Uit de raad van 21 januari 2021

Gepubliceerd: 22-01-2021 9:01

Uit de raad van 21 januari 2021

ZAANSTAD - Er is weer heel wat besproken in het stadhuis van Zaanstad. Hoogste tijd voor berichten uit de raad van 21 januari 2021.

In de raadsvergadering van donderdag 21 januari is Menno de Haas benoemd als raadslid voor Rosa, hij volgt hiermee Krista van Dalen op die al enige tijd is uitgeschakeld door de langdurige effecten van een Corona besmetting die zij heeft opgelopen.

De raadsvergaderingen in Zaanstad hebben de neiging om nogal lang te duren, ook al wordt om 19.30 uur begonnen, vaak lukt het niet om voor 23.00 de agenda af te werken. Op verzoek van Lokaal Zaans (LZ) wordt besloten om de agenda af te werken zolang het niet al te laat wordt, wat daar onder moet worden verstaan is niet duidelijk. 

De avondklok was donderdag nog niet van kracht. Hoe het daarna gaat, waarschijnlijk allemaal digitaal. Wel is er opnieuw aangetoond dat de raad lang van stof is, het lukte niet om de vergadering voor 24.00 uur af te ronden.

Europese School
Harrie van der Laan (POV) begon de vergadering met een verzoek om het agendapunt over de vestiging van een Europese school in Zaanstad. In zijn optiek is het democratisch proces op dit punt niet juist verlopen. Hij vond Jan de Vries (D66) tegenover zich dit vond dat er voldoende over is gesproken. Wethouder Krieger gaf aan dat het geen nut heeft om dit punt van de agenda af te halen omdat er voor komend weekeinde een besluit moet zijn genomen. Het agendapunt is in een Zaanstad Beraad aan de orde geweest onder geheimhouding, vanwege die geheimhouding was de heer van der Laan toen niet aanwezig. Hij heeft behoefte om zijn punt(en) nog eens te maken. Het verzoek kon niet op een meerderheid rekenen zodat het punt op de debatagenda blijft staan.

Huisvestingsverordening
De huisvestingsverordening van Zaanstad wordt zodanig aangepast dat woningsplitsing, kamerverhuur en toeristische verhuur aan banden wordt gelegd. Tot op heden is het mogelijk om woningen te splitsen en geschikt te maken voor kamerverhuur waardoor er nauwelijks een aanvaardbaar niveau aan ruimte overblijft voor de huurder. Daarnaast zorgt kamerverhuur en woningsplitsing voor een toename van de parkeerdruk. Vanaf april komen hier strengere regels voor om op deze manier de leefbaarheid van de wijk niet teveel achteruit te laten gaan.

Ontheffing ingezetenschap wethouder Baerveldt
Volgens de wet dient een wethouder te wonen in de plaats waar hij/zij wethouder is. Twee van de wethouders in Zaanstad wonen er niet, voor hen moet elke keer een ontheffing worden verleend. Donderdag was de verlenging van de ontheffing van wethouder Baerveldt aan de orde, dit voorstel kon op de kritiek van een aantal niet coalitie partijen rekenen maar had voldoende steun.

De Partij voor de Dieren gaf aan dat de wet op dit punt zou moeten worden verruimd, ook mensen buiten de gemeente moeten wethouder of raadslid kunnen worden op basis van hun kennis en kunde. Het zal nog wel even duren voor dit realiteit wordt.

Hemkade Balkenhaventerrein
Op voorstel van Democratisch Zaanstad is een amendement behandeld om evenementen op het festival terrein aan de Hemkade te verbieden. Voorstel leverde opnieuw een staking van de stemmen op, evenveel voor als tegenstemmers net als de vorige keer dat het amendement is behandeld waarmee het voorstel is verworpen.

Daarna kwam een voorbreidingsbesluit dat inhoud dat er geen onomkeerbare ontwikkelingen in dat gebied mogen worden doorgevoerd die later in strijd zouden kunnen zijn met een nieuw bestemmingsplan. Dit voorstel is door een meerderheid aanvaard. DZ en POV waren tegen omdat het amendement is afgewezen.

Nieuwbouw moskee in de Vijfhoek
Donderdagavond moest er een besluit genomen worden over de plannen voor de nieuwbouw van de Essalam moskee aan het Madagaskar in de Zaandamse wijk De Vijfhoek. Er ligt een bestemmingsplan waarin geen rekening is gehouden met een gebouw van de moskee dat fors groter is dan het huidige gebouw. Om de realisatie van dit nieuwe gebouw mogelijk te maken moest er een verklaring van geen bezwaar door de raad worden aangenomen. Het voorstel daarvoor kon niet op een meerderheid rekenen.

De VVD had het initiatief genomen om een motie in te dienen die de verklaring van geen bezwaar tegen moest houden, deze motie kon rekenen op de steun van het CDA, Lokaal Zaans, Democratisch Zaanstad, de PVV, de POV en SP. Daarmee werd de mogelijkheid om te komen tot nieuwbouw geblokkeerd.

Het bestuur van de moskee dat al jaren bezig is om de nieuwbouw te realiseren heeft aangekondigd naar de rechter te stappen. Het verhaal krijgt dus nog een (lang) staartje.

Centrumplan Westerkoog
Centrumplan in Westerkoog is opnieuw aan de orde geweest in de raad, dit plan dat gaat om de herontwikkeling van het gebied van de voormalige sporthal de Sprong en het buurthuis de Vuister. De ontwikkelingen in deze wijk kunnen niet los worden gezien van de problematiek rond de busbrug en de verwachte toename van het verkeer als de busbrug de hele dag open wordt gesteld.

Diverse partijen gaven aan dat eerst de infrastructurele problematiek zou moeten worden opgelost voordat er beslissingen worden genomen over extra woningen in de wijk. Lokaal Zaans heeft een motie ingediend om niet alleen naar de rondweg te kijken maar ook de weg binnendoor de wijk in de plannen te betrekken, die zou dan verlaagd moeten worden aangelegd. Deze motie kon niet op voldoende steun rekenen.

De motie om de verkeersdruk goed te meten van Lokaal Zaans kon wel rekenen op de steun van een meerderheid van de raad. Het voorstel houdt in dat vooraf parameters moeten worden opgesteld waarbinnen de ontwikkelingen van het verkeer zich mag bewegen.

Het college heeft van de raad unaniem de opdracht gekregen om te zorgen dat de sportschool die nu naast het buurthuis zit een plek krijgt in de nieuwe plannen met behoud van de huidige capaciteit en grote.

Het voorstel om te komen tot herontwikkeling van het centrum van Westerkoog kon rekenen op de steun van de meerderheid van de raad.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl