Amerongen (VVD) terecht gekomen. Als goed volksvertegenwoordiger heeft zij de vraag doorgespeeld aan het college.

Er is begrip voor deze vraag en de standaard procedure zal zsm worden aangepast, wethouder René Tuin verwacht dit rond de zomer geregeld te kunnen hebben. In de tussentijd zal er niet strikt formeel met zienswijze die op andere manieren binnenkomen worden omgegaan.   

Figaro, een bodemloze put?

Het gapend gat tegenover het stadhuis in Zaandam moet nog een invulling krijgen in de vorm van het geplande gebouw met de mooie naam Figaro. Op basis  van eerdere afspraken moet in dit pand de vervanging van de fietsenstalling aan de oostkant van het station worden gevestigd. Andere ambities als het klimaatneutraal maken van het pand, het realiseren van een fatsoenlijke standplaats voor de taxi’s jagen het benodigd budget omhoog. Ook de gestegen bouwkosten over de afgelopen jaren doen een stevige duit in het zakje met als gevolg dat er een tekort moet worden gedekt van ruim 11 miljoen euro.

Dit plan is donderdag in de raad besproken, veel vragen uit de diverse fracties maar geen signalen dat het plan het uiteindelijk niet zal halen. Op eerdere toezeggingen en instemming met de plannen wilde de meeste fracties niet terugkomen ondanks dat de kosten de pan uit reizen. Het geld komt uit de begroting van de stad dus dragen alle burgers daar aan bij. Het is duur wonen op grond van een ander, in dit geval de NS.   


Uit het Zaanstad Beraad van 11 januari 2024

Insprekers

Meerdere burgers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken over verschillende onderwerpen.

Evenementen met dieren en subsidieregelingen in Zaanstad

De raad is van plan om subsidies niet meer toe te kennen als bij het evenement dieren zijn betrokken, inclusief de intocht van Sinterklaas. In dat kader spraken zowel de heer Dovis van de stichting Vrienden van Sint Nicolaas Wormerveer als mevrouw Smit namens de commissie Sint in Westzaan.

De insprekers gaven aan dat zij grote bezwaren hebben tegen het voornemen om de subsidie in te trekken, in de optiek van de insprekers volkomen ten onrechte. De maatregel zou per 2025 van kracht worden zodat de festiviteiten van het 50 jarige bestaan van Zaanstad in 2024 hier niet door worden geraakt.

De intochten zijn al behoorlijk aangepast via de aanpassingen van de Zwarte Piet, de paarden worden bereden door geoefende ruiters, de organisaties zien niet waar het probleem zit. De organisatie van de intocht in Wormerveer gaat niet akkoord met deze maatregel en zal zich niet meer aan de afspraken met de gemeente houden.

De vraag kwam ook ter tafel in hoeverre dit proces democratisch is.


Uit het Zaanstad Beraad van 21 december 2023

Vragenuur

Toegankelijkheid terrein van Saenden

Het terrein van voetbalvereniging Saenden achter het station in Wormerveer  is slecht toegankelijk. Het pad uit de tunnel onder het spoor door richting het terrein ligt er slecht bij, de bestrating is erbarmelijk waardoor het nodige water blijft staan, de verlichting werkt ook niet. Volgen wethouder Breunesse is dat laatste is het gevolg van de vele regenval die op meerdere plaatsen in de stad voor storing van de straatverlichting zorgt, storingen in de diverse woonwijken hebben prioriteit gehad maar de wethouder zegde toe om direct na de jaarwisseling naar de verlichting te laten kijken en het probleem op te lossen. Daarnaast  gaf hij aan dat er overleg met Prorail als eigenaar van de grond is over het pad, ook daar wordt naar een oplossing  gezocht.

Toegankelijkheid nieuwe supermarkt Aldi in Assendelft

Afgelopen vrijdag is een nieuwe vestiging van de Aldi in Assendelft geopend, dit veroorzaakt de nodige verkeersproblematiek. Zowel de Dorpstraat als de Noorderveenweg waren al druk voor de opening, de nieuwe supermarkt verergert dit probleem fors. Volgens berichtgeving zou pas 2024 een oplossing  voor dit probleem komen in de vorm van de vernieuwing van het kruispunt, inclusief verkeerslichten. In verband met de regels rondom de aanbesteding is dit proces volgens wethouder Slegers niet te versnellen. Het bedrag gaat boven de investeringsgrens voor onderhandse aanbesteding.

De naast gelegen woonwijk heeft last van kerend verkeer, dat maakt de toegang tot  de wijk extra complex vanwege de toename van het aantal verkeersstromen op die plek. Er is toegezegd om met borden het kerend verkeer te weren, ondanks de toezeggingen blijft de raad twijfelen over het  effect van de voorgestelde oplossingen, de tijd zal het leren.

Ontruiming jachthaven Dukra

Een aantal huidige bewoners van (recreatie)schepen in de jachthaven Dukra aan de Hogedijk in Zaandam moeten volgens Jos Kerkhoven voor eind van dit jaar verkassen. Kan de gemeente hier wat aan doen? Wethouder Tuin gaf aan dat de bewoners al vanaf juni op de hoogte waren van de plannen, kortgeleden is de termijn verlengt tot 1 april waardoor er meer tijd is. Daarnaast  gaf de wethouder aan dat de gemeente tot geen partij is omdat bewoning niet is toegestaan, voor Jos Kerkhoven aanleiding om in stevige bewoording aan te geven dat er wel een zorgplicht voor de gemeente is. Het laatste woord is hier dan ook nog niet over gesproken.    


Uit het Zaanstad Beraad van 14 december 2023

Vragenuur

In het vragenuur van deze week kwamen weer een aantal onderwerpen aan de orde te weten.

Supermarkten in Westerwatering

Met de verhuizing van de Aldi van de Westzanerdijk naar de Stormhoek daalt de variatie aan supermarkten in Westerwatering. Voor de  heer van Dée, inwoner van Westerwatering, aanleiding om hier aandacht voor te vragen. De verschraling van het  aanbod leidt tot een risico van eenzijdige voeding voor de minder bedeelde onder ons. Het aanbod aan fastfood restaurants is fors toegenomen, dit leidt  tot een eenzijdig aanbod in de wijk. De keus blijft beperkt tot supermarkten van één keten en de fastfoodrestaurants.

Diverse raadsleden toonde begrip voor de knelpunten, concreet heeft de gemeente een beperkte rol in deze ontwikkelingen en kan de raad helaas weinig betekenen.

Dienstverlening  EBS

In het Zaanstad Beraad van afgelopen donderdag werd het agenda punt Voorbereiding Regioraad voornamelijk gebruikt om de (gebrekkige) dienstverlening van EBS als het gaat om het openbaarvervoer per bus. Vanuit diverse fracties kwam forse kritiek op de wijze waarop EBS het busvervoer voor haar rekening neemt. Deze vervoerder heeft vanaf 10 december het busvervoer overgenomen van Connection, de eerste week laat zien dat het bedrijf (nog) niet klaar is voor het vervoer in de Regio. Veel uitval van bussen, bussen die niet volgens de dienstregeling rijden en de informatie die ontbreekt op de halteborden. Uit waarnemingen van Jos Kerkhoven op donderdag kwamen diverse knelpunten naar voren, inclusief een bus die met pech langs de kant staan.

De aanbesteding van het vervoer per bus in de regio is een taak van de Regioraad, wethouder Slegers gaf aan dat de klachten voor een deel bekend zijn, de overige klachten voegt hij toe aan het rijtje dat hij zal inbrengen in de Regioraad en zal daarbij de ondersteuning van de raadsleden die ook in deze raad zitten, kunnen gebruiken. Even simpel een andere vervoerder inschakelen gaat niet lukken, EBS heeft de concessie voor 10 jaar toegewezen gekregen.


Uit het Zaanstad Beraad van 7 december 2023

Vragenuur

In het vragenuur van deze week kwamen weer een aantal onderwerpen aan de orde te weten.

Opvang asielzoekers

Ondanks eerdere afspraken lijkt Purmerend niet in staat om te zorgen voor de opvang van hun deel van de asielzoekers en Oekraïnse vluchtelingen. Voor o.m. de PVV aanleiding om hierover vragen te stellen. Uit  de beantwoording door de Burgmeester blijkt dat Purmerend wel haar deel van de opvang voor haar rekening zal nemen. De kosten voor de opvang komen voor rekening  van het rijk zodat extra opvang omdat  andere gemeentes minder leveren en Zaanstad meer neemt ook de vergoeding evenredig toe.

Informatievoorziening door EBS

Tot op heden kunnen reizigers geen informatie over de kosten van het reizen per bus vanaf 10 december. Vanaf die datum neemt EBS het busvervoer over van Connection. Voor Democratisch Zaanstad aanleiding om vragen te stelen. In de beantwoording door wethouder Slegers gaf hij aan dat de informatie wel beschikbaar is maar dan op de Meer+.nl site, de informatie op de haltes kunnen pas vanaf 10 december worden voorzien actuele informatie omdat tot die datum Connection het vervoer voor haar rekening neemt. EBS beschikt inmiddels over een App met daarin de actuele informatie, dit in tegenstelling tot hetgeen is gesteld door de vragensteller.

Uit berichtgeving komt naar voren dat EBS gaat werken met Engelstalig personeel, deze chauffeurs spreken (nog) geen Nederlands. De berichtgeving klopt maar ook de overige vervoerders willen in toenemende mate met Engelstalig personeel werken omdat het aanbod van Nederlands sprekend personeel domweg onvoldoende is. Volgens de wethouder is er voorzien in hulp bij calamiteiten als er geen Nederlands sprekende chauffeur aan boord zit.

Zaans Museum

Het Zaans Museum heeft om een bijdrage gevraagd in de kosten van het achterstallig onderhoud en de exploitatietekorten. In totaal gaat het om zo’n € 900.000,00. De meerderheid van de Raad kan begrip opbrengen voor het verzoek van het museum gezien de ervaringen tijdens het bezoek aan het gebouw waar helder werd dat de bouwkundige staat de noodzaak van de bijdrage onderschreef. Wel zetten diverse fracties de nodige kanttekeningen bij de gevraagde bijdrage. De raad roept de partijen op de Schans op om te komen tot een gezond verdien model, het blijft raar dat één van de populairste toeristische attracties in Nederland in financiële zin haar eigen broek niet kan ophouden. Zolang de Schans tot de openbare ruimte moet worden gerekend zijn concrete maatregelen heel beperkt, toegang heffen op een openbare weg is not done. Wel zijn verschillende  partijen voorstander van een meer professionele opstelling van de organisatie. Enkele partijen gaven aan dat er sprake is van een laatste kans voor het museum.   


Uit het Zaanstad Beraad van 30 november 2023

Vragenuur

De partij van de dieren heeft een aantal vragen gesteld over  een bericht in de pers dat melding maakt van de aanpassing WOZ waarde door de overlast van Schiphol. Deze woningen zouden in aanmerking komen voor een korting op de WOZ waarde met als gevolg dat o.m. de  heffingen lager uitvallen. In beantwoording  van de vraag door Wethouder Onclin kwam naar voren dat de vork iets naders in de steel steekt dan het artikel doet voorkomen.

De overlast van Schiphol zit al verdisconteerd in de  waarde bepaling van woningen die onder de aanvliegroute liggen, dat  geldt ook voor de omliggende woningen. In het specifieke geval waar het in dit voorbeeld om gaat spelen er andere zaken die (nog) niet in de openbaarheid kunnen worden gebracht. Kortom een storm(pje) in een glas water.

Zaanderhorn

Een deel van de openbare weg richting de Zaanderhorn nabij de Hemkade wordt volgens de gemeente onttrokken aan de openbaarheid. Dit is met name een knelpunt voor bewoners voor wie dit nu de enige toegangsweg is. Voor Democratisch Zaanstad aanleiding om dit onderwerp op de Raadsvergadering te (laten) behandelen, behandeling tijdens het Zaanstad Beraad op 23  november zou niet voldoende zijn. DZ is al langer belangenbehartiger van de bewoners. 

In dat Zaanstad Beraad van vorige was al helder dat er een meerderheid van de raad voor het voorstel zou zijn om de weg aan de openbaarheid te onttrekken, dat was ook de uitkomst van  de stemming van afgelopen donderdag. Democratisch Zaanstad, de SP, Partij van de Dieren, groep Lassooy en  Groep de Boer hebben tegen het voorstel gestemd. Daarmee kan dit dossier nu hopelijk eindelijk dicht.

 

Positie Wethouder Slegers

Wethouder Slegers kwam stevig onder vuur te liggen na het niet tijdig informeren van de gemeente raad over de vervanging van de geluidsschermen langs de A8, zeer tegen de wensen uit de stad worden de schermen niet eerder dan in 2030 pas vervangen door Rijkswaterstaat. De wethouder was hier begin oktober al van op  de hoogte, deze informatie is pas bijna 6 weken later aan de raad gestuurd.

Voor nagenoeg de gehele oppositie was dit aanleiding om een interpellatie debat aan te vragen, in dat debat kwam de wethouder behoorlijk onder vuur te liggen. In de optiek van de oppositie is dit een voorbeeld van zaken die in de portefeuille van wethouder Slegers zitten die niet goed gaan. Gezien de herhaling  van dit probleem heeft de oppositie een motie van Treurnis ingediend, deze is door de hele oppositie gesteund, steun van de coalitie partijen bleef uit hoewel deze  wel  een patroon herkennen, er werd gesproken over een laatste kans voor de wethouder.

Het handelen van de wethouder was zelfs voor coalitiepartij POV geen aanleiding om met moties te gaan zwaaien,  in de periode  dat deze partij nog in de oppositie  zat regenden het moties vanuit  deze partij. Klaarblijkelijk is de overvloedige regenval van de afgelopen periode op dit moment voldoende aanleiding voor de partij om hun kruit nu droog te houden. Wat het pluche al niet kan doen.


Uit het Zaanstad Beraad van 23 november 2023

Aan het begin van het Zaanstad Beraad hebben een drietal bewoners van Zaanderhorn, beter bekend als de Hemkade gebruik gemaakt van de gelegenheid om in te spreken. Het gaat daarbij om de toegang tot een woning danwel bedrijfspand van de familie Groen. Deze familie ligt al langer in de clinch met de buren, de exploitant van de uitgaansgelegenheid De Hemkade, het gaat daarbij over de bereikbaarheid van de woning. Door de plaatsing van een hek op de toegangsweg is die bereikbaarheid in het geding.

Mevr. Guiliazova, bewoonster van de woning gaf tijdens de inspraak aan dat de blokkering van de toegangsweg illegaal is gezien een rechtelijke uitspraak die vereist  dat de blokkering wordt weggehaald. In de inspraak kwamen stevige verwijten naar voren, de familie zou structureel tegen worden gewerkt en in een kwaad daglicht worden gesteld. De blokkering heeft tot gevolg dat  er geen vrije toegang is tot de woning inclusief de daarin gevestigde medische praktijk.

In het verleden was er vrije toegang, in eerste  instantie via één weg, later via twee wegen. Na het  aanbrengen van de hekken in 2018 is van die vrije toegang geen sprake meer.

De behandeling van een voorstel om de toegangsweg structureel aan de openbaarheid te onttrekken was de aanleiding van deze inspraakronde.

Bij de behandeling van het voorstel om De Zaanderhorn aan de openbaarheid te onttrekken kwamen er diverse reacties vanuit de Raad. De SP gaf  aan dat het voorstel enkel en alleen tot doel had om het geplaatste hek te legaliseren dat nu, gezien de rechtelijke uitspraak, illegaal is. De overige partijen stemden in meerderheid in met het voorstel omdat de weg nauwelijks meer gebruikt wordt na de aanleg van de Simon Spierweg. Alleen Denk, DZ en de SP gaven aan niet akkoord te gaan met het voorstel.

Op verzoek van DZ zal dit onderwerp op de debatagenda geplaatst worden zodat het laatste woord hier nog niet over is gesproken.

Vragenuur

Overlast Saendelft

Al langer wordt er overlast van met name jongeren ervaren in Saendelft en dan vooral in en rond het Winkelcentrum. Ondanks allerlei toezeggingen wordt er onvoldoende gereageerd op de vele meldingen van de overlast. Voor de POV en DZ aanleiding om vragen over deze problematiek te stellen, daarbij is met name gevraagd wanneer er actie wordt ondernemen. Het gaat dan met name om meer capaciteit voor o.m. handhaving die nu zeer te wensen overlaat.

In de beantwoording gaf de burgemeester aan dat de problematiek bekend is en dat verschillende partijen hiermee bezig zijn. Er wordt door de ambtelijke staf hard gewerkt aan o.m. een gebiedsplan, begin 2024 zal dat aan de raad worden aangeboden. Wethouder Groothuismink gaf eveneens aan dat er al het nodige gebeurt, zij zegde een raadsinformatiebrief toe over dit onderwerp. De problematiek speelt niet alleen Saendelft maar ook in andere delen van de stad.     

Opvang Vluchtelingen

Op dit moment worden er vluchtelingen op schepen opgevangen in de achtersluispolder, er is een probleem met de stroomvoorziening die in eerste instantie pas over 1,5 tot 2 jaar zou kunnen worden  opgelost in verband met de capaciteit van het stroomnet. Op basis van de laatste informatie blijkt dat deze periode teruggebracht kan worden tot enkele maanden.

De opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne op schepen aan de Havenstraat in Zaandam, per 1 december  worden deze schepen ontruimd zoals afgesproken was met de buurt. De bewoners van deze schepen worden opgevangen in de locatie Saenderborch aan het Rustenburg/Hoek Stationsstraat in Zaadam.

Op ‘korte termijn’ worden er aan de Gerrit Blokkade twee passagiersschepen afgemeerd voor de opvang  van vluchtelingen. Op dit moment worden de schepen in Amsterdam ingericht voor hun nieuwe functie, voorlopig is daar echter nog geen oplossing voor het ontbreken van stroom. Naar verwachting van de burgemeester zullen de vluchtelingen niet eerder dan medio februari op deze schepen worden opgevangen.


Voorrondes Wormerland van 31 oktober; de verhuizing van de tennisvereniging

In de voorrondes van afgelopen dinsdag kwamen een aantal belangrijke zaken aan de orde in de voorrondes van de gemeenteraad van Wormerland. De meeste belangstelling ging uit naar de voorstellen rond de verhuizing van de gefuseerde tennisverenigingen naar het IJsbaanterrein. Een weg die al vroeg door het college is ingezet, pas veel later in het proces is het alternatief van een nieuw sportcomplex op de Spatterstraat vanuit Groen Links op tafel gekomen.  

Uit het standpunt van de tennisverenigingen lijkt dat zij een behoorlijke draai hebben gemaakt, stonden zij voor de zomer nog op het standpunt dat het niet uitmaakte waar áls ze maar een nieuwe plek zouden krijgen met voldoende faciliteiten waaronder een aantal padelbanen. In aanloop naar de vergadering van afgelopen dinsdagavond hebben de verenigingen te kennen gegeven achter de plannen van het college te staan en de nieuwe locatie op het IJsbaanterrein verre hun voorkeur heeft.

De kosten en bate van beide plannen lopen nogal uiteen, een nieuw sportcomplex op de Spatterstraat gaat de gemeente 8 miljoen kosten, bij een verhuizing naar het IJsbaanterrein komt veel ruimte beschikbaar voor woningbouw wat de gemeente per saldo bijna € 5 miljoen oplevert. Van dat verschil kan de gemeente veel andere nuttige en leuke dingen doen voor de inwoners.

De insprekers gaven aan dat de stukken nogal naar één richting waren geschreven, het IJsbaanterrein. De toelichtingen zouden suggestief zijn, ambtenaren zouden hun werk niet goed hebben gedaan. Al bij al werd het niet gezelliger op de Koetserstraat. De insprekers gaven aan last te hebben van de geheimhouding van met name de begroting van de gemeente, de open calculatie van de tegenstanders van het IJsbaanterrein was niet te vergelijken met de cijfers van het college en de herkomst daarvan. Het was niet eens een kwestie van appels met peren vergelijken domweg omdat één van beide soorten ontbrak. In de optiek van de insprekers zou het allemaal niet eerlijk gaan.

Nadat alle insprekers aan het woord waren geweest was het de beurt aan wethouder Jeroen Schalkwijk die aan het begin stevig van leer trok tegen de suggestie dat het niet eerlijk zou zijn gegaan en dat de plannen één richting op zouden zijn geschreven. Als er verwijten zijn moeten mensen naar mij toekomen, ik ben de verantwoordelijk politicus gaf hij aan het begin aan, zijn irritatie kon bij niet of nauwelijks onder stoelen of banken steken. Hij stond niet te liegen gaf hij aan, het is eerlijk gegaan.

De verschillende partijen in de raad hebben er begrip voor dat de bewoners zich niet gehoord voelen, er moet een proces van burgerparticipatie wordt gestart, wel wat laat als er in december een beslissing moet worden genomen. Groen Links, indiener van het alternatieve plan stelde een motie van afkeuring in het vooruitzicht als voor het plan op het IJsbaanterrein wordt gekozen. Deze partij gaf aan dat de plannen van de gemeente niet klopten, niet onderbouwd waren of subjectief.

College partijen CDA, VVD, PvdA en POV blijven achter het gepresenteerde plan staan zodat wethouder Schalkwijk weinig te duchten heeft.    


Uit het Zaanstad Beraad van 29 september

Vragenuur

Diverse vragen zijn door de Raad aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Verslechtering NS dienstverlening en de effecten voor Krommenie-Assendelft

De nieuwe dienstregeling van de NS houdt een verslechtering in, dit brengt het risico met zich mee dat reizigers in toenemende mate gebruik zullen maken van de auto met  als gevolg dat de verkeersdruk nog verder toeneemt. Diverse gemeentes ten noorden van Zaanstad hebben een brandbrief gestuurd over de verslechtering van de dienstverlening door de NS.

Vanuit de raad zijn vragen naar voren gekomen waarom Zaanstad de brief niet mede heeft ondertekend omdat dit ook de burgers van onze stad raakt zowel degene die gebruik maken van het spoor als degene die last (gaan) hebben van de toenemende verkeersdruk. In antwoord op deze vragen gaf Wethouder Onclin aan dat Zaanstad  meedoet aan de diverse overleggen waar ook onze noordelijke buren in zitten, ze staat achter de brandbrief maar weet op dit moment niet wat er nog  aanvullend zou kunnen worden gedaan. Wel zegt ze toe dit verder nauwlettend te volgen.

Evenementen in de stad.

De organisatie achter het evenement De Boulevaart in Krommenie heeft aangegeven het evenement niet meer te organiseren door de toenemende regeldruk. Dit was voor Rosa aanleiding tot het  stellen van vragen hoe het college hier tegenover staat.

Wethouder Onclin erkent dat er door verschillende oorzaken de eisen voor een evenement (sterk) toenemen. Voor kleinschalige en middelgrote evenementen is dit uitermate lastig, het is niet mogelijk om de eisen naast ons neer te leggen.

Om de organiserende clubs te helpen is er binnen de gemeente een evenementen coördinator aangesteld om deze clubs te ondersteunen. Deze zou moeten helpen om de zaak makkelijker te laten verlopen. Dat is volgens diverse fracties maar zolang de eisen op tafel blijven is het de vraag of dit veel gaat helpen.

In eerste instantie gaat de gemeente na of het allemaal wat eenvoudiger kan, daarbij wordt ook gekeken naar de eisen die vanuit de raad  van Zaanstad zelf zijn gekomen. Volgens Perry van de Velden(POV) moet de gemeente niet meer de houding van Nee Tenzij laten zien (het politieagent spelen) maar de Ja Mits houding aanmeten zodat de gemeente een als partner optreed in plaats van tegenover de organisaties te gaan staan. Veel onderzoek moet uiteindelijk tot verbetering leiden.

Hekken om de kermis in Assendelft

In navolging van Zaandam zijn er ook om de kermis hekken geplaatst om mogelijke overlast te beperken. De hekken zorgen voor een negatieve uitstraling naar de bezoekers van de kermis. Voor Marianne de Boer (DZ) aanleiding voor het stellen van vragen, deze partij is voorstander om criminaliteit en relschopperij aan te pakken maar  vraagt zich af of dit de juiste oplossing is. De regels hebben nogal wat effecten op de gezelligheid en de vraag is of dit wel past bij een dorpskermis in Assendelft ten opzichte van de meer stadse kermis  in Zaandam. De wethouder geeft aan dat in de optiek van het college de problematiek in Assendelft niet veel afwijkt van die in Zaandam waardoor gelijksoortige maatregelen eerder voor de hand liggen. Daarnaast gaf de wethouder aan in een komend overleg met de partijen die voor de veiligheid bij de kermis zorgen dit aan de orde zal worden gesteld.

Zaans Museum

Het Zaans Museum heeft zowel een tekort in de exploitatie als achterstallig onderhoud, dit leidt tot forse tekorten voor dit en volgend jaar ruim 4 ton dit jaar en ruim 1,5 ton tot 8 ton volgend jaar. Het college heeft een uitgebreide toelichting op deze tekorten ontvangen. Het college van B&W staat welwillend tegenover de steun aan het museum mede gezien de ontwikkelingen van de samenwerking van de partijen op de Zaanse Schans. Wethouder Bruinesse verwacht in het voorjaar van 2024 nadere plannen over de samenwerking vanaf 2025 te kunnen presenteren. De mededeling van de wethouder veroorzaakte de nodige ‘schrik’ bij diverse fracties, met name de omvang van de tekorten riepen de nodige vragen op. Hierover zal het laatste woord nog niet gesproken zijn in de raad van Zaanstad.     

Bestemmingsplan Langepad Zaandijk

De raad besprak het voorstel voor het (deel)Bestemmingsplan voor het Langepad in Zaandijk van het college. Het gaat hier om de herontwikkeling van het terrein waar Pielkenrood gevestigd was.

Vanuit diverse fracties kwamen de nodige opmerkingen variërend van de prijsstelling, de parkeerproblematiek als gevolg van de lage parkeernorm en de duur van de sociale huur die beperkt is tot 25 jaar en niet permanent, ook is het percentage wat lager dan de norm van 30% 20 van de 67 woningen komt volgens de rekenmachine lager uit. Veel partijen zien de nodige knelpunten als het gaat om de bereikbaarheid en de mogelijkheden om de wijk uit te komen. De verkeersdruk op de Prunuslaan zal daarmee toenemen. Partij van de Dieren vroeg aandacht voor de mogelijk aanwezige vleermuizen.

Los van al deze aandachtspunten vanuit de fracties kan het plan rekenen op veel enthousiasme, bijna alle fracties begonnen hun bijdrage met de melding dat het een mooi plan is.   


Voorrondes Wormerland van 26 september

In de voorrondes van afgelopen dinsdag kwamen een aantal belangrijke zaken aan de orde in de voorronde van de gemeenteraad van Wormerland

Het Heerenhuis in Spijkerboor

Op dit moment is het Heerenhuis in Spijkerboor niet geschikt voor het doel waarvoor het tot voor kort werd gebruikt. Zowel de activiteiten voor het dorp Spijkerboor als de rol als Pleisterplaats voor de vele tourfietsers die het Heerenhuis gebruiken om even op adem te komen en de inwendige mens te versterken.

Sinds twee jaar is het Heerenhuis niet meer beschikbaar voor deze activiteiten omdat de voormalige pachter van deze horeca locatie er mee is gestopt. Om een volgende pachter een pand in goede staat aan te kunnen bieden moet er fors worden geïnvesteerd, de ramingen overschrijden inmiddels het miljoen.

De voorronde werd gebruikt door de bewoners van Spijkerboor om te pleiten voor het behoud van de dorpsfunctie van het Heerenhuis. Veel activiteiten die door verenigingen vanuit het dorp worden georganiseerd konden gebruik maken van de mogelijkheden die de accommodatie biedt. Als er geen nieuwe exploitant komt moet het dorp gebruik blijven maken van thuislocaties en garages die verre van geschikt zijn voor deze functies.

Divers fracties zijn het met de bewoners eens dat het Heerenhuis wil behouden maar wel is er veel zorg over de kosten, nu en in de toekomst. Diverse alternatieven zijn aan de orde geweest waaronder het oprichten van een aparte stichting en/of de verkoop aan Stadsherstel Amsterdam. Op advies van de Provinciale Monumentenloods wordt afgezien van de oprichting van een stichting, wethouder Schalkwijk heeft de opdracht gekregen om een investeringsadvies uit te werken voor de volgende raadsvergadering.

Bestuurlijke toekomst

De gemeente Oostzaan is bezig met een visie op de bestuurlijke toekomst van deze kleine gemeente, vanuit Oostzaan is het verzoek gekomen om mee te weken aan de bestuurlijke toekomst die ook voor Wormerland de nodige gevolgen kan hebben gezien de samenwerking op ambtelijk niveau binnen de organisatie Overgemeente.

De gemeente Wormerland stelt zich op het standpunt dat ze bestuurlijk zelfstandig willen blijven, praten over een fusie met Oostzaan of andere gemeenten in Waterland is dan ook niet aan de orde. De raad is voorstander van een verregaande ambtelijke samenwerking waarbij de voordelen van de organisatie Overgemeente behouden blijven zonder de zelfstandigheid te verliezen. Wel is van belang om de Overgemeente organisatie te versterken, feitelijk het aantal deelnemende gemeentes uit te breiden. In de nabije omgeving zijn dat alleen Waterland en Landsmeer. Waterland voelt niets voor deelname aan Overgemeente, Landsmeer alleen als op termijn er ook een bestuurlijke fusie wordt gerealiseerd.

D66 pleitte ervoor om geen enkele optie definitief af te wijzen omdat de wereld en ook de regio constant veranderd. Feitelijk waarschuwt de partij ervoor om de boot niet te missen als het gaat om samenwerking omdat deze partij het risico ziet dat de gemeenten niet meer zelf kunnen beslissen.

 


Uit de raad van 21 september 2023

Vragenuur

Naar aanleiding van de berichten over de daling van de vaccinatiegraad in Amsterdam heeft D66 vragen gesteld over de stand van zaken in Zaanstad. De vaccinatiegraad is in Amsterdam gedaald tot beneden de 90% waarmee de veiligheid voor de bewoners afneemt.

Wethouder Onclin kon in de beantwoording melden dat dit onderwerp de aandacht van het college heeft. Onder meer wordt gezocht naar een werkwijze waarbij Zaanstad op kan trekken met Amsterdam, dit onderzoek wordt in samenwerking  met de GGD uitgevoerd.

Na het vragenuur was het  tijd voor de raadsvergadering waarin de nodige besluiten zijn genomen.

Bestemmingsplan landelijk gebied Assendelft

De gemeenteraad heeft in meerderheid een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied van Assendelft vastgesteld, het gaat daarbij met name om het gebied rond de Kanaaldijk in Assendelft. Hier liggen een aantal woonschepen, met  de vaststelling van dit nieuwe plan is er nu helderheid over de plek voor deze schepen.

Aankoop Ikea Kavel

In het grootwinkelgebied ‘De Zuiderhout’ in Zaandam heeft Ikea één van de nog aanwezige loodsen van Bruijnzeel in bezit. De meubelgigant heeft dit ooit aangekocht met het doel om hier een nieuwe vestiging te realiseren, de eerste boven het Noordzee Kanaal. Door de gewijzigde marktomstandigheden ziet Ikea daar nu vanaf.

De gemeente wil dit kavel nu aankopen om de regie van de ontwikkelingen in dit gebied in handen te houden. Er worden meerdere opties onderzocht voor een andere bestemming waaronder flexwoningen.

De raad is met ruime meerderheid akkoord gegaan met de aankoop van dit kavel.

Bestemmingsplan Badhuisweg 1

Na een stevige discussie over de toekomst van het voormalige William Pont kantoor op het Eiland in Zaandam is de raad donderdag akkoord gegaan met het bestemmingsplan voor dit pand. Concreet houdt dit in dat het pand zal worden gesloopt en vervangen door een appartementencomplex dat voornamelijk bestemd is voor sociale huur.

Wel heeft de raad extra aandacht gevraagd voor de te verwachten parkeerproblematiek die het aantal extra woningen met zich mee zal brengen. Er is op het Eiland nu al een tekort aan parkeerplekken, de extra bebouwing zal dat niet minder maken.

 


Uit  de Raad van Zaanstad van 14 september

Ontwikkelingen op de Badhuisweg 1 in Zaandam

Op de Badhuisweg 1 in Zaandam staat op dit moment nog het voormalig kantoorgebouw van William Pont. Na een aantal eerdere discussies in de Raad kwam donderdagavond een ‘definitief’ plan ter tafel. Er is uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Buurtbewoner Johan Dessing trok stevig van leer over de hele gang van zaken, buurtbewoners zijn niet of veel te laat geïnformeerd, hij verweet Rochdale (de Ontwikkelaar) van het wegmoffelen van een rapport waaruit de ‘onschatbare waarde’ van het kantoorpand zou blijken. Het recht op bezwaar en beroep is sterk ingeperkt doordat de zogenaamde Coördinatieregeling is gebruikt waardoor bezwaarmakers alleen nog maar naar de Raad van Staten kunnen, een onwenselijke ontwikkeling.

De raad was ondanks de ingebrachte bezwaren van de omwonenden in meerderheid enthousiast over de plannen, waarbij met name het aantal huurwoningen(120) een belangrijke factor is. Gezien het grote tekort aan huurwoningen niet verwonderlijk. Wel wordt erkend dat de procedure geen schoonheidsprijs verdiend, er is gepleit voor een draagvlak meting in de buurt om het gebrek aan inspraak enigszins te compenseren.


Uit de raad van Wormerland van 16 mei 2023

Onder grote publieke belangstelling is afgelopen dinsdag de raadsvergadering van de gemeente Wormerland gehouden. Deze belangstelling hield verband met het agendapunt over de verduurzaming van de sport accommodaties in Wormer. Daarnaast was dit aanleiding om de agenda zodanig aan te passen dat het betreffende agendapunt naar voren is gehaald.

De heer W. Lijnzaad heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om alsnog in te spreken over de sport accommodaties naar het IJsbaanterrein. Hij pleite voor een alternatief plan en de IJsbaan voorlopig niet te gebruiken voor de vestiging van de gefuseerde tennisverenigingen en de realisatie van een aantal Padelbanen. De heer Lijnzaad overhandigde een petitie die door meer dan 1.300 inwoners van Wormerland is ondertekend. Dit als ondersteuning voor zijn pleidooi.

Ook de heer Jan van Assema maakte gebruik van het inspreekrecht namens de gezamenlijke tennisverenigingen. Hij sprak zijn steun aan voor de plannen van de gemeente voor de vestiging van de tennisverenigingen op het IJsbaanterrein. De verenigingen zullen dan een fusie met elkaar aangaan. Voor een rooskleurige toekomst heeft de nieuwe vereniging de geplande Padelbanen hard nodig.

Namens de huurders van Wormerland sprak mevrouw Heleen van Roode in, zij pleite voor de spoedig realisatie van een fors aantal (sociale)huurwoningen. De actuele behoefte zou zo’n 500 woningen zijn, de wachttijd is opgelopen tot ruim 22 jaar. Het knelt aan alle kanten op de woningmarkt, de realisatie van nieuwe woningen op het huidige sporthal terrein is dan ook hard nodig.

Heer Bootsma maakte gebruik van zijn recht om in te spreken om de raad te waarschuwen voor allerlei risico’s die, volgens de heer Bootsma, de plannen van de nieuwe plek voor de tennisverenigingen met zich mee brengen. Het gaat daarbij om geluidsnormen, gebruik van verlichting en dergelijke. Ook is de inspraak volstrekt onvoldoende geweest.

Na deze inspraak is direct over gegaan tot behandeling van dit agendapunt waarbij diverse amendementen en moties zijn ingediend door zowel de voorstanders als de tegenstanders van de realisatie van een tenniscomplex op het huidige IJsbaanterrein.

Zowel de ingebrachte amendementen en moties als de verschillende bijdragen van de diverse raadsleden kon rekenen op reacties uit het publiek, meestal als ondersteuning voor het alternatieve plan van Groen Links. De plannen van de gemeente konden op veel minder directe steun vanuit het publiek rekenen.

De reactie van het college kwam erop neer dat de amendementen en de motie van Groen Links worden ontraden, om een aantal technische redenen en de gevoelde tijdsdruk. Wel deed wethouder Schalkwijk toezeggingen dat in fase 2 van de ontwikkelingen van de plannen van de gemeente gebruik gemaakt gaat worden van de input vanuit de diverse fracties en individuele inwoners welke zijn verzameld bij de diverse bijeenkomsten. Volgens de wethouder is binnen het plan van de gemeente mogelijk om een nieuwe sporthal budgettair neutraal te realiseren, met andere woorden de kosten worden gedekt uit het nieuwbouwplan. De gemeente heeft zelf niet de middelen om een nieuwe sporthal te realiseren zonder in een financiële gevarenzone te komen.

