Uit de raad van 25 maart 2021

Gepubliceerd: 26-03-2021 9:03

Uit de raad van 25 maart 2021

ZAANSTAD - De donderdag staat voor de gemeente Zaanstad heel vaak in het teken van het Zaanstad Beraad. Ook deze week. Nu vond deze raadsvergadering geheel digitaal plaats, de eerste keer dat dit geschiedde was in april 2020. Deze wijze van vergaderen was voor de fracties van de POV en de PVV aanleiding om niet deel te nemen. In de optiek van deze partijen biedt de Corona opstelling in de raadszaal voldoende waarborgen dat er Coronaproef kan worden vergaderd. De digitale wijze van vergaderen staat een levendig debat in de weg aldus deze fracties. Naast beide partijen heeft ook Democratisch Zaanstad moeite met de digitale wijze van vergaderen maar was wel aanwezig bij de vergadering. Een avond die weer bestond uit twee delen.

Allereerst het Vragenuur met als start onderwerp Belasting Watertoerisme


De gemeente Zaanstad heeft een verordening het licht doen zien inzake de belasting op het watertoerisme. Voor Democratisch Zaanstad, de POV en het CDA was dit aanleiding om het college te vragen of, in het kader van Corona, niet kan worden afgezien van deze belasting. Dit omdat dit ook geldt voor de toeristenbelasting. In antwoord op de vraag stelde wethouder Krieger dat de gemeente niet af heeft gezien van de inning maar dat er sprake is van uitstel. In de optiek van het college is de situatie bij de waterrecreatie een andere dat die op het land. Het watertoerisme heeft veel minder last van de Coronapandemie dan bijvoorbeeld de Zaanse Schans waar het bezoek van buitenlandse toeristen volledig is ingestort.

Tweede onderwerp in het Vragenuur Erkenning Molukse gemeenschap

Naar aanleiding van het feit dat het deze week 70 jaar geleden is dat de KNIL militairen vanaf de Molukken in Nederland zijn aangekomen was dit voor elf gemeenten aanleiding om een brief op te sturen naar de nieuwe regering waarbij erkend wordt dat de wijze van ontvangst en opvang in Nederland onwaardig is geweest. Dit zou niet moeten blijven bij woorden alleen maar er moet ook worden geïnvesteerd in de versterking van de Molukse identiteit en cultuur, de kennis van de geschiedenis en ondersteuning op sociaal economisch gebied. 

Zaanstad stond tot op heden nog niet in het rijtje gemeenten ondanks het feit dat in onze gemeente een grote Molukse gemeenschap is. In antwoord op vragen van PvdA, CDA, Groen Links en de Christen Unie gaf burgemeester Hamming te kennen dat de gemeente niet op de hoogte was van de brief. Naast de vragen uit de raad is er inmiddels ook een verzoek vanuit de Molukse gemeenschap gekomen om de brief te ondersteunen. De gemeente is in gesprek met deze Molukse gemeenschap over de wijze waarop een stuk herdenking plaats zou kunnen hebben. Binnen dit overleg wordt gezocht naar oplossingen voor de specifieke problematiek die binnen deze gemeenschap aanwezig is, onder meer door de behoefte aan zorg voor 1e generatie vorm te geven.

Aansluitend dan de Raadsvergadering van 25 maart

Woonruimteverdeling
De Raad kon donderdag stemmen over een nieuwe woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen. Het voorstel was aanleiding voor het CDA, Lokaal Zaans, de SP en de Partij voor de Dieren om een aantal moties in te dienen en daarmee de voorgenomen verdeling bij te sturen. Eén van de voorstellen betrof een poging om de overige gemeenten in de regio te stimuleren om hun voorraad sociale woningen ten minste op peil te houden. Amsterdam is op dit moment bezig het aantal sociale woningen te verminderen, Amstelveen ziet niets in het bijbouwen van sociale huurwoningen. Dit heeft tot gevolg dat de druk op de sociale huurmarkt sterkt toeneemt. Dit is voor de diverse partijen een ongewenste ontwikkeling. Deze moties konden niet de steun verwerven van voldoende raadsleden om aangenomen te worden. De verordening kon wel rekenen op steun van een meerderheid van de raad. Hiermee kreeg een voorstel voor de woonruimte verdeling in 15 gemeenten in de regio de door het college gewenste steun. Dat geldt niet alleen voor Zaanstad maar ook voor Purmerend waar dit voorstel deze week ook is behandeld.

Afvalstoffenverordening
Het college van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad heeft een nieuwe afvalstoffenverordening aan de raad voorgelegd. Voor een aantal partijen was dit aanleiding om een amendement en twee moties in te dienen. Het amendement betrof een beperking van de delegatie van de besluitvorming aan het college. De Raad wilde graag zelf een vinger in de pap houden en kon niet meegaan met het in de verordening opgenomen voorstel. De Raad houdt zich het recht voor om de besluitvorming rondom de afvalstoffenverordening in eigen hand te houden.

In de verordening was opgenomen dat het oud papier verplicht moest worden aangeleverd aan de HVC dit ondanks het feit verenigingen die actief oud papier inzamelen bij andere afnemers hogere prijzen kan bedingen. Voor een aantal fracties was dit aanleiding om een motie in te dienen om de verordening op dit punt aan te passen. Deze motie kon rekenen op voldoende steun (24 voor en 8 tegen) uit de Raad.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl