Politiek

Uit de raad van 19 januari 2023

Bouwactiviteiten in de stad
In de vergadering van donderdag kwamen plannen op tafel over de (her)ontwikkeling van een drietal gebieden in de stad. De vergadering begon met een inspreker.
Inspraak ontwikkeling Marktstraat in Wormerveer
Mevrouw Heijnen-Assema maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken op het onderwerp Ontwikkeling Marktstraat in Wormerveer. Het echtpaar Heijnen is bewoner van het achtergelegen Krommeniërpad en heeft al vaker met de gemeente in de clinch gelegen over ontwikkelingen in dit gebied, ze hopen dat in de toekomst de gemeente wel in gesprek met de omwonende gaat. De inspreker gaf aan dat de plannen een veel te hoge parkeerdruk in het gebied tot gevolg heeft. Het aantal parkeerplekken dat bij de nieuwbouw wordt gerealiseerd is in de optiek van de insprekers veel te laag.
In de vragen vanuit de raad kwam met name naar voren dat er zorg is over de inspraak, als de omwonende betrokken worden bij de ontwikkelingen  voorkom je dat burgers opnieuw de gang naar de rechter gaan maken.  
Startnotitie Marktstraat 22 in Wormerveer
Deze meest blanco startnotitie van de avond (volgens de heer Rienstra (VVD)) gaf aanleiding tot diverse opmerkingen waaronder de suggestie om de ruimte daar te gebruiken voor de realisatie van een aantal Tiny Houses voor de starters op de woningmarkt in de start. Daarnaast kwam ook de Knarrenhof op tafel, huisvesting voor de ouderen in de stad. Of beide opties naast elkaar zijn te realiseren werd niet geheel duidelijk.  
Gezien het verleden vragen diverse fracties om zorgvuldige participatie van de omwonende, naast ruimte voor inspraak ook laten blijken dat er echt iets met de input wordt gedaan.  
Uit de reactie van wethouder Tuin bleek dat het college en de ambtelijke staf zich goed realiseren dat er samen met de buurt moet worden gewerkt en niet alles vanuit het stadhuis beslissen zonder rekening te houden met de bewoners.
De wethouder erkende de belangen van de diverse doelgroepen waaronder zowel de ouderen als de jongeren in de stad.  
Al bij al komt het erop neer dat er nog veel definitief moet worden in gevuld in het plan voor dit gebied. Met alle consequenties voor de participatie vanuit de buurt.  
Jufferstraat/Dr Scholtenstraat
Er werd een plan besproken over de herontwikkeling van het gebied op de hoek van de Jufferstraat en de Dr Scholtenstraat in het Kogerveld in Zaandam, op dit moment staat daar een bedrijfsgebouw waar in het verleden bouwbedrijf Kakes was gehuisvest. De plannen houden in dat daar een gebouw wordt gerealiseerd van 8 verdiepingen met 63 appartementen en 13 inpandige parkeerplaatsen en 100 openbare parkeerplaatsen.
Dit plan kon rekenen op het nodige enthousiasme van de diverse fracties, wel leidde het tot nogal wat vragen en opmerkingen uit de raad, onder meer of er voldoende ruimte is voor het groen, daarnaast was er verwondering over de detaillering van het plan. Volgens de wethouder kwam dat door de plannen die al zijn ingediend, als deze informatie beschikbaar is wordt dat ook aan de raad
beschikbaar gesteld. Dat het plan daarmee verder gaat als een startnotitie zoals dat gebruikelijk is is een logisch gevolg.  
Gasfabriekterrein Wormerveer
Voor het gebied van de voormalige gasfabriek in Wormerveer is een startnotitie behandeld. Op dit terrein bevindt zich ook de voormalige brandweergarage een monument. Op dit moment wordt het terrein gebruikt als parkeerterrein voor de forensen die gebruik willen maken van de trein via het nabij gelegen station Wormerveer.  
De startnotitie was veel minder gedetailleerd dat de plannen voor de Jufferstraat, met als gevolg dat dit veel vragen opriep over hetgeen daar kan worden gerealiseerd. Diverse fracties kwamen met suggesties wat op dit plek neergezet kan worden waaronder een gezondheidscentrum. Als knelpunt wordt gezien de vervangende parkeerplekken die in de buurt van het station van Wormerveer moet worden gevonden zodat er op dat punt geen (nieuw) knelpunt ontstaat.  
Diverse fracties maken zich zorgen over de effecten op de natuur, de stikstofproblematiek en de op het terrein aanwezige bomen. Het percentage Sociaal en Midden huur liet zien dat er de nodige verschillen zijn tussen de diverse fracties, 30% of tenminste 30% sociale woningbouw is één van die verschillen.    
Wethouder René Tuin gaf in zijn reactie op de vragen uit de raad aan dat veel nog moet worden uitgezocht in een omgevingsanalyse en een inventarisatie van de behoeftes in Wormerveer waarbij ook gekeken wordt naar opties voor een gezondheidscentrum. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden eerst in kaart gebracht voor de gemeente op zoek gaat naar partners om dit gebied uiteindelijk te kunnen ontwikkelen, daarmee worden de verwachtingen richting die partners helder. De verwachting is dat ‘ergens’ in 2025 de eerste paal de grond in gaat.