Na wat verbale schermutselingen in de tweede termijn zijn de amendementen en moties in stemming gebracht. Op basis van de samenstelling van de raad zijn zowel de amendementen niet aangenomen. Bij de stemming over de motie van Groen Links bleek er een evenwicht in stemmen te zijn zodat deze in de volgende raad opnieuw in stemming moet worden gebracht. Ook de stemming over het raadsvoorstel om de tennisverenigingen en de sporthal te verhuizen naar het IJsbaanterrein moet worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.


Uit het Zaanstadberaad van 13 april

Vragenuur

In het vragenuur van 13 april kwam een vraag aan de orde over de financiering van het schoolvoetbal. Volgens het Zaans Stadsblad zou Schoolvoet geen sport zijn en er zou daarom geen subsidie beschikbaar zijn, reden voor Geert Rijken om hierover vragen te stellen.

Uit de antwoorden van Burgemeester Hamming, de portefeuille houder van dit onderwerp zou dit een opmerking zijn van voormalig wethouder Ronald Ootjers. In principe is er voor dit soort sportactiviteiten geen subsidie mogelijkheid, wel is er geld voor de wijken beschikbaar waar een beroep op kan worden gedaan.


Uit het Zaanstad Beraad van 30 maart

Inspraak naar aanleiding van de plannen rond de Guisweg

Tennisverenigingen

In de plannen rond de aanpassingen van de kruising van de Guisweg met de spoorlijn Zaandam-Uitgeest is geen plaats meer voor de tennisvereniging Westzijderveld. Op de plek van het huidige tennispark is een rotonde geprojecteerd in de plannen.

Tennisvereniging Westzijderveld is al langer in gesprek met de collega vereniging KZTV over verregaande samenwerking dan wel fusie. In dit kader verzoeken beide verenigingen de raad om te kiezen voor de zogenaamde zuidelijke variant. Deze variant biedt de mogelijkheid om één groot tennispark voor beide verenigingen te realiseren dan wel voor de fusievereniging. Op het nieuwe park zouden dan ook een aantal Padel banen kunnen worden gerealiseerd, deze variant van tennis is op dit moment zeer populair aan het worden.    

Schietvereniging

Onder afrit van de A8 in Koog aan de Zaan is de Krommeniër s.v. A8 schietvereniging gevestigd, in eerste instantie was hier in de plannen geen rekening gehouden. Dat is inmiddels hersteld, er liggen nu een drietal opties voor de schietvereniging, blijven zitten waar ze nu zitten, samen gaan sporten Saense Schiet Vereniging of een nieuwe accommodatie realiseren naast het politiebureau in Zaandijk. Volgens de inspreker, de heer B. van der Weide, is de optie om samen te gaan sporten niet echt een reële optie, op die plek is geen ruimte voor uitbreiding van die accommodatie. De optie voor een plek naast het politiebureau zijn nog bedragen bekend die gepaard gaan met een nieuwe schietbaan. Voordeel van deze plek is dat ook de politieagenten gebruik van de baan kunnen maken.


Uit het Zaanstad Beraad van 16 maart Vragenuur

Snelheidshandhaving

Regelmatig wordt in de stad op verschillende wegen te hard gereden, voor het CDA reden om vragen te stellen over de inzet van mobiele flitspalen. De handhaving is geen taak van de gemeente zelf maar van de politie, wel kan de gemeente in overleg verzoeken tot handhaving via bijvoorbeeld mobiele flitspalen. Deze worden al gebruikt in Hoorn met het nodige succes. In antwoord op de vragen kon wethouder Slegers melden dat er al behoorlijk veel wordt gehandhaafd, niet op de 30 Km wel op 50 Km of harder. De gemeente heeft drie mobiele flitspalen besteld, meer was op dat moment niet mogelijk, op korte termijn zal er één ook daadwerkelijk worden ingezet.

Overlast Haven Amsterdam

De inwoners van Westzaan (zuid) hebben de nodige overlast van geluid dat de haven van Amsterdam aan de overkant van het Noordzeekanaal produceert. Het CDA vraagt zich af in hoeverre het college opkomt voor de belangen van deze inwoners. Wethouder Bruinesse gaf in de beantwoording aan dat handhaving lastig is omdat er geen wettelijke voorschriften zijn voor het gebruik van generatoren aan boord van de schepen. De beperkingen op het stroomnet maken het op dit moment niet mogelijk om de schepen op walstroom aan te sluiten zodat de generatoren uit kunnen worden gezet.

De omgevingsdienst is niet de aangewezen instantie voor klachten op dit gebied, deze moeten worden ingediend bij The Port of Amsterdam, die zou dan ook handhavend moeten optreden. Deze dienst heeft een klachtenlijn die 24 uur per dag bemand is en waar de klachten dan kunnen  worden ingediend.

Afwaardering deel A7

Het deel van de A7 tussen het Prins Bernhardplein en de oprit richting de A8 wordt afgewaardeerd tot stadstraat waarbij de capaciteit wordt beperkt. De VVD heeft vragen gesteld wat voor effecten dit heeft op de derde ontsluiting van Westerwatering die via de Vincent van Goghweg aansluit op de A7. Volgens wethouder Slegers heeft de afwaardering geen effect op deze ontsluiting, eerder worden er capaciteitsproblemen verwacht bij de kruising met de Westzijde.     


Uit het Zaanstad Beraad van 24 februari Bestuurlijke afspraken met het COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft Zaanstad gevraagd om de noodopvang in de Achtersluispolder voort te zetten en mee te denken over uitbreiding van de opvang. Op Democratisch Zaanstad(DZ) en de PVV na was er brede steun om positief te reageren op dit verzoek. Wel is er de nodige zorg over de ondersteuning van de vluchtelingen, dit wordt door vrijwilligers ingevuld. Extra vluchtelingen in de stad vraagt om meer vrijwilligers die niet zomaar beschikbaar zijn.

Wensen zijn er wel als het gaat om de locatie, de opvang op grote boten is een oplossing die redelijk vlug kan worden gerealiseerd. Nadeel is wel dat deze grote boten niet door de sluis in Zaandam kunnen en er dan alleen plekken overblijven aan de Gerrit Blokkade en de Achtersluispolder, plekken die nogal ver van de ‘bewoonde wereld’ liggen.


Uit het Zaanstad Beraad van 9 februari Vragenuur

Vinkendwarsstraat

De Vinkendwarsstraat in Zaandam wordt intensief gebruikt om van de Gedempte Gracht naar het in de Vinkenstraat gelegen fietspakhuis  te lopen. Daarnaast wordt dit straatje gebruikt om fietsen te stallen wat niet de bedoeling is. Dit was voor het CDA aanleiding om hierover vragen te stellen, onder meer wat de gemeente hier tegen doet. In antwoord op de vragen kon wethouder Van Der Laan melden dat dit de nodige aandacht heeft van Handhaving. (Brom)Fietsen die overlast geven worden direct verwijderd, andere verkeerd geplaatste fietsen krijgen een waarschuwingssticker zodat de eigenaar de fiets kan verplaatsen.

Inflatiereserve

Eerder heeft de raad 2 miljoen gereserveerd om de effecten van de sterke prijsstijgingen op te vangen. Afgelopen week heeft het college besloten om te komen tot meer concrete maatregelen voor de bewoners. Onder meer krijgen de sportverenigingen financiële steun bij het vervangen van de oude verlichting door LED verlichting. Buurthuizen krijgen ondersteuning bij de overgang naar een energie coöperatie om zo de kosten te drukken. De  extra informatie is verstrekt omdat op korte termijn de inwoners al worden geïnformeerd over de maatregelen en de raad anders zou kunnen worden verrast.

 

Uit het Zaanstad Beraad van 9 februari Geluidsniveau Kerkklokken

Vanuit een aantal wijken in Zaandam zijn klachten binnen gekomen over het geluidsniveau van de kerkklokken, met name in de nacht. Metingen hebben uitgewezen dat de klokken meer geluid voortbrengen dan het niveau dat bedrijven mogen produceren. De Maria Magdalenakerk in het kalf produceert 82 dB(A) waar 60 dB(A) is toegestaan, dit is een veelvoud omdat decibellen worden weergegeven in een zogenaamde logaritmische tabel. Het voorstel kon op brede steun van de raad reken hoewel de romantici het klokgelui in de nacht wel gaan missen.

Er is voorzien in een vergoeding aan de kerken om de aanpassingen door te kunnen voeren.   

 


Uit de raad van Zaanstad 2 februari Startnotities nieuwbouwprojecten

De startnotities hebben tot doel om een heldere set aan randvoorwaarden vast te stellen voor de nieuwbouwprojecten.

Marktstraat 22 in Wormerveer

De startnotitie heeft betrekking op de inmiddels leegstaande school van de Toermalijn aan de Marktstraat in Wormerveer.

In het Zaanstad Beraad van vorige week, 26 januari, is al uitgebreid gesproken over de diverse startnotities, dit wat geen aanleiding om de notities als ‘hamerstukken’ af te handelen, dat zou inhouden dat er geen inhoudelijke discussie (meer) nodig zou zijn.

Op de startnotitie zijn diverse amendementen en moties uitgebracht, één van de amendementen en moties kreeg de nodige aandacht namelijk die ging over het stichten van een ‘Knarrenhof’ waarmee bedoeld werd dat er op die plek gebouwd zou gaan worden voor specifieke doelgroepen, dat gaat dab niet alleen om senioren maar ook huisvesting van jongeren. Dit gaf aanleiding tot de nodige discussie omdat bouwen voor specifieke doelgroepen, hoe sympathiek ook, andere doelgroepen op achterstand zet.    

De motie voor een knarrenhof/meer generatiehof kon rekenen op brede steun van de raad.

De startnotitie als geheel is ook met brede steun vastgesteld zodat nu helder is welke randvoorwaarden worden gehanteerd bij de herontwikkeling van dit gebied. Enkel Democratisch Zaanstad stemde tegen.

Jufferstraat/Dr H.G. Scholtenstraat in Zaandam

Op de hoek van de Jufferstraat met de Dr H.G. Scholtenstraat in Zaandam staat nu nog een bedrijfspand van voorheen bouwbedrijf Kakes. De eigenaar van het pand wil hier woningbouw realiseren. De ingebrachte startnotitie had meer het karakter van al ingevulde plannen, dit als gevolg van input van de ontwikkelaar, die heeft een zeer uitgebreid plan aan de gemeente aangeboden op het moment dat er nog geen startnotitie uit het gemeentelijk apparaat beschikbaar was, vandaar dat het ingediende plan is besproken.

Het parkeren op en bij deze locatie was aanleiding voor de nodige discussie, de praktijk leert dat bewoners altijd een plek zoeken voor hun auto ook al is daar bij een nieuw plan niet of onvoldoende rekening is gehouden. De parkeerplaatsen binnen het plan zijn niet gratis waardoor er extra parkeerdruk in de omgeving wordt verwacht.

De raad is akkoord gegaan met de startnotitie waarbij een motie de ruimte heeft gecreëerd voor 7 bouwlagen in dit plan.

Gasfabriekterrein in Wormerveer

Tot slot is de startnotitie van het Gasfabriekterrein in Wormerveer behandeld. Bij de behandeling van deze notitie is de parkeerproblematiek uitgebreid besproken. Op dit moment wordt het terrein door forenzen gebruikt om hun auto daar te parkeren en dan verder te gaan met de trein via het nabij gelegen station. Bebouwing van het terrein heeft tot gevolg dat deze parkeerplekken verdwijnen, er zal dus moeten worden gezocht naar een alternatief, het liefst moet dit alternatief beschikbaar zijn voordat de werkzaamheden op het Gasfabriekterein beginnen.

Diverse partijen hebben aandacht gevraagd voor huisvesting van jongeren tot 28 jaar zonder de overige doelgroepen uit het oog te verliezen.

Al bij al kon de startnotitie rekenen op steun van de meerderheid van de raad met uitzondering van DZ.

 


Uit de raad van Zaanstad van 2 februari 2023

Zoekgebied Windenergie Noordzeekanaalgebied

Amsterdam heeft het voornemen om een aantal heel grote windmolens te plaatsen op de grens van de gemeente met Zaanstad en Oostzaan, nabij de Achtersluispolder. Plaatsing van dit soort molens op die plek heeft tot gevolg dat de geplande woningbouw in dat gebied in het gedrang komt. De

gaan zoeken naar andere plekken in het Noordzeekanaalgebied.

In de Raad is een voorstel voor deze zoektocht aan de orde geweest, dit heeft geleid tot de nodige discussie binnen de raad. De taak/wens om energie duurzaam op te wekken en de effecten voor de (toekomstige) omwonenden kunnen op gespannen voet met elkaar komen te staan. In de diverse bijdragen was duidelijk te zien en te horen vanuit welk uitgangspunt partijen politiek bedrijven, de Partij voor de Dieren pleit voor sterke vermindering van het energiegebruik zodat we minder behoefte hebben aan plekken waar de energie wordt opgewekt.

Democratische Zaanstad riep op om de meest actuele ontwikkelingen te  volgen in plaats van doorgaan op de ingeslagen weg die mogelijk een doodlopend blijkt te zijn.

Diverse partijen vroegen aandacht voor de gezondheidsaspecten van het eventueel plaatsen van windmolens en de keuze voor de locatie.

De meeste partijen konden zich vinden in het voorstel om intensief met de provincie samen te werken in de zoektocht naar een plek voor windenergie.

Het voorstel van het college kon rekenen op brede steun, alleen DZ en de PVV waren tegen.


Uit de raad van Wormerland van 31 januari 2023

Bestuurlijke toekomst Wormerland

In de voorronde van de raadsvergadering van de gemeenteraad in Wormerland kwam afgelopen dinsdag de toekomst van de zelfstandige gemeente Wormerland aan de orde. In verband met de steeds complexer wordende werkzaamheden waarmee de individuele gemeenten worden geconfronteerd is de vraag aan de orde of Wormerland haar zelfstandigheid kan volhouden of dat er verder moet worden samengewerkt met één of meer andere gemeente(n), al dan niet via een fusie.

De vorige raad heeft de huidige raad advies meegegeven dat de gemeente zelfstandig zou kunnen blijven waarbij de samenwerking met Oostzaan via Overgemeente een constructieve oplossing biedt. In dat advies van de vorige raad was opgenomen dat er moet worden gezocht naar verdergaande samenwerking met andere gemeenten naast Oostzaan, de zogenaamde 0+ variant.

Diverse raadsfracties bevestigde dit advies, dat in veel gevallen door dezelfde raadsleden is uitgebracht. Om de toekomst nader vorm te geven wordt er vanuit de raad een begeleidingscommissie ingesteld die vanuit de raad dit proces moet monitoren. Deze commissie gaat over het proces, de raad gaat over de inhoud.

 


Zaanstad Beraad 26 januari 2023

Omgevingscarré Figaro

In het Zaanstad Beraad van afgelopen donderdag is het Omgevingscarré Figaro besproken, in deze bijeenkomst werd de Raad geïnformeerd over de technische aspecten van het plan voor de invulling van de nu nog leegstaande ruimte waar oorspronkelijk het Cultuur Cluster zou worden gerealiseerd. Dit cluster is in 2018 afgeblazen na een negatief besluit door de toenmalige raad.

Figaro gaat de ruimte tussen de nog te bouwen Catherinatoren en de slinger vanaf de Gedempte Gracht naar Westerwatering opvullen. Bij de realisatie van Figaro wordt ook de plek voor de taxi, Kiss and Ride en de trouwauto’s verplaats naar de begane grond bij Figaro, met een luie trap kunnen de gebruikers dan naar de slinger. Al bij al wordt dit plan gezien als werken op een postzegel.

In de plannen die werden gepresenteerd is ruimte gereserveerd voor een fietsenstalling, deze moet de huidige stalling aan de oostkant van het station vervangen. Er wordt uitgegaan van een ruimte voor 2.400 plekken, volgens de raming van NS/Pro Rail zou dit voldoende moeten zijn voor de huidige behoefte en de toenemende vraag.

Op het niveau van de slinger komt 1.500 m2 aan commerciële ruimte, hier moeten dus winkels en horeca komen. Of met deze ruimtes niet gebouwd gaat worden voor leegstand is niet helder geworden, een deel van de ruimtes vlak bij deze locaties staat immers al geruime tijd leeg.

In de hogere etages van het pand komen appartementen, nog niet helder is hoeveel dit er uiteindelijk gaan worden omdat de definitieve hoogte van het appartementengebouw nog niet vaststaat er zijn varianten die variëren van maximaal 95 meter hoog tot minimaal 25 meter. De hoogte van het pand heeft de nodige effecten op de windgevoeligheid, des te hoger des te meer effecten dit heeft op de wind op het niveau waarop de burgers lopen.

De Raad zal in de loop van dit jaar zowel de financiële ruimte als de definitieve invulling moeten vaststellen. Daarna kan er een kandidaat gezocht worden die de bouw gaat realiseren, de bouw kan  naar verwachting pas begin 2026 van start.


Uit de raad van 19 januari 2023

Bouwactiviteiten in de stad
In de vergadering van donderdag kwamen plannen op tafel over de (her)ontwikkeling van een drietal gebieden in de stad. De vergadering begon met een inspreker.
Inspraak ontwikkeling Marktstraat in Wormerveer
Mevrouw Heijnen-Assema maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken op het onderwerp Ontwikkeling Marktstraat in Wormerveer. Het echtpaar Heijnen is bewoner van het achtergelegen Krommeniërpad en heeft al vaker met de gemeente in de clinch gelegen over ontwikkelingen in dit gebied, ze hopen dat in de toekomst de gemeente wel in gesprek met de omwonende gaat. De inspreker gaf aan dat de plannen een veel te hoge parkeerdruk in het gebied tot gevolg heeft. Het aantal parkeerplekken dat bij de nieuwbouw wordt gerealiseerd is in de optiek van de insprekers veel te laag.
In de vragen vanuit de raad kwam met name naar voren dat er zorg is over de inspraak, als de omwonende betrokken worden bij de ontwikkelingen  voorkom je dat burgers opnieuw de gang naar de rechter gaan maken.  
Startnotitie Marktstraat 22 in Wormerveer
Deze meest blanco startnotitie van de avond (volgens de heer Rienstra (VVD)) gaf aanleiding tot diverse opmerkingen waaronder de suggestie om de ruimte daar te gebruiken voor de realisatie van een aantal Tiny Houses voor de starters op de woningmarkt in de start. Daarnaast kwam ook de Knarrenhof op tafel, huisvesting voor de ouderen in de stad. Of beide opties naast elkaar zijn te realiseren werd niet geheel duidelijk.  
Gezien het verleden vragen diverse fracties om zorgvuldige participatie van de omwonende, naast ruimte voor inspraak ook laten blijken dat er echt iets met de input wordt gedaan.  
Uit de reactie van wethouder Tuin bleek dat het college en de ambtelijke staf zich goed realiseren dat er samen met de buurt moet worden gewerkt en niet alles vanuit het stadhuis beslissen zonder rekening te houden met de bewoners.
De wethouder erkende de belangen van de diverse doelgroepen waaronder zowel de ouderen als de jongeren in de stad.  
Al bij al komt het erop neer dat er nog veel definitief moet worden in gevuld in het plan voor dit gebied. Met alle consequenties voor de participatie vanuit de buurt.  
Jufferstraat/Dr Scholtenstraat
Er werd een plan besproken over de herontwikkeling van het gebied op de hoek van de Jufferstraat en de Dr Scholtenstraat in het Kogerveld in Zaandam, op dit moment staat daar een bedrijfsgebouw waar in het verleden bouwbedrijf Kakes was gehuisvest. De plannen houden in dat daar een gebouw wordt gerealiseerd van 8 verdiepingen met 63 appartementen en 13 inpandige parkeerplaatsen en 100 openbare parkeerplaatsen.
Dit plan kon rekenen op het nodige enthousiasme van de diverse fracties, wel leidde het tot nogal wat vragen en opmerkingen uit de raad, onder meer of er voldoende ruimte is voor het groen, daarnaast was er verwondering over de detaillering van het plan. Volgens de wethouder kwam dat door de plannen die al zijn ingediend, als deze informatie beschikbaar is wordt dat ook aan de raad
beschikbaar gesteld. Dat het plan daarmee verder gaat als een startnotitie zoals dat gebruikelijk is is een logisch gevolg.  
Gasfabriekterrein Wormerveer
Voor het gebied van de voormalige gasfabriek in Wormerveer is een startnotitie behandeld. Op dit terrein bevindt zich ook de voormalige brandweergarage een monument. Op dit moment wordt het terrein gebruikt als parkeerterrein voor de forensen die gebruik willen maken van de trein via het nabij gelegen station Wormerveer.  
De startnotitie was veel minder gedetailleerd dat de plannen voor de Jufferstraat, met als gevolg dat dit veel vragen opriep over hetgeen daar kan worden gerealiseerd. Diverse fracties kwamen met suggesties wat op dit plek neergezet kan worden waaronder een gezondheidscentrum. Als knelpunt wordt gezien de vervangende parkeerplekken die in de buurt van het station van Wormerveer moet worden gevonden zodat er op dat punt geen (nieuw) knelpunt ontstaat.  
Diverse fracties maken zich zorgen over de effecten op de natuur, de stikstofproblematiek en de op het terrein aanwezige bomen. Het percentage Sociaal en Midden huur liet zien dat er de nodige verschillen zijn tussen de diverse fracties, 30% of tenminste 30% sociale woningbouw is één van die verschillen.    
Wethouder René Tuin gaf in zijn reactie op de vragen uit de raad aan dat veel nog moet worden uitgezocht in een omgevingsanalyse en een inventarisatie van de behoeftes in Wormerveer waarbij ook gekeken wordt naar opties voor een gezondheidscentrum. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden eerst in kaart gebracht voor de gemeente op zoek gaat naar partners om dit gebied uiteindelijk te kunnen ontwikkelen, daarmee worden de verwachtingen richting die partners helder. De verwachting is dat ‘ergens’ in 2025 de eerste paal de grond in gaat